Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Obwieszczenia Prezydenta Miasta o wydaniu decyzji dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Obwieszczenia Prezydenta Miasta o wydaniu decyzji dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Komunikat Termin ważności

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Poznania

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Poznania o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

dotyczy: budowa Oczyszczalni scieków przemysłowych i socjalno - bytowych przy ulicy Bałtyckiej i Janikowskiej

pełna treść obwieszczenia w załączniku.

od 2019-04-19 do 2019-05-04

KOS-V.6220.15.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2081) Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, w imieniu Prezydenta Miasta Poznania, spełniając wymóg art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018r., poz. 2096)

zawiadamia Strony:

że wydał postanowienie z dnia 18.04.2019r., w treści którego wyjaśniono, iż przewidywany termin załatwienia sprawy dotyczącej wniosku złożonego przez podejmującego przedsięwzięcie: ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, reprezentowanej przez Panią Annę Rzeczycką - Kliszcz, Agencja Promocji Inwestycji Sp. z o.o., ul. Berensona 32F, 03-287 Warszawa, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa odcinka linii jednotorowej na dwutorowy 110kV oraz budowa dwutorowej linii napowietrznej 110kV relacji Nagradowice - Garaszewo (odc. GPZ Nagradowice - słup nr 49 (tor 1-2-92) / nr 44 (tor 1-2-65)), Kromolice - Garaszewo (odc. GPZ Nagradowice - słup nr 49 (tor 1-2-92) / nr 44 (tor 1-2-65))" w ramach zadania: Przebudowa linii napowietrznej 110kV Kromolice - Nagradowice - Kromolice - Swarzędz oraz Kromolice - Gądki wraz z budową RS Garaszewo w celu zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego aglomeracji poznańskiej oraz budowa linii napowietrznej dwutorowej w relacji Nagradowice - RS Garaszewo, ustala się na dzień 31.05.2019r.

Uprzejmie wyjaśniamy, że ww. termin wynika z konieczności:

- uzyskania zgodnie z art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018r., poz. 2096) mając na uwadze art. 77 i 7 tejże ustawy, a także w związku z art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2081), wyjaśnień od Inwestora w zakresie zgodności planowanej inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na terenie Miasta i Gminy Kórnik.

Stronom stosownie do art. 36 i art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie. Zgodnie z art. 37 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ponaglenie winno zawierać uzasadnienie.

Na niniejsze postanowienie stronom nie służy zażalenie.

KOS-V.6220.15.2019

(dawn. OS-V.6220.127.2018)

od 2019-04-19 do 2019-05-02

KOS-V.6220.9.2019

OGŁOSZENIE  INFORMACJI

O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2081),

podaję do publicznej wiadomości informacje:

  • o wydanej w dniu 18.04.2019r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa zespołu budynków mieszkalnych i biurowych wraz z towarzyszącymi funkcjami usługowymi oraz handlowymi i z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. 14/1, 14/2, 18/3, 18/5, 18/7, 18/10, 18/13 ark. 20 oraz 9/8 ark. 23 obręb Wilda (61) w miejscowości Poznań.
  • o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22A w pok. 103 od pn do pt w godz.: 7.30-15.30.

KOS-V.6220.9.2019

(dawn. OS-V.6220.51.2018)

od 2019-04-19 do 2019-05-20

KOS-V.6220.55.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081), Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, w imieniu Prezydenta Miasta Poznania

zawiadamia Strony

że w toku postępowania na wniosek podmiotu planującego realizację przedsięwzięcia: VASTINT POLAND Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 18A, 02-092 Warszawa reprezentowanego przez Pełnomocnika: Pana Szymona Knast, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polegającego na przebudowie i adaptacji istniejących budynków zabytkowych STAREJ RZEŹNI, a także budowie nowych obiektów o funkcji mieszkalnej, biurowej oraz usługowej, garaży podziemnych i infrastruktury towarzszącej w Poznaniu, na podstawie art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), mając na uwadze art. 77 i 7 tejże ustawy, pismem z dnia 12 kwietnia 2019 r. wezwał Inwestora do uszczegółowienia wyjaśnień, w zakresie gospodarki odpadami, ochrony powierzchni ziemi.

KOS-V.6220.55.2019

od 2019-04-12 do 2019-04-26

KOS-V.6220.23.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 104 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), w związku z art. 71 ust. 2 i art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081)

zawiadamiam Strony

o wydaniu, na wniosek Inwestora: EVARTS INVESTMENTS Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 73b/5, 60-479 Poznań, reprezentowanego przez Pana Dominika Kolendę, przez Prezydenta Miasta Poznania decyzji z dnia 9 kwietnia 2019 r., znak: KOS-V.6220.23.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i rozbudowa budynków biurowo-usługowych i parkingów naziemnych wraz z budową hal garażowych na parterze oraz na kondygnacjach podziemnych przy ul. Strzeszyńskiej 73b/5 w Poznaniu, na działkach nr ewid. 4/17, 6/2, 6/3, 6/4 ark. 06 obręb 0020 Golęcin".

Od wydanej decyzji służy Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

KOS-V.6220.23.2019

(dawniej: OS-V.6220.140.2018)

od 2019-04-09 do 2019-04-23

KOS-V.6220.58.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2018 r., poz. 2096)  Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania w toku postępowania, w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polegającego na rozbudowie osiedla domków jednorodzinnych RODZINNE PODOLANY, w Poznaniu przy ul. Heleny Rzepeckiej na działkach ewid. nr: 6, 7, 8, 274, 275 ark. 03, obręb Podolany

zawiadamia strony

o przekazaniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu dodatkowych materiałów uzyskanych w toku postępowania wyjaśniającego, będących uzupełnieniem do karty informacyjnej przedsięwzięcia.

W związku z powyższym, zainteresowane Strony mogą zapoznać się z dokumentacją zgromadzoną w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Wydziału Kształtowania Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowej 22a, pok. 103 w godzinach urzędowania (pn. - pt. 730-1530).

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

od 2019-04-08 do 2019-04-23

KOS-V.6220.37.2019

OGŁOSZENIE  INFORMACJI

O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2081),

podaję do publicznej wiadomości informacje:

  • wydanej w dniu 2.04.2019r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie centrum obróbczego CO9 na płycie fundamentowej (dz. ew. nr 20/4, ark.18, obręb 61 Wilda),
  • możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22A w pok. 103 od pn do pt w godz.: 7.30 - 15.30.

KOS-V.6220.37.2019

(dawn. OS-V.6220.175.2018)

od 2019-04-03 do 2019-05-02

KOS-V.6220.31.2019

PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2081), Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania

informuje:

  • wydanej w dniu 22 marca 2019r., na wniosek Inwestora: AREA DEVELOPMENT Sp. z o.o. NOWY STRZESZYN Sp.k. ul. Literacka 98, 60-461 Poznań (dawniej: AREA INWESTYCJE Sp. z o.o. EPICKA Sp.k., ul. Strzeszyńska 263/5, 60-479 Poznań) reprezentowanego przez Pełnomocnika:  Pana Pawła Cichockiego, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla  przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej i szeregowej na terenie działki nr ewid. 12 obręb Strzeszyn, przy ul. Malewskiej, Różańskiego, Epickiej i Literackiej w Poznaniu;
  • o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22A w pok. 103 w godzinach urzędowania.

KOS-V.6220.31.2019

(dawniej: OS-V.6220.158.2018)

od 2019-03-22 do 2019-04-23

KOS-V.6220.12.2019

PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081)

informuje:

  • o wydanej w dniu 21 marca 2019 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa budynków mieszkalnych z garażami podziemnymi, parkingami, częścią usługową oraz towarzyszącą infrastrukturą w Poznaniu przy ul. Jeleniogórskiej", zlokalizowanego w Poznaniu na dz. nr 4/1 i 4/2, arkusz 27, obręb 0036 Junikowo.
  • o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22A w pok. 103 w godzinach urzędowania.

KOS-V.6220.12.2019

(dawniej OS-V.6220.84.2018)

od 2019-03-22 do 2019-04-23