Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Obwieszczenia Prezydenta Miasta o wydaniu decyzji dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Obwieszczenia Prezydenta Miasta o wydaniu decyzji dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Komunikat Termin ważności

OS-V.6220.120.2018

PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2081),

informuje:

  • o wydanej w dniu 4 grudnia 2018r. decyzji umarzającej w całości postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w zabudowie szeregowej i budynku wielorodzinnego z usługami wraz z garażami podziemnymi i infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr 4/511 i 8/2, ark. 06 obręb Strzeszyn, w miejscowości Poznań, znak: OS-V.6220.120.2018,
  • o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22A w pok. 103 w godzinach urzędowania.

OS-V.6220.120.2018

od 2018-12-05 do 2019-01-04

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Poznania

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA POZNANIA O WYDANIU DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w związku z art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

informuję ogół społeczeństwa

poprzez podanie obwieszczenia do publicznej wiadomości: 

-  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-  na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

-  w miejscu planowanego przedsięwzięcia,

że w dniu 30.11.2018r. została wydana decyzja o zmianie decyzji o pozwoleniu na budowę nr 1163/2018 z dnia 13.06.2018r. znak UA-VII-A08.6740.536.2018 dla inwestycji: budowa budynku dydaktyczno-naukowo-badawczego z uzupełniającą funkcją administracyjno-usługową  oraz budowa garażu podziemnego Wydziału Farmaceutycznego  Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu w Poznaniu - etap 1: budowa budynku dydaktyczno- naukowo-badawczego z uzupełniającą funkcją administracyjno-usługową Wydziału Farmaceutycznego  Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego oraz rozbiórka czterech obiektów budowlanych (budynek dwukondygnacyjny dydaktyczny nr 5A, budynek parterowy techniczny nr 5C, budynek portierni,korty tenisowe z przekryciem i łącznikiem ) przy ul. Marcelińskiej /Rokietnickiej w Poznaniu (dz. nr 9/1 ark. 07 obręb Łazarz),

która to decyzja dotyczy przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.

            W związku z powyższym informuję, że z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy (numer sprawy: UA-VII-A08.6740.2882.2018), można zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344  w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30, wtorki i piątki godz. 9.00-12.00.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 Kpa).

od 2018-12-05 do 2018-12-19

OS-V.6220.122.2018

PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081),

informuje:

  • o wydanej w dniu 26.11.2018 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji i rozbudowie efektywnej sieci cieplnej w Poznaniu pn. "budowa sieci ciepłowniczej od  ul. 5 Stycznia do obiektów   w rejonie ul. Lotniczej /  Łobżenickiej",
  • o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22A w pok. 103 w godzinach urzędowania.

OS-V.6220.122.2018

od 2018-11-26 do 2018-12-27

OS-V.6220.121.2018

PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081),

informuje:

  • wydanej w dniu 16.11.2018 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji i rozbudowie efektywnej sieci cieplnej w Poznaniu pn. "przebudowa sieci ciepłowniczej ul. Na Podgórniku / Ku Cytadeli",
  • o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22A w pok. 103 w godzinach urzędowania.

OS-V.6220.121.2018

od 2018-11-16 do 2018-12-17