Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Obwieszczenia Prezydenta Miasta o wydaniu decyzji dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Obwieszczenia Prezydenta Miasta o wydaniu decyzji dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Komunikat Termin ważności

OS-V.6220.13.2015

PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania

informuje:

  • wydanej w dniu 19 września 2018r. decyzji o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedla wielorodzinnego z usługami na działkach o numerach ewidencyjnych 38/16, 38/81, arkusz 22, obręb 53 Piątkowo w Poznaniu, z wniosku: Pani Arlety Jakubiak i Pani Mirosławy Borsukiewicz, reprezentowanych przez Pełnomocnika: Pana Sebastiana Wójcika
  • o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22A w pok. 103 w godzinach urzędowania.

OS-V.6220.13.2015

od 2018-09-20 do 2018-10-20

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Poznania

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA POZNANIAO WYDANIU DECYZJIO POZWOLENIU NA BUDOWĘ

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

informuję ogół społeczeństwa

poprzez podanie obwieszczenia do publicznej wiadomości: 

-          w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-          na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

-          w miejscu planowanego przedsięwzięcia,

że w dniu 18.09.2018r. została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę dla inwestycji polegającej na budowie wytwórni betonu towarowego oraz instalacji do produkcji spoiwa Gruntar na terenie nieruchomości przy ul. Gołężyckiej w Poznaniu (dz. nr 1/23, 1/24, 1/25, 1/26, 1/29, 1/31, 1/32, 2/15, 1/38 ark. 09 obręb Starołęka), która to decyzja dotyczy przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.

            W związku z powyższym informuję, że z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy (numer sprawy: UA-VIII-A12.6740.1658.2018), można zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344  w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30, wtorki i piątki godz. 9.00-12.00.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 Kpa).

od 2018-09-21 do 2018-10-05

OS-V.6220.64.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 104 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 71 ust. 2 i art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.)

zawiadamiam strony

o wydaniu, na wniosek Inwestora: Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa reprezentowanego przez Pełnomocnika: Pana Arkadiusza Sugiero, przez Prezydenta Miasta Poznania decyzji znak: OS-V.6220.64.2018 z dnia 19 września 2018r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zespół zabudowy mieszkaniowo-usługowej przy ul. Wieruszowskiej/Miśnieńskiej w Poznaniu", przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewid. 5/25, 5/29, 5/30, 5/35, 5/44, 5/46, 48/1, 5/43, 5/45, 5/23, 5/24, 5/37, 5/39, 5/40, 5/42, 5/27, 5/34, 5/22, 5/31, 5/5, 5/38, 5/41, arkusz 40, obręb Junikowo.

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

OS-V.6220.64.2018

od 2018-09-19 do 2018-10-03

OS-V.6220.64.2018

PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.),

informuje:

  • o wydanej w dniu 19 września 2018r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Zespół zabudowy mieszkaniowo-usługowej przy ul. Wieruszowskiej/Miśnieńskiej w Poznaniu", przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewid. 5/25, 5/29, 5/30, 5/35, 5/44, 5/46, 48/1, 5/43, 5/45, 5/23, 5/24, 5/37, 5/39, 5/40, 5/42, 5/27, 5/34, 5/22, 5/31, 5/5, 5/38, 5/41, arkusz 40, obręb Junikowo,
  • o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22A w pok. 103 w godzinach urzędowania.

OS-V.6220.64.2018

od 2018-09-19 do 2018-10-19

OS-V.6220.75.2018

PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.),

informuje:

  • o wydanej w dniu 17 września 2018r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa budynku wielorodzinnego z możliwością lokalizacji usług w parterze wraz z infrastrukturą towarzyszącą: parkingami podziemnymi, naziemnymi, drogami, placami zabaw, zielenią na dz. nr ewid. 1/5, 2/9, 2/21, 2/22, 2/23, 2/24, 3/17, obr. 20 Golęcin, położonych w Poznaniu przy ul. Jasielskiej",
  • o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22A w pok. 103 w godzinach urzędowania.

OS-V.6220.75.2018

od 2018-09-18 do 2018-10-16

OS-V.6220.79.2016

Na podstawie art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), zgodnie z art. 6 ust. 2  ustawy z dnia 9 października 2015r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1936 ze zm.), Prezydent Miasta Poznania

podaje do publicznej wiadomości

informację o wydaniu w dniu 10 września 2018 r., po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez podmiot planujący podjęcie realizacji przedsięwzięcia Pana Łukasza Burzyńskiego reprezentującego firmę BUTRANS-POZNAŃ  Materiały Budowlane Sp. z o.o., ul. Wołkowyska 28, 61-132 Poznań decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie węzła betoniarskiego o wydajności 58 Mg/h na dz. nr 4/1, ark.: 13, obręb: Główna położonej w Poznaniu przy  ul. Gnieźnieńskiej 61

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym: opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22A w pok. 103 od pn do pt w godz.: 7.30-15.30.

OS-V.6220.79.2016

od 2018-09-17 do 2018-10-08

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA POZNANIAO WYDANIU DECYZJIO USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

informuję ogół społeczeństwa

poprzez podanie obwieszczenia do publicznej wiadomości: 

-          w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-          na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

-          w miejscu planowanego przedsięwzięcia,

że w dniu 12 września 2018 r.  została wydana decyzja o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie oczyszczalni ścieków przemysłowych i socjalno - bytowych na terenie działki oznaczonej nr ewid. 1/10, położonej w obrębie geod. Główna, ark. 18 przy ul. Janikowskiej w Poznaniu,

która to decyzja dotyczy przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.

            W związku z powyższym informuję, że z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy (numer sprawy: UA-IV-U06.6730.637.2018     ), można zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30, wtorki i piątki godz. 9.00-12.00.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 Kpa).

od 2018-09-13 do 2018-09-27

OS-V.6220.67.2018

PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.),  po przeprowadzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Inwestora:  ENEA OPERATOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58 reprezentowanego przez Pana Michała Cyranika

informuje:

  • o wydanej w dniu 04.09.2018 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa linii kablowych 110 kV Garbary- Cytadela, Garbary- EC Karolin wraz z budową stacji 110/15/6 kV Garbary celem poprawy zasilania Miasta Poznania,
  • o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22A w pok. 103 w godzinach urzędowania.

OS-V.6220.67.2018

od 2018-09-04 do 2018-10-03