Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Obwieszczenia dotyczące postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Obwieszczenia dotyczące postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Komunikat Termin ważności

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIEO WYDANIU  DECYZJIO USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

           

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych,

przez podanie do publicznej wiadomości: 

-          w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-          na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

iż w dniu 21.06.2018r. została wydana decyzja nr 141/2018  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci gazowej n/c, przewidzianej do realizacji na cz. dz. nr 104/162 i 104/172, ark. 12, obręb  Krzyżowniki położonych w Poznaniu przy ul.  Kociewskiej.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się  z treścią ww. rozstrzygnięcia oraz z aktami sprawy (o sygn. UA-II-U03.6733.102.2018), w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30,  wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a ponadto każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

od 2018-06-22 do 2018-07-06

Obwieszczenie dotyczące zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

OBWIESZCZENIEO WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA

DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego w zw. z art. 11c, oraz art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

zawiadamiam

o wszczęciu na wniosek z dnia 26.04.2018r. zarządcy drogi - Prezydenta Miasta Poznania, reprezentowanego przez Panią Katarzynę Bolimowską Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań

postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie przedłużenia ul. Dworskiej na odcinku od istniejącej ul. Dworskiej (na wysokości działki 7/31) do zjazdu na działkę nr 8/7, ark. 27, obr. Naramowice w Poznaniu

(nazwa i rodzaj zamierzenia budowlanego, rodzaj (-e) obiektu (-ów) bądź robót budowlanych)

przewidzianej do realizacji na nieruchomościach lub ich częściach:

działka nr 5,7/13,7/14,7/15,7/27,8/10,8/14,10/1,10/2,11/1,11/2, ark. 27, obr. Naramowice

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy, mogą w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o wszczęciu postępowania, zapoznać się z aktami sprawy, oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia, podając sygnaturę akt UA-V-A05.6740.1078.2018, w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344, w poniedziałki godz. 730-1700, czwartki godz. 730-1530, wtorki i piątki godz. 900-1200.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania uważa się za dokonane w dniu jego doręczenia
lub po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Poznania, na stronach internetowych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania, a także w prasie lokalnej (art.49 Kpa w zw. art.11d ust. 5 ustawy).

Z dniem niniejszego zawiadomienia, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem tego zakazu jest nieważna (art.11d ust. 9 i 10 ustawy).

od 2018-06-21 do 2018-07-05

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIEO WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

           

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

 strony postępowania i wszystkich zainteresowanych

przez podanie do publicznej wiadomości: 

-          w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-          na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

że w dniu 15 czerwca 2018r. do Urzędu Miasta Poznania wpłynął wniosek Ortopedyczno- Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. W. Degi Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego określonej przez wnioskodawcę określonej przez wnioskodawcę jako: ""rozbudowa budynku szpitala o budynek poczekalni oraz łączniki 1 i 2 łączące budynku 1 z 2 oraz 2 z 3 oraz nadbudowa i przebudowa warsztatów ortopedycznych wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek usług medycznych" budynku warsztatów ortopedycznych, przewidzianej do realizacji na działkach nr 131/6, 138/1, 138/2, 139, 140, 141, ark. 15, obręb Wilda położonych w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956r. 135/147 i w tej dacie wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie.

W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy (sygn. UA-III-U11.6733.149.2018), strony mogą zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 i 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30,  wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia   (art. 49 Kpa).

od 2018-06-21 do 2018-07-05

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIEO WYDANIU POSTANOWIENIAW POSTĘPOWANIU O USTALENIU LOKALIZACJIINWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

           

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych,

przez podanie do publicznej wiadomości: 

-          w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-          na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

iż w dniu 14.06.2018r. zostało wydane postanowienie o sprostowaniu decyzji nr 130/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej, przewidzianej do realizacji na terenie części działki o nr ewid. 195/25, ark. 18, obr. Umultowo, położonej w Poznaniu przy ul. Brylantowej.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się  z treścią ww. rozstrzygnięcia oraz z aktami sprawy (o sygn. UA-I-U02.6733.119.2018), w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30,  wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a ponadto każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

od 2018-06-20 do 2018-07-03

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIEO WYDANIU DECYZJIO USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

           

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych,

przez podanie do publicznej wiadomości: 

-          w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-          na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

iż w dniu 18 czerwca 2018r. została wydana decyzja nr 138/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie budynku usług medycznych przewidzianej do realizacji na działkach nr 131/6 (cz.), 138/1, 138/2 (cz.), 139, 140, 141 (cz.), ark. 15, obręb Wilda położonych w Poznaniu przy
ul. 28 Czerwca 1956r. nr 135/147
.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się  z treścią ww. rozstrzygnięcia oraz z aktami sprawy (o sygn. UA-III-U11.6733.104.2018), w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30,  wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a ponadto każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

od 2018-06-20 do 2018-07-05

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIEO WYDANIU DECYZJIO USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

            Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (zwanej dalej "Kpa")

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych,

przez podanie do publicznej wiadomości:

-          w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-          na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

iż w dniu 15.06.2018 r. została wydana decyzja nr 137 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, przewidzianej do realizacji na częściach działek nr 59, 76, ark. 21, obręb Dębiec, położonych przy ul. Bielskiej i ul. Ustrońskiej w Poznaniu.

            W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się  z treścią ww. rozstrzygnięcia oraz z aktami sprawy (o sygn. UA-III-U11.6733.113.2018), w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30, wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a ponadto każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

od 2018-06-20 do 2018-07-04

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIEO WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

           

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

 strony postępowania i wszystkich zainteresowanych

przez podanie do publicznej wiadomości: 

-          w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-          na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

że w dniu 30 maja 2018 r. do Urzędu Miasta Poznania wpłynął wniosek w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej SN 15 kV przewidzianej do realizacji na terenie działek oznaczonych nr ewid. 4/443, 4/397, 4/440, 4/8 oraz części działek 4/398, 4/480, 4/403, 4/396, 4/444, 4/441, 4/20, 4/7, 4/460, 3/2, położonych w obrębie geod. Śródka, ark. 13 przy ul. Małachowskiego w Poznaniu.

W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy (sygn. UA-IV-U06.6733.134.2018), strony mogą zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 i 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30,  wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia   (art. 49 Kpa).

od 2018-06-18 do 2018-07-02

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIEO WYDANIU DECYZJIO USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

           

            Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych,

przez podanie do publicznej wiadomości: 

-          w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-          na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

iż w dniu 15.06.2018 r.  została wydana decyzja nr 136/2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV, przewidzianej do realizacji na części działek nr 112/9, 112/7, ark. 15, obręb Radojewo oraz części działek nr 61/3, ark. 03 oraz 77/19, ark. 04, obręb Morasko, położonych w Poznaniu przy ul. Jaśkowiaka.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się  z treścią ww. rozstrzygnięcia oraz z aktami sprawy (o sygn. UA-I-U02.6733.110.2018), w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30,  wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a ponadto każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

             

od 2018-06-19 do 2018-07-03

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

 OBWIESZCZENIEO WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIEUSTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO 

            Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych

przez podanie do publicznej wiadomości:

-          w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-          na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

że dnia 11.06.2018 r., do Urzędu Miasta Poznania wpłynął wniosek w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji określonej przez inwestora jako: "dobudowa pawilonu ogrodowego do budynku przedszkola", przewidzianej do realizacji na działce 71, ark. 23, obręb Łazarz położonej w Poznaniu przy ul. Płowieckiej 5 i w tej dacie wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie.

W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy
(sygn. UA-III-U08.6733.147.2018), strony mogą zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 i 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30, wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

            Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia  (art. 49 Kpa).

od 2018-06-18 do 2018-07-02

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIEO WYDANIU DECYZJIO USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych,

przez podanie do publicznej wiadomości: 

-          w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-          na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

iż w dniu 14 czerwca 2018r  została wydana decyzja nr 135 / 2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci wodociągowej  oraz sieci kanalizacji sanitarnej przewidzianej do realizacji na części działek nr 37/5, 163/7 oraz działce nr 37/4 ark. 01, obręb Ławica II w Poznaniu przy ul. Kopy.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się  z treścią ww. rozstrzygnięcia oraz z aktami sprawy (o sygn. UA-II-U03.6733.103.2018), w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30,  wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a ponadto każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

od 2018-06-15 do 2018-06-29

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIEO WYDANIU POSTANOWIENIA O SPROSTOWANIUDECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

           

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych,

przez podanie do publicznej wiadomości: 

-          w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-          na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

iż w dniu 12.06.2018 r. zostało wydane postanowienie o sprostowaniu decyzji nr 37/2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV, przewidzianej do realizacji na częściach działek 8/12, 8/28, 8/9, ark. 08, obręb Kotowo położonych w Poznaniu w rejonie ul. Uradzkiej.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się  z treścią ww. rozstrzygnięcia oraz z aktami sprawy (o sygn. UA-III-U10.6733.140.2017), w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30,  wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a ponadto każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

od 2018-06-18 do 2018-07-02

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIEO WYDANIU POSTANOWIENIA O SPROSTOWANIUDECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

           

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych,

przez podanie do publicznej wiadomości: 

-          w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-          na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

iż w dniu 12.06.2018 r. zostało wydane postanowienie o sprostowaniu decyzji nr 38/2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV, przewidzianej do realizacji na działkach ewid. nr 8/12 (cz.), 8/28 (cz.), ark. 08, obręb Kotowo, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Uradzkiej.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się  z treścią ww. rozstrzygnięcia oraz z aktami sprawy (o sygn. UA-III-U10.6733.142.2017), w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30,  wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a ponadto każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

od 2018-06-18 do 2018-07-02

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIEO WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

 strony postępowania i wszystkich zainteresowanych

przez podanie do publicznej wiadomości: 

-          w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-          na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

że w dniu 30.05.2018r. do Urzędu Miasta Poznania wpłynął wniosek w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej SN 15kV, przewidzianej do realizacji w rejonie ulic Konarskiego, Tomickiego, Łaskarza, Św. Michała, Średzkiej, przewidzianej do realizacji na działkach nr 4/440, 4/444, 4/397, 4/385, 4/386, 4/475, 4/393, 4/64, 4/32, cz. 4/398, cz. 4/443, cz. 4/441, cz. 4/451, cz. 4/452, cz. 4/473, cz. 4/394, cz. 4/419, cz. 4/420, cz.1, cz. 4/454, cz. 4/31, cz. 4/411, cz. 4/412, cz. 4/474, cz. 4/408, cz. 4/409, cz. 5/2 ark. 13, obręb Śródka, działkach nr 8/3, cz. 8/1, cz. 8/4, ark. 3, cz. 2/2, cz. 22, ark. 1 obręb Komandoria i w tej dacie wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie.

W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy (sygn. UA-IV-U06.6733.135.2018), strony mogą zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 i 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30,  wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia   (art. 49 Kpa).

od 2018-06-15 do 2018-07-02

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIEO WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

           

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

 strony postępowania i wszystkich zainteresowanych

przez podanie do publicznej wiadomości: 

-          w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-          na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

że w dniu 11.06.2018 r. do Urzędu Miasta Poznania wpłynął wniosek w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej, na terenie części działki nr 719/2, 717/10, 694/5 i działki 694/1, ark. 05, obr. Piątkowo oraz na terenie części działki nr 719/1, ark. 04, obr. Piątkowo, położonych przy ul.Stróżyńskiego/Obornicka w Poznaniu i w tej dacie wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie.

W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy (sygn. UA-I-U02.6733.146.2018), strony mogą zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 i 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30,  wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia   (art. 49 Kpa).

od 2018-06-15 do 2018-06-29

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIEO WYDANIU DECYZJIO USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

           

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych,

przez podanie do publicznej wiadomości: 

-          w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-          na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

iż w dniu 13.06.2018 r. została wydana decyzja nr.134/2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergrtycznej sieci kablowej wraz z wolnostojącymi szafkami kablowymi, na terenie działki nr 41/6 oraz części działek nr 41/5, 42, 39/10, 39/3, 38/8, ark. 02, obr. Winiary, położonych przy ul. Lechickiej w Poznaniu.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się  z treścią ww. rozstrzygnięcia oraz z aktami sprawy (o sygn. UA-I-U05.6733.111.2018), w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30,  wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a ponadto każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

od 2018-06-15 do 2018-06-29

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIEO WYDANIU POSTANOWIENIA O UZGODNIENIUPROJEKTU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego zwanej dalej "k.p.a."

z a w i a d a m i a m

strony postępowania przez podanie do publicznej wiadomości:

-        w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-        na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu miasta,

że 11 czerwca 2018 r. - po rozpatrzeniu wniosku Wojewody Wielkopolskiego z 7 czerwca 2018 r. - wydane zostało postanowienie o uzgodnieniu przedłożonego projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej w Poznaniu; przewidzianej do realizacji na terenie działki nr 58, arkusz 26, obręb Głowieniec; położonej w Poznaniu, stanowiącej teren zamknięty.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. rozstrzygnięcia oraz z aktami sprawy (o sygnaturze UA-IV-U06.6724.1324.2018), w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, pokój 340 i 344 w poniedziałki godz. 7:30 - 17:00, czwartki godz. 7:30 - 15:30, wtorki i piątki godz. 9:00 - 12:00, a ponadto każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie jest 14.06.2018 r.

od 2018-06-14 do 2018-06-28

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIEO WYDANIU  DECYZJIO USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

           

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych,

przez podanie do publicznej wiadomości: 

-          w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-          na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

iż w dniu 12 czerwca 2018r. została wydana decyzja nr 133/2018 o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi wraz z infrastrukturą techniczną, przewidzianą do realizacji na działkach nr  25/3 (cz.), ark. 22, nr 218 (cz.), 270 (cz.), 217/3, 129/1, 217/2 (cz.), 217/70 (cz.), 95 (cz.), 94 (cz.), 93, 1/4 (cz.), ark. 23, nr 1/3 (cz.), ark. 32, obręb Dębiec położonych w Poznaniu przy ul. Kwiatkowskiego
i ul. Stefańskiego
.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się  z treścią ww. rozstrzygnięcia oraz z aktami sprawy (o sygn. UA-III-U11.6733.83.2018), w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30,  wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a ponadto każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

od 2018-06-14 do 2018-06-29

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIEO WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

               

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

 strony postępowania i wszystkich zainteresowanych

przez podanie do publicznej wiadomości: 

-          w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-          na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

że w dniu 06.06.2018r. do Urzędu Miasta Poznania wpłynął wniosek w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej NN-0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym oraz szafką kablową na działce nr 195/37 oraz części działki nr 195/25 ark. 18 obręb Umultowo w Poznaniu przy ul. Brylantowej.

W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy (sygn. UA-I-U02.6733.143.2018), strony mogą zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 i 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30,  wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia   (art. 49 Kpa).

od 2018-06-13 do 2018-06-27

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIEO WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

           

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

 strony postępowania i wszystkich zainteresowanych

przez podanie do publicznej wiadomości: 

-          w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-          na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

że w dniu 06.06.2018r. do Urzędu Miasta Poznania wpłynął wniosek w sprawie budowy fundamentów pod systemowe regały zewnętrzne (w ramach funkcjonowania istniejącej zajezdni tramwajowej), przewidzianej do realizacji na części działki nr 1/5, ark. 6, obręb Kobylepole, położonej przy ul. Folwarcznej w Poznaniu i w tej dacie wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie.

W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy (sygn. UA-IV-U12.6733.144.2018), strony mogą zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 i 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30,  wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia   (art. 49 Kpa).

od 2018-06-12 do 2018-06-27

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJIO USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

            Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych,

przez podanie do publicznej wiadomości: 

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,
  • na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

iż w dniu .06.2018r. została wydana decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie budynku szkoły, sali sportowej, boiska sportowego, placu zabaw, pylonu informacyjnego wraz z niezbędną infrastruktura techniczną, przewidzianej do realizacji na działkach nr 7/5, 8/2, 68/2, 70, 71, 72/2, 73/2, ark. 16, obręb Jeżyce położonych przy ul. Bukowskiej / Przybyszewskiego w Poznaniu.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się  z treścią ww. rozstrzygnięcia oraz z aktami sprawy (o sygn. UA-II-U04.6733.97.2018), w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30,  wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a ponadto każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

             

            PUBLICZNE OBWIESZCZENIE NASTĘPUJE W DNIU 12.06.2018

Pouczenie:

  1. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 § 2 k.p.a.)
  2. W przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49a k.p.a. o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.

Jeżeli decyzja lub ww. postanowienie nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony (art. 49b § 1 i 2 k.p.a.).

od 2018-06-12 do 2018-06-26