Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Obwieszczenia Prezydenta Miasta o wydaniu decyzji dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Obwieszczenia Prezydenta Miasta o wydaniu decyzji dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Komunikat Termin ważności

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Poznania

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA POZNANIA O WYDANIU DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

informuję ogół społeczeństwa

poprzez podanie obwieszczenia do publicznej wiadomości: 

-        w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-        na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

-        w miejscu planowanego przedsięwzięcia,

że w dniu 11.02.2019r. została wydana decyzja nr 279./2019, znak: UA-VII-A11.6740.3366.2018 o zmianie pozwolenia na budowę nr 1147/2017 z dnia 29.05.2017r., znak: UA-VII-A11.6740.490.2017 dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków biurowo-handlowo-usługowo-mieszkalnych z garażem podziemnym i zagospodarowaniem terenu na terenie działek nr ew. 3/7, 3/8, 36/1, 36/2, 36/3 (d. działki nr ew. 3/9, 3/10) ark. 5 obręb Wilda przy ul. Matyi, ul. Wierzbięcice, ul. ks. Wujka i ul. Przemysłowej w Poznaniu - etap I: budynki biurowo-usługowe (oznaczone na planie zagospodarowania terenu jako budynki A i B) na działkach nr ew. 3/8, 3/9, 3/10 ark. 5 obręb Wilda w Poznaniu (zmienionego decyzją nr 1114/2018 z dnia 11.06.2018r., znak: UA-VII-A11.6740.978.2018 i decyzja nr 2377/2018 z dnia 24.10.2018r., znak: UA-VII-A11.6740.2068.2018)

która to decyzja dotyczy przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

            W związku z powyższym informuję, że z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy (numer sprawy: UA-VII-A11.6740.3366.2018), można zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344  w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30, wtorki i piątki godz. 9.00-12.00.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni
od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 Kpa).

od 2019-02-15 do 2019-02-28