Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Obwieszczenia Prezydenta Miasta o wydaniu decyzji dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Obwieszczenia Prezydenta Miasta o wydaniu decyzji dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Komunikat Termin ważności

OS-V.6220.41.2018

PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405),

informuje:

  • wydanej w dniu 21.06.2018 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa zespołu budynków jednorodzinnych z usługą- przedszkole/ żłobek, drogami oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr ewid. 250/2, 250/3, 250/4, 250/5, 250/6, 250/7, 252/14, 252/15, 252/16, 252/17, obr. 54 położonych w Poznaniu przy ul. Szklarniowej,
  • o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22A w pok. 103 w godzinach urzędowania.

OS-V.6220.41.2018

od 2018-06-22 do 2018-07-23

OS-V.6220.149.2017

PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), po rozpoznaniu wniosku spółki:   TRIGONY Sp.z o.o., ul. Roosevelta 6/7 lok. 6, 60-829 Poznań

informuje:

  • o wydanej w dniu 19.06.2018 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu 5-cio kondygnacyjnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze wraz z garażem podziemnym oraz infrastrukturą towarzyszącą w Poznaniu przy ul. Św. Wincentego, działki ewidencyjne 5/17, 5/18, 5/19, 5/20 ark. 06, obręb Śródka
  • o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22A w pok. 103 w godzinach urzędowania.

OS-V.6220.149.2017

od 2018-06-19 do 2018-07-19

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Poznania

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA POZNANIAO WYDANIU DECYZJIO POZWOLENIU NA BUDOWĘ

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w związku z art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

informuję ogół społeczeństwa

poprzez podanie obwieszczenia do publicznej wiadomości: 

-  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-  na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

-  w miejscu planowanego przedsięwzięcia,

że w dniu 13.06.2018r. została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę dla inwestycji obejmującej budowę budynku dydaktyczno-naukowo-badawczego z uzupełniającą funkcją administracyjno-usługową  oraz budowę garażu podziemnego Wydziału Farmaceutycznego  Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu  - etap 1: budowa budynku dydaktyczno - naukowo-badawczego z uzupełniającą funkcją administracyjno-usługową Wydziału Farmaceutycznego  Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego oraz rozbiórka czterech obiektów budowlanych (budynek dwukondygnacyjny dydaktyczny nr 5A, budynek parterowy techniczny nr 5C, budynek portierni ,korty tenisowe z przekryciem i łącznikiem) przy ul. Marcelińskiej/ Rokietnickiej w Poznaniu (dz. nr 9/1 ark. 07 obręb Łazarz), która to decyzja dotyczy przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.

            W związku z powyższym informuję, że z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy (numer sprawy: UA-VII-A08.6740.536.2018), można zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344  w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30, wtorki i piątki godz. 9.00-12.00.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 Kpa).

od 2018-06-18 do 2018-07-02

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA POZNANIAO WYDANIU DECYZJIO WARUNKACH ZABUDOWY

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego

informuję ogół społeczeństwa

poprzez podanie obwieszczenia do publicznej wiadomości: 

-          w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-          na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

że w dniu 22 maja 2018r. została wydana decyzja nr 312/2018 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurową na odlewnię aluminium (budynek produkcyjny) z częścią biurową przewidzianą do realizacji na działce nr 20/44, ark. 18, obręb Wilda położonej w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956r. 223/229, która to decyzja dotyczy przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.

            W związku z powyższym informuję, że z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy (numer sprawy: UA-III-U11.6730.246.2018), można zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30, wtorki i piątki godz. 9.00-12.00.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 Kpa).

od 2018-06-13 do 2018-06-27