Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Obwieszczenia Prezydenta Miasta o wydaniu decyzji dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Obwieszczenia Prezydenta Miasta o wydaniu decyzji dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Komunikat Termin ważności

OS-V.6220.182.2017

PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.),

informuje:

 • o wydanej w dniu 23 marca 2018r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie  sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poznań w ul. E. Waśniowskiej, ul. S. Lutosławskiej, ul. M. Szembekowej, ul. M. Wańkowicza, ul. H. Brodowskiej, ul. A. Łączyńskiej i ul. Lirycznej, na działkach numer 5/681, 5/812, 5/683, 5/882, 5/685, 5/880, 5/691, 5/878, 5/693, 5/832, 5/834, 5/884, 5/689 i 4,
 • o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22A w pok. 103 w godzinach urzędowania.

OS-V.6220.182.2017

od 2018-03-23 do 2018-04-23

OS-V.6220.157.2017

INFORMACJA

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

o postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa

Prezydent Miasta Poznania, w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "instalacja do powierzchniowej obróbki metali lub tworzyw sztucznych z zastosowaniem procesów chemicznych lub elektrolitycznych o całkowitej objętości wanien procesowych większej niż 30 m3" na dz. o nr ewid. 6/4 i 10/2 arkusz 15, obręb 06 Żegrze toczącego się na wniosek (z dnia 04.10.2017 r.) Pana Marka Benedykcińskiego "EKO- PROJEKT", ul. Grochowska 19/1, 60-277 Poznań występującego w imieniu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia: Galvabest sp. z o.o., ul. Reymonta 21, 62-050 Mosina, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405)

informuje:

 • o ponownej możliwości zapoznania się z treścią raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko złożonego wraz z ww. wnioskiem w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania oraz z pozostałą niezbędną dokumentacją sprawy (obejmującą wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz załącznikami) w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 22a, pok.103 w godzinach: 7.30-.15.30 (pn-pt);
 • o ponownej możliwości składania uwag i wniosków w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania ul. Gronowa 22a, pok. 202 - sekretariat, w godzinach urzędowania (pn: 7.30-17.00; wt-pt: 7.30-15.30) w formie pisemnej lub elektronicznej: wos@um.poznan.pl. lub ustnie do protokołu w terminie 30 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od 22.03.2018 r. do 23.04.2018 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia

Złożone uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Poznania - organu właściwego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - za pośrednictwem Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania a informacje o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione, wskaże w uzasadnieniu decyzji.

OS-V.6220.157.2017

od 2018-03-22 do 2018-04-23

OS-V.6220.185.2017

PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405),

informuje:

 • wydanej w dniu 21.03.2018 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania części budynku magazynowego na obiekt usługowo- naprawczy pojazdów osobowych z usługami blacharsko- lakierniczymi, serwisem mechanicznym i myjnią w Poznaniu przy ul. Sycowskiej 48, na działce nr 3/18 (obręb Junikowo, ark. 12)
 • możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22A w pok. 103 w godzinach urzędowania.

OS-V.6220.185.2017

od 2018-03-21 do 2018-04-18

OS-V.6220.155.2017

PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405),

informuje:

 • o wydanej w dniu 19 marca 2018r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa istniejącego budynku magazynowo-biurowego o budynek biurowy oraz dwie hale magazynowe przy ul. Nieszawskiej 1 w Poznaniu, na terenie nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 129 ark. mapy 28 obręb Główna",
 • o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22A w pok. 103 w godzinach urzędowania.

OS-V.6220.155.2017

od 2018-03-20 do 2018-04-19

OS-V.6220.187.2017

OGŁOSZENIE  INFORMACJI

O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości informacje:

 • o wydanej w dniu 19.03.2018r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji inwestycji pn. Budowa stacji elektroenergetycznej o znamionowym napięciu 110kV oraz budynku dla pompowni wody pożarowej oraz wody technologicznej na terenie zakładu produkcyjnego Bridgestone Poznań Sp. z o.o., ul. Bałtycka 65 w Poznaniu, położonej na części działek ewidencyjnych nr 2/3, 2/1 i 2/20 w obrębie Karolin, arkusz 6.
 • o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22A w pok. 103 od pn do pt w godz.: 7.30 - 15.30.

OS-V.6220.187.2017

od 2018-03-20 do 2018-04-19

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Poznania

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA POZNANIAO WYDANIU DECYZJIO POZWOLENIU NA BUDOWĘ

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

informuję ogół społeczeństwa

poprzez podanie obwieszczenia do publicznej wiadomości: 

-          w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-          na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

-          w miejscu planowanego przedsięwzięcia,

że w dniu 12.03.2018 r. została wydana decyzja nr 460/2018 znak UA-V-A05.6740.3234.2017 o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią handlowo-usługową składającego się z części handlowo-usługowej oraz trzech segmentów mieszkalnych wielorodzinnych na wspólnej płycie parkingu podziemnego wraz z przebudową sieci telekomunikacyjnej przy ul. Naramowickiej i ul. Serbskiej w Poznaniu (działka nr 25/11 ark. 14 obr. Winiary oraz działki nr 165 i 164/7 ark. 13 obr. Winiary), która to decyzja dotyczy przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.

            W związku z powyższym informuję, że z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy (numer sprawy: UA-V-A05.6740.3234.2017), można zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30, wtorki i piątki godz. 9.00-12.00.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 Kpa).

od 2018-03-15 do 2018-03-30

OS-V.6220.96.2017

OGŁOSZENIE  INFORMACJI

O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości informacje:

 • wydanej w dniu 06.03.2018r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejącej hali produkcyjno -magazynowej na odlewnię aluminium w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956r. nr 223/229.
 • możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22A w pok. 103 od pn do pt w godz.: 7.30-15.30.

OS-V.6220.96.2017

od 2018-03-12 do 2018-04-11

OS-V.6220.179.2017

OGŁOSZENIE  INFORMACJI

O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości informacje:

 • wydanej w dniu 20.02.2018r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowo - usługowo - biurowego przy ul. Dmowskiego / Krauthofera / Górki w Poznaniu na działce nr 163/6 i 163/7,
 • o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22A w pok. 103 od pn do pt w godz.: 7.30 - 15.30.

OS-V.6220.179.2017

od 2018-02-21 do 2018-03-23