Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Obwieszczenia dotyczące postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Obwieszczenia dotyczące postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Komunikat Termin ważności

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

           

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych,

przez podanie do publicznej wiadomości: 

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,
  • na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

iż w dniu 18 czerwca 2019 r. została wydana decyzja nr 132/2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, przewidzianą do realizacji na części działki nr 120/1, ark. 01, obręb Naramowice, położonej w Poznaniu przy ul. Radłowej.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. rozstrzygnięcia oraz z aktami sprawy (o sygn.  UA-IV.6733.112.2019), w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30, wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a ponadto każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

od 2019-06-19 do 2019-07-03

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA POZNANIA O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego,

informuję strony postępowania oraz ogół społeczeństwa

poprzez podanie obwieszczenia do publicznej wiadomości: 

-        w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-        na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

-        w miejscu planowanego przedsięwzięcia,

że w dniu 14 czerwca 2019r. została wydana decyzja nr 130/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, przepompowni ścieków oraz sieci wodociągowej, przewidzianą do realizacji na działkach nr 24/9, 24/37, 24/58 (część), 25/14 (część), 26 (część), 25/12, 25/13, 25/10, 25/11, 25/9, 25/8, 25/7, 25/6, ark. 16, nr 68 (część), ark. 04, nr 22, ark. 19, obręb Strzeszyn; nr 22 (część), ark. 03, nr 62 (część) , 63 (część), 64 (część), ark. 06, nr 15, 14, 30, 19 (część), 9, 12/4, ark. 07, nr 719/2 (część), 624/51 (część), 627/19 (część), 627/20 (część), 628/6 (część), 619/24, 628/5, 694/1 (część), 694/5, 624/47, 625/18, 627/12, 626/17, 717/10 (część), 625/20 (część), 626/18 (część), ark. 05, obręb Piątkowo położonych w Poznaniu w rejonie ulic Cieszkowskiego, Strzeszyńskiej, Raczyńskiego, Szafran, Obornickiej, Kurpińskiego oraz Stróżyńskiego która to decyzja dotyczy przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z powyższym informuję, że z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy (numer sprawy: UA- IV.6730.110.2019), można zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30, wtorki i piątki godz. 9.00-12.00.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 Kpa).

od 2019-06-19 do 2019-07-02

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

           

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych,

przez podanie do publicznej wiadomości: 

-        w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-        na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

iż w dniu 18 czerwca 2019r. została wydana decyzja nr 131/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN - 15kV,przewidzianą do realizacji na  części działek: nr: 12, 14/4, 13/2, ark. 30, obręb Żegrze, nr 1/16, ark. 14, nr 3/19, ark. 13, obręb Chartowo, nr 1/1, 4/2, 3, ark. 28, obręb Kobylepole położonych w Poznaniu przy  ul. Szwedzkiej i ul. Klenowskiej

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się  z treścią ww. rozstrzygnięcia oraz z aktami sprawy (o sygn. UA-IV.6733.115.2019), w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30,  wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a ponadto każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

od 2019-06-20 do 2019-07-05

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA O SPROSTOWANIU DECYZJIO USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

           

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych,

przez podanie do publicznej wiadomości: 

-        w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-        na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

iż w dniu 13.06.2019 r. zostało wydane postanowienie o sprostowaniu decyzji nr 107/2019 z dnia 20.05.2019 r. (sprawa nr UA-IV.6733.67.2019) o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej, sieci monitoringu, sieci oświetleniowej i  schodów, przewidzianą do realizacji na części działek nr 20, 35, 67, 68, 39, 40, 70/1, 69/1, ark. 10, obręb Śródka, położonych w rejonie ulicy Ewarysta Estkowskiego i mostu Bolesława Chrobrego w Poznaniu, w zakresie przebiegu linii rozgraniczających teren inwestycji oznaczonych na załączniku graficznym do decyzji. W liniach rozgraniczających teren inwestycji objęto mniejsze części działek nr 69/1 i 35, ark. 10, obręb Śródka w stosunku do załącznika graficznego przedłożonego do wniosku.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się  z treścią ww. rozstrzygnięcia oraz z aktami sprawy (o sygn. UA-IV.6733.67.2019), w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30,  wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a ponadto każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

od 2019-06-19 do 2019-07-03

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE  WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

           

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych,

przez podanie do publicznej wiadomości: 

-        w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-        na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

iż w dniu 13 czerwca 2019r. została wydana decyzja nr 129/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnieniai sieci elektroenergetycznej-oświetleniowej, przewidzianą do realizacji na części działek nr:  33/99, 2/7, 26/1, 25/12 ark. 14, obręb Winogrady, położonej w Poznaniu przy  ul. Serbskiej.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się  z treścią ww. rozstrzygnięcia oraz z aktami sprawy (o sygn. UA-IV.6733.127.2019), w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30,  wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a ponadto każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

od 2019-06-18 do 2019-07-03

Obwieszczenie dotyczące zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

            Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych zawiadamiam o wydaniu w dniu 17.06.2019 r. decyzji znak UA-IV-6740.772.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na rzecz zarządcy drogi - Prezydenta Miasta Poznania dla inwestycji polegającej na rozbudowie ul. Wyłom w Poznaniu (droga gminna) na odcinku od ul. Piątkowskiej do ul. Nasiennej.

Pełna treść obwieszczenia w załączniku

od 2019-06-17 do 2019-07-01

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIEO WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

           

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

 strony postępowania i wszystkich zainteresowanych

przez podanie do publicznej wiadomości: 

-        w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-        na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

że w dniu 6 czerwca 2019 r. do Urzędu Miasta Poznania wpłynął wniosek ENEA Operator
Sp. z o.o.,
ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego określonej przez wnioskodawcę jako: 3/10 (cz.), 3/11 (cz.), 24 (cz.), 25 (cz.), ark. 02, obręb Komandoria oraz dz. nr: 10/112 (cz.), 10/133, 10/136 (cz.), 10/137 (cz.), 22/5 (cz.), 22/6 (cz.), 22/9 (cz.), 24 (cz.), akr. 04, obręb Komandoria, położonej w Poznaniu przy ul. Krańcowej i w tej dacie wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie.

W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy (sygn. UA-IV.6733.161.2019), strony mogą zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 i 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30,  wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

od 2019-06-17 do 2019-07-01

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE O ZAWIADOMIENIU O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZMIANY DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

           

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych,

przez podanie do publicznej wiadomości: 

-        w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-        na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

iż w dniu   10.06.2019r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji nr 280/2016 z dnia 28.12.2016r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie trzech budynków technologicznych (filtrów węglowych z ozonownią, wytwarzania podchlorynu sodu i pompowni) oraz budowie fundamentu pod zbiorniki tlenu w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Wiśniowa, przewidzianej do realizacji na działkach nr 1/2, 1/4, 1/10, ark. 04, obr. Dębiec i nr 16/4, ark. 21, obr. Wilda, położonych w Poznaniu przy ul. Wiśniowej 13.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się  z treścią ww. rozstrzygnięcia oraz z aktami sprawy (o sygn. UA-III-U11.6733.285.2016), w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30,  wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a ponadto każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

od 2019-06-17 do 2019-07-01

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

 strony postępowania i wszystkich zainteresowanych

przez podanie do publicznej wiadomości: 

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,
  • na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

że w dniu 6 czerwca 2019 r. do Urzędu Miasta Poznania wpłynął wniosek ENEA Operator Sp. z o.o. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji określonej przez inwestora jako: "budowa kabla SN 15 kV pomiędzy MST-541 Szpital Mogileńska do mufy w kier. MST-941 Pobiedziska" przewidzianej do realizacji na działce nr 321 (cz.), arkusz 29, obręb Główna, na działkach nr 1/6 (cz.), 1/9 (cz.), 1/10 (cz.), 1/11  (cz.), 1/67, ark. 32, obręb Główna, na działkach nr 1/19, 1/35 (cz.), 1/39 (cz.), 5 (cz.), 6/1  (cz.), 11  (cz.), 12 (cz.), ark. 33, obręb Główna, położonych w rejonie ul. Mogileńskiej i ul. Warszawskiej w Poznaniu i w tej dacie wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie.

W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 i 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30,  wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia   (art. 49 Kpa).

od 2019-06-14 do 2019-07-01

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA / DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

           

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych,

przez podanie do publicznej wiadomości: 

-        w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-        na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

iż w dniu 13.06.2019 r. została wydana decyzja nr 128/2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie osiedlowej sieci cieplnej, przewidzianą do realizacji na działkach nr 15/2 (cz.), 8/17 (cz.),14/9 (cz.), 14/8 (cz.), 15/1 (cz.), 50/2 (cz.), 50/1, 60/3 (cz.), 60/1 (cz.), arkusz 15, obręb Jeżyce, położonych przy ulicy Galla Anonima w Poznaniu.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się  z treścią ww. rozstrzygnięcia oraz z aktami sprawy (o sygn. UA-IV.6733.103.2019), w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30,  wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a ponadto każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

od 2019-06-17 do 2019-07-01

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIEO WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

           

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

 strony postępowania i wszystkich zainteresowanych

przez podanie do publicznej wiadomości: 

-        w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-        na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

że w dniu 6 czerwca 2019r. do Urzędu Miasta Poznania wpłynął wniosek Enea Operator spółki z o.o. ul. Strzeszyńska 58 60-479 Poznań w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego określonej przez wnioskodawcę jako: "budowa kabla SN 15 kV pomiędzy MST-201 Goplańska do mufy w kier. MST-1697 Mogileńska" przewidzianej do realizacji na działkach nr: 46/4, 228 (cz.), 229 (cz.), 238 (cz.), 240 (cz.), ark. 30, nr: 117/2 (cz.), 118 (cz.), 122/2 (cz.), ark. 31, nr: 1/6 (cz.), 1/10 (cz.), 167, 2/4, ark. 32, obręb Główna położonych w Poznaniu przy ul. Nowogrodzkiej i ul. Mogileńskiej i w tej dacie wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie.

W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy (sygn. UA-IV.6733.160.2019), strony mogą zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 i 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30,  wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

od 2019-06-17 do 2019-07-02

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA O ZAWIESZENIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro­waniu przestrzennym i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego zwanej dalej "k.p.a."

z a w i a d a m i a m

strony postępowania przez podanie do publicznej wiadomości:

-       w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-       na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu miasta,

że 11.06.2019 r. zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie cmentarza wyznaniowego (na terenie działki nr 11 arkusz 15 obręb Naramowice). Postępowanie związane jest z legalizacją istniejącej samowoli budowlanej. Inwestycję zrealizowano na terenie działek nr 12 arkusz 15 i nr 6/1 arkusz 14 - obręb Naramowice; położonych w Poznaniu przy ul. Jasna Rola.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia oraz z aktami sprawy (o sygnaturze UA-I-U02.6733.255.2011), w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, pokój 340 i 344 w poniedziałki godz. 7:30 - 17:00, czwartki godz. 7:30 - 15:30, wtorki i piątki godz. 9:00 - 12:00, a ponadto każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie jest 13.06.2019 r.

od 2019-06-13 do 2019-06-27

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

           

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych,

przez podanie do publicznej wiadomości: 

-        w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-        na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

iż w dniu 11.06.2019 r. została wydana decyzja nr 127/2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci kanalizacji deszczowej oraz sieci oświetleniowej, przewidzianą do realizacji na działkach nr: 1/7 (cz.), 1/3 (cz.), 5/1 (cz.), 5/3 (cz.) i 5/4 (cz.) arkusz 10 oraz nr 1/5 i 1/4 (cz.) arkusz 09 - obręb Golęcin położonych przy ul. Jasielskiej w Poznaniu, oraz umorzono postępowanie dla zakresu inwestycji obejmującej budowie drogi (jezdnia i chodnik).

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się  z treścią ww. rozstrzygnięcia oraz z aktami sprawy (o sygn. UA-IV.6733.102.2019), w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30,  wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a ponadto każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

od 2019-06-13 do 2019-06-27

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

 strony postępowania i wszystkich zainteresowanych

przez podanie do publicznej wiadomości: 

-        w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-        na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

że w dniu 07.06.2019 r. do Urzędu Miasta Poznania wpłynął wniosek BRIDGESTONE Poznań Sp. z o.o. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji określonej jako "budowa gazociągu średniego ciśnienia PE100 SDR17.6 dn225", przewidzianej do realizacji na częściach działek nr 1/9, 1/10, ark. 18, nr 1/7, ark. 17, obręb Główna położonych przy ul. Bałtyckiej i w tej dacie wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie.

W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy (sygn. UA-IV.6733.163.2019), strony mogą zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 i 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30,  wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia   (art. 49 Kpa).

od 2019-06-13 do 2019-06-27

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

           

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych,

przez podanie do publicznej wiadomości: 

-        w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-        na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

iż w dniu 10 czerwca 2019r. została wydana decyzja nr 126/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej, przewidzianej do realizacji na działkach nr 8/2 (cz), 5/48 (cz.), 5/53, ark. 04, obręb Psarskie, położonej w Poznaniu przy ul. Koszalińskiej i ul. Złotnickiej.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się  z treścią ww. rozstrzygnięcia oraz z aktami sprawy (o sygn. UA-IV.6733.121.2019), w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30,  wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a ponadto każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

od 2019-06-13 do 2019-06-27

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

           

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

 strony postępowania i wszystkich zainteresowanych

przez podanie do publicznej wiadomości: 

-        w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-        na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

że w dniu 06.06.2019 r. do Urzędu Miasta Poznania wpłynął wniosek AQUANET S.A. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji określonej przez wnioskodawcę jako "budowa sieci wodociągowej średnicy DN150mm i długości około 950 m", przewidzianej do realizacji na częściach działek nr 124/11, 124/19, ark. 39, nr 77/10, 77/11, 76/6, ark. 41, nr 46, 47, ark. 44, nr 49/2, 128/7, ark. 45, obręb Golęcin położonych w rejonie al. Wielkopolskiej w Poznaniu i w tej dacie wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie.

W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy (sygn. UA-IV.6733.158.2019), strony mogą zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 i 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30,  wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia   (art. 49 Kpa).

od 2019-06-12 do 2019-06-26

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO

w sprawie ustalenia lokalizaci inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci wodociągowej przy ulicy Wichrowej

pełna terść obwieszczenia w załączniku

od 2019-06-12 do 2019-06-26

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

           

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

 strony postępowania i wszystkich zainteresowanych

przez podanie do publicznej wiadomości: 

-        w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-        na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

że w dniu 9 maja 2019r. do Urzędu Miasta Poznania wpłynął wniosek Województwa Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego określonej przez wnioskodawcę jako: "budowa kontenera z agregatem prądotwórczym", przewidzianej do realizacji na  części działki nr 5/1, ark. 08, obręb Poznań, położonej w Poznaniu przy al. Niepodległości 34 i w tej dacie wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie.

W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy (sygn. UA-IV.6733.157.2019), strony mogą zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 i 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30,  wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

od 2019-06-11 do 2019-06-25

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

           

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

 strony postępowania i wszystkich zainteresowanych

przez podanie do publicznej wiadomości: 

-        w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-        na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

że w dniu 21.05.2019 r. do Urzędu Miasta Poznania wpłynął wniosek w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego określonej przez wnioskodawcę jako: "budowa sieci kanalizacyjnej i elektroenergetycznej dla inwestycji polegającej na Przebudowie placu w rejonie ulic Karlińska / Sułowska / Muszkowska wraz z budową siecikanalizacyjnej, elektroenergetycznej oraz kanału technologicznego" przewidzianej do realizacji na działkach nr 93/78 (cz.), 93/81, 93/82 (cz.), 93/84 (cz.), 93/227 (cz.), ark. 17, obręb Krzyżowniki położonych przy ul. Karlińskiej, ul. Sułowskiej, ul. Muszkowskiej w Poznaniu i w tej dacie wszczęto  postępowanie administracyjne w sprawie.

W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy (sygn. UA-IV.6733.137.2019), strony mogą zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 i 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30,  wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

            Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia   (art. 49 Kpa).

od 2019-06-12 do 2019-06-26

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

           

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych,

przez podanie do publicznej wiadomości: 

-        w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-        na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

iż w dniu 10 czerwca 2019r. została wydana decyzja nr 125/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie dwóch instalacji dozowania chemii technologicznej oraz dwóch osobnych zbiorników naziemnych o pojemności ok. 20 m3 i ok. 50 m3 wraz z instalacjami, przewidzianej do realizacji na działkach  nr 2/2, 3, 4/9, 6/1, ark. 11 oraz działkach nr: 16/1, 17/2, 18/2, 19, 20, 21, ark. 27, obręb Winiary,  położonej w Poznaniu przy ul Serbskiej 3.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się  z treścią ww. rozstrzygnięcia oraz z aktami sprawy (o sygn. UA-IV.6733.118.2019), w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30,  wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a ponadto każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

od 2019-06-12 do 2019-06-27