Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Obwieszczenia Prezydenta Miasta o wydaniu decyzji dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Obwieszczenia Prezydenta Miasta o wydaniu decyzji dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Komunikat Termin ważności

KOS-V.6220.17.2019 (dawniej OS-V.6220.129.2018)

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

PODAJE INFORMACJĘ O WYDANEJ DECYZJI

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.),

informuje:

  • o wydanej w dniu 17 czerwca 2019 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. "Budowa autoryzowanej stacji dilerskiej TOYOTA - LEXUS w Poznaniu", planowanego do realizacji w Poznaniu przy ul. Bukowskiej, na działce nr 49/17, arkusz 01, obręb 23 Ławica II,
  • o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22A w pok. 103 w godzinach urzędowania.

KOS-V.6220.17.2019

(dawniej OS-V.6220.129.2018)

od 2019-06-19 do 2019-07-18

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA POZNANIA O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego,

informuję strony postępowania oraz ogół społeczeństwa

poprzez podanie obwieszczenia do publicznej wiadomości: 

-        w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-        na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

-        w miejscu planowanego przedsięwzięcia,

że w dniu 14 czerwca 2019r. została wydana decyzja nr 130/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, przepompowni ścieków oraz sieci wodociągowej, przewidzianą do realizacji na działkach nr 24/9, 24/37, 24/58 (część), 25/14 (część), 26 (część), 25/12, 25/13, 25/10, 25/11, 25/9, 25/8, 25/7, 25/6, ark. 16, nr 68 (część), ark. 04, nr 22, ark. 19, obręb Strzeszyn; nr 22 (część), ark. 03, nr 62 (część) , 63 (część), 64 (część), ark. 06, nr 15, 14, 30, 19 (część), 9, 12/4, ark. 07, nr 719/2 (część), 624/51 (część), 627/19 (część), 627/20 (część), 628/6 (część), 619/24, 628/5, 694/1 (część), 694/5, 624/47, 625/18, 627/12, 626/17, 717/10 (część), 625/20 (część), 626/18 (część), ark. 05, obręb Piątkowo położonych w Poznaniu w rejonie ulic Cieszkowskiego, Strzeszyńskiej, Raczyńskiego, Szafran, Obornickiej, Kurpińskiego oraz Stróżyńskiego która to decyzja dotyczy przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z powyższym informuję, że z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy (numer sprawy: UA- IV.6730.110.2019), można zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30, wtorki i piątki godz. 9.00-12.00.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 Kpa).

od 2019-06-19 do 2019-07-02

KOS-V.6220.118.2019

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)  oraz zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.),

zawiadamia strony

  • wszczęciu postępowania na wniosek PREFABEST III Sp. z o.o. Sp.k., ul. Św. Marcin 29/8, 61-809 Poznań reprezentowanego przez Pełnomocnika: Panią Ewę Sokołowską w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 3 segmentami mieszkalnymi, z pomieszczeniami o funkcji biurowo-usługowej, posadowionego na wspólnej płycie garażu podziemnego, w Poznaniu przy ulicy Świerzawskiej 4, na działkach ewid. nr: 3/1, 3/2, 6/1, 6/2, 8/1 ark. 18, obręb Łazarz oraz nr 13/5 ark. 10 obręb Ławica,
  • przekazaniu wniosku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia

W związku z powyższym, zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w siedzibie Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań, pok. 103 w godzinach urzędowania (pn. - pt. 730-1530).

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

KOS-V.6220.118.2019

od 2019-06-12 do 2019-06-26

KOS-V.6220.55.2019

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018, poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018, poz. 2081 ze zm.),  w toku postępowania toczącego się na wniosek  VASTINT POLAND Sp. z o.o.,  ul. Żwirki i Wigury 18A, 02-092 Warszawa reprezentowanego przez Pełnomocnika: Pana Szymona Knast, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polegającego na przebudowie i adaptacji istniejących budynków zabytkowych STAREJ RZEŹNI, a także budowie nowych obiektów o funkcji mieszkalnej, biurowej oraz usługowej, garaży podziemnych i infrastruktury towarzszącej w Poznaniu, Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania

zawiadamia Strony

-     o wydaniu dnia 26 lutego 2019 r. przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opinii znak: PO.ZZŚ.4.435.84.1.2019.MS stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na stan zasobów wodnych i zagrożenie osiągnięcia przez nie celów środowiskowych,

-     o wydaniu dnia 22 marca 2019 r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu opinii znak: WOO-IV.4240.172.2018.KL.3 stwierdzającej brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko,

-     o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów  przed wydaniem decyzji. Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie a także za pomocą poczty elektronicznej w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego pisma.

Z dokumentacją sprawy zapoznać się można w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska (od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530) w pok. 103. Uwagi i wnioski składać można w sekretariacie Wydziału (w godzinach urzędowania).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

KOS-V.6220.55.2019

od 2019-06-11 do 2019-06-25

KOS-V.6220.55.2019

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.), w toku postępowania toczącego się na wniosek VASTINT POLAND Sp. z o.o.,  ul. Żwirki i Wigury 18A,               02-092 Warszawa reprezentowanego przez Pełnomocnika: Pana Szymona Knast, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, w imieniu Prezydenta Miasta Poznania

zawiadamia Strony

o wydaniu w dniu 11 czerwca 2019 r. postanowienia, w którym Prezydent Miasta Poznania po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego                          w Poznaniu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie odstępuje od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia  polegającego na przebudowie i adaptacji istniejących budynków zabytkowych STAREJ RZEŹNI, a także budowie nowych obiektów o funkcji mieszkalnej, biurowej oraz usługowej, garaży podziemnych i infrastruktury towarzszącej w Poznaniu.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje stronom zażalenie.

Zainteresowane Strony mogą zapoznać się z treścią dokumentu w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22A, pok. 103, pn-pt (7.30-15.30).

KOS-V.6220.55.2019

od 2019-06-11 do 2019-06-25

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Poznania

Obwieszczenie Prezydent Miasta Poznania

o wydaniu decyzji o pozlwoeniu na budowę

Dotyczy: budowa szpitalnego oddziału ratunkowego wrqaz z klinicznym cxentrum medycyny ratunkowej ci interwencyjnej przy ulicy Przybyszewskiego 49 w Poznaniu

pełna terść obwieszczenia w załączniku

od 2019-06-11 do 2019-06-26

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Poznania

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA POZNANIA O WYDANIU DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.)

informuję ogół społeczeństwa

poprzez podanie obwieszczenia do publicznej wiadomości: 

-        w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-        na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

-     w miejscu planowanego przedsięwzięcia,

że w dniu 07.06.2019 r. została wydana decyzja numer 1096/2019 o zmianie decyzji pozwolenia na budowę numer 327/2016 z dnia 22.02.2016 r. znak UA-VII-A07.6740.3516.2015 wydanej dla dwóch budynków biurowo-usługowych z garażami podziemnymi oraz jednego budynku biurowo-usługowego bez podpiwniczenia, na terenie nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej /rejon ul. Babimojskiej w Poznaniu, działki numer ewidencyjny 6/1, 6/5, 6/9, 6/4 i 6/10, arkusz 33, obręb Junikowo (zmienionej decyzją numer 301/2018 z dnia 19.02.2018 r. znak UA-VII-A07.6740.3324.2017 oraz decyzją numer 1919/2018 z dnia 31.08.2018 r. znak UA-VII-A07.6740.2342.2018),

w zakresie zagospodarowania terenu oraz układu pomieszczeń i funkcji lokalu znajdującego się w części parteru budynku numer 4 z powierzchni biurowej na powierzchnię usługowo-oświatową: przedszkole

            W związku z powyższym informuję, że z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy (numer sprawy: UA-VII.6740.1092.2019), można zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój  340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30, wtorki i piątki godz. 9.00-12.00.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 Kpa).

od 2019-06-11 do 2019-06-24

KOS-V.6220.42.2019

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

Na podstawie art. 49, art. 50 § 1 mając na uwadze art. 77 i 7 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081), Prezydent Miasta Poznania, w toku postępowania z wniosku Inwestora: Stowarzyszenie na rzecz budowy infrastruktury technicznej ulicy Czesława Miłosza i ulic przylegających w Poznaniu, ul. Jarosława Iwaszkiewicza 1, 60-461 Poznań, reprezentowanego przez Pana Juliana Kalube, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ul. Czesława Miłosza i ulic przylegających w Poznaniu" planowanego do realizacji na działkach nr: 5/173, 5/208, 5/670, 5/671, 5/679 ark. 07, obr. 25; 124/10, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135/2 ark. 23 obr. 25; 123/5 ark. 24, obr. 25

zawiadamia Strony

-       że przewidywany termin załatwienia ww. sprawy ustala się na dzień 10.07.2019 r.

Uprzejmie wyjaśniamy, że ww. termin wynika z oczekiwania na informację Pełnomocnika Inwestora dotyczącą ostatecznej skali wycinki drzew i krzewów oraz konieczności uzyskania opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu ww sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Stronom stosownie do art. 36 i art. 37 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie. Zgodnie z art. 37 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego ponaglenie winno zawierać uzasadnienie.

W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22a, pokój 103 (pn-pt od 7.30-15.30).

KOS-V.6220.42.2019

od 2019-06-10 do 2019-06-24

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Poznania

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA POZNANIA O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

informuję ogół społeczeństwa

poprzez podanie obwieszczenia do publicznej wiadomości: 

-        w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-        na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

-        w miejscu planowanego przedsięwzięcia,

że w dniu 19.03.2019 r. została wydana decyzja nr 174 / 2019 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, przewidzianej do realizacji na działkach nr 49 (część), 48/4, 48/3, ark. 43, obręb Junikowo, położonych w Poznaniu przy ul. Wieruszowskiej 10, która to decyzja dotyczy przedsięwzięcia mogącegoznacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z powyższym informuję, że z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy (numer sprawy: UA-II-U07.6730.683.2017), można zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30, wtorki i piątki godz. 9.00-12.00.

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 10.06.2019r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 Kpa).

od 2019-06-10 do 2019-06-24

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Poznania

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA POZNANIA O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego

informuję ogół społeczeństwa

poprzez podanie obwieszczenia do publicznej wiadomości: 

-        w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-        na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

-        w miejscu planowanego przedsięwzięcia,

że w dniu 05.06.2019 r. została wydana decyzja nr 356/2019 o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 6 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z pomieszczeniami handlowo-usługowymi w poziomie parteru, garażami podziemnymi i infrastrukturą techniczną przewidzianej do realizacji na terenie działek nr 7/4, 8/3, 18/2 arkusz 18 obręb Rataje oraz nr 1/4, 3/8 i 4/2, arkusz 12, obręb Żegrze położonych w Poznaniu w rejonie ul. Wagrowskiej,  która to decyzja dotyczy przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.

            W związku z powyższym informuję, że z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy (numer sprawy: UA-IV-U121.6730.1152.2018), można zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344  w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30, wtorki i piątki godz. 9.00-12.00.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 Kpa).

Data publicznego ogłoszenia:10.06.2019 r.

od 2019-06-10 do 2019-06-25

KOS-V.6220.43.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 201 r., poz. 2081 ze zm.) w związku z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2018 r.,  poz. 2096 ze zm.), Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania,

zawiadamia Strony:

  • złożeniu zażalenia na wydane postanowienie Prezydenta Miasta Poznania z dnia 10 maja 2019 r. znak: KOS-V.6220.43.2019 stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi oraz budynku usługowo-mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym na działkach nr 4/511 i 8/2, ark. 06 obręb Strzeszyn w Poznaniu, w województwie wielkopolskim;
  • przekazaniu pismem z dnia 5 czerwca 2019 r. zażalenia z dnia 28 maja 2019 r. Pani Zuzanny Kucharskiej reprezentującej Inwestora: "Stary Strzeszyn - Grupa Nickel" Sp. z o.o. ul. Krzemowa 1, Złotniki, 62-002 Suchy Las, na konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania dla planowanego ww. przedsięwzięcia, oraz akt przedmiotowej sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu.

KOS-V.6220.43.2019

(dawniej OS-V.6220.177.2018)

od 2019-06-06 do 2019-06-21

KOS-V.6220.11.2019

Na podstawie art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), Prezydent Miasta Poznania

podaje do publicznej wiadomości

informację o wydaniu w dniu 16.04.2019r., po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia Duże Naramowice - Projekt Echo - 111 spółka z o.o. spółka komandytowo - akcyjna al. Solidarności 36, 25-323 Kielce reprezentowanego przez Pana Piotra Marciniaka, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z otwartym garażem wielopoziomowym oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną, zlokalizowanego na działce nr 513/61, arkusz 11, obręb: Naramowice  przy ul. Sielawy w Poznaniu

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym: opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, opinią  Dyrektora Regionalnego  Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu - w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania
i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22A w pok. 103 od pn do pt w godz.: 7.30-15.30.

KOS-V.6220.11.2019

(dawniej znak sprawy: OS-V.6220.80.2018)

od 2019-05-31 do 2019-07-01

KOS-V.6220.25.2019

Na podstawie art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), Prezydent Miasta Poznania

podaje do publicznej wiadomości

informację o wydaniu w dniu 16.04.2019r., po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia Volkswagen Group Real Estate  Polska Sp. z o.o., ul. Warszawska 349, 61-060 Poznań, reprezentowanego przez Pana Jacka Ostrykiewicza, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego budowie budynku usługowego wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą  przewidzianego do realizacji na dz. nr 2/1, 2/3, 2/4, 2/7, 3/1, 3/2, ark.: 18 oraz na dz. nr 7/1, 7/2 ark.: 14, obręb: Głowieniec

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym: opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, opinią  Dyrektora Regionalnego  Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu - w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania
i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22A w pok. 103 od pn do pt w godz.: 7.30-15.30.

KOS-V.6220.25.2019

(dawniej znak sprawy: OS-V.6220.146.2018

od 2019-05-31 do 2019-07-01