Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Inne komunikaty


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Inne komunikaty

Komunikat Termin ważności

dot. wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, obejmujące odprowadzanie wód opadowo-roztopowych z terenu bazy magazynowo-produkcyjnej firmy Schrader Internationale Logistic Sp. z o.o., P-ń.

dot. wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, obejmujące odprowadzanie wód opadowo-roztopowych z terenu bazy magazynowo-produkcyjnej firmy Schrader Internationale Logistic Sp. z o.o., P-ń.  PO.ZUZ.4.421.423.4.2019.EP

od 2019-07-19 do 2019-07-29

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - pobór wód podziemnych oraz wykonanie studni w m. Rogalin, gm. Mosina, woj. Wielkopolskie.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego  - pobór wód podziemnych oraz wykonanie studni w m. Rogalin, gm. Mosina, woj. Wielkopolskie. PO.RUZ.421.119.4.2019.MD

od 2019-07-18 do 2019-08-02

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                           

           

Na podstawie art. 49a w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

zawiadamiam  strony postępowania

że zakończono postępowanie dowodowe w sprawie: ustalenia warunków zabudowy
dla inwestycji określonej przez inwestora jako "budowa zespołu domów jednorodzinnych
w zabudowie szeregowej - 22", przewidzianej do realizacji na dz. nr 84/13, 84/11 i 83,
ark. 02, obręb Podolany, położonych w Poznaniu przy ul. Omańkowskiej 105 i przystąpiono do rozpatrywania zgromadzonego w postępowaniu materiału dowodowego w celu ustalenia treści

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 18.07.2019 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 § 2 k.p.a.).

Strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy (u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00) i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji przez organ, w terminie do 06.08.2019 r.

od 2019-07-18 do 2019-08-06

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                       

           

Na podstawie art. 49a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j.),

zawiadamiam  strony postępowania,

że w dniu 17 lipca 2019r. została wydana decyzja Nr 444/2019 o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na zmianie sposobu użytkowania lokalu niemieszkalnego na lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
z usługami w parterze
, przewidzianej do realizacji na dz. 12, ark. 15,
obręb Jeżyce w Poznaniu przy ul. J.H. Dąbrowskiego 96/1A.

Z treścią decyzji można zapoznać się (podając nr sprawy UA-I.6730.166.2019) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki
 i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344
w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2019-07-19 do 2019-08-02

KOS-III.6131.1.63.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2018 poz. 2096 tekst jednolity ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 poz. 1614 tekst jednolity ze zm.) Prezydent Miasta Poznania po rozpatrzeniu podania Wspólnoty Mieszkaniowej Polanka 6,8 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Polanka 6,8

zawiadamia strony

o wydaniu w dniu 28.06.2019 decyzji nr KOS-III.6131.1.63.2019 nie zezwalającej na usunięcie 6 drzew - z terenu ww. nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Polanka 6,8 (działka gruntu nr 41 i 42, arkusz 01, obręb 05 Rataje).

POUCZENIE

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia. Doręczenie niniejszej decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią dokumentu w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22A, pok.107, (pn.-pt. 7:30 - 15:30).

KOS-III.6131.1.63.2019

od 2019-07-17 do 2019-07-31

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                       

           

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 16.07.2019 r. została wydana decyzja Nr 117/2019 o odmowie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianej do realizacji na działce nr 219/75, ark. 19, obręb Morasko, położonej w rejonie ul. Morasko w Poznaniu.

Z treścią decyzji można zapoznać się (podając nr sprawy UA-I-U02.6730.961.2018) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2019-07-17 do 2019-07-31

wykaz nieruchomości nr 8/2019 przeznaczonych do wydzierżawienia/wynajęcia na terenie miasta Poznania.

Prezydent Miasta Poznania informuje, że dnia 16.07.2019r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Poznania pl. Kolegiacki 17 - (parter) oraz w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20 - (piętro XII ) oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Poznania wykaz nieruchomości nr 8/2019 przeznaczonych do wydzierżawienia/wynajęcia na terenie miasta Poznania.

od 2019-07-16 do 2019-08-06

Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu

Ogłoszenie dotyczy projektu planowanego do realizacji w poddziałaniu 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, konkurs nr RPWP.07.02.02-IZ.00-30-001/19

Grupa docelowa:
Osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym (ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych intelektualnie) z terenu Miasta Poznania
Cel partnerstwa:
Współpraca przy przygotowaniu i realizacji projektu mającego na celu:
1.    prowadzenie treningów mieszkaniowych dla osób z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym i umiarkowanym (ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych intelektualnie) z terenu miasta Poznania,
2.    oraz realizacji usługi z zakresu opieki wytchnieniowej dla rodzin i opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym i umiarkowanym (ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych intelektualnie) z terenu miasta Poznania.

od 2019-07-15 do 2019-08-06

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa nr 1.2/2019 przeznaczonych do użyczenia na terenie miasta Poznania

Prezydent Miasta Poznania informuje, że dnia 15.07.2019r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Poznania pl. Kolegiacki 17 - (parter) oraz w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20 - (piętro XII ) oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Poznania oraz Urzędu Wojewódzkiego wykaz nieruchomości Skarbu Państwa nr 1.2/2019 przeznaczonych do użyczenia na terenie miasta Poznania. 

od 2019-07-15 do 2019-08-04

wykaz nieruchomości nr 2/2019 przeznaczonych do wydzierżawienia/wynajęcia pod lokalizację urządzeń przesyłowych na terenie miasta Poznania.

Prezydent Miasta Poznania informuje, że dnia 08.07.2019 został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Poznania pl. Kolegiacki 17 - (parter) oraz w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20 - (piętro XII ) oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Poznania wykaz nieruchomości nr 2/2019 przeznaczonych do wydzierżawienia/wynajęcia pod lokalizację urządzeń przesyłowych na terenie miasta Poznania.

od 2019-07-12 do 2019-08-02

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Poznania

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA POZNANIA O WYDANIU DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

informuję ogół społeczeństwa

poprzez podanie obwieszczenia do publicznej wiadomości: 

-        w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-        na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

-        w miejscu planowanego przedsięwzięcia,

że w dniu  09.07.2019 została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę nr 1396/2019 dla inwestycji polegającej na  budowie stacji paliw nr 600 wraz z  infrastrukturą, w miejscu istniejącej, przewidzianej do rozbiórki stacji paliw, oraz przebudowie przyłącza telekomunikacyjnego, na terenie nieruchomości położonej w Poznaniu, przy ul. Zgoda 19 - działki nr 218/1 arkusz 13 obręb  Górczyn i nr 20/1 arkusz 05 obręb Górczyn.

która to decyzja dotyczy przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.

            W związku z powyższym informuję, że z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy (numer sprawy: UA-VII.6740.960.2019), można zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30, wtorki i piątki godz. 9.00-12.00.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 Kpa).

od 2019-07-12 do 2019-07-27

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Poznania

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA POZNANIA O WYDANIU DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

informuję ogół społeczeństwa

poprzez podanie obwieszczenia do publicznej wiadomości: 

-        w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-        na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

-        w miejscu planowanego przedsięwzięcia,

że w dniu 08.07.2019 r. została wydana decyzja numer 1379/2019 znak UA-VII.6740.1329.2019 udzielająca pozwolenia na budowę budynku energetycznego, rozbudowę budynku głównego węzła cieplnego, budowę dwóch podziemnych zbiorników magazynowych, budowę sieci cieplnych i elektroenergetycznych, budowie-odtworzeniu nawierzchni drogowej oraz likwidację sieci i przyłączy wewnętrznych na terenie nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Wiśniowej, działki numer 16/1-część i 16/4-część, arkusz 21 obręb Wilda oraz działki numer ewidencyjny 1/10-część i 1/2, arkusz 04, obręb Dębiec, w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Modernizacja zasilania Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Wiśniowej
w Poznaniu w energię elektryczną i cieplną", k
tóra to decyzja dotyczy przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.

            W związku z powyższym informuję, że z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy (numer sprawy: UA-VII.6740.1329.2019), można zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344  w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30, wtorki i piątki godz. 9.00-12.00.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 Kpa).

od 2019-07-12 do 2019-07-25

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                       

           

Na podstawie art. 49a  w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (k.p.a.),

zawiadamiam  strony postępowania,

że wpłynęło odwołanie wniesione przez Wspólnotę Mieszkaniową Nieruchomości
przy ul. Dąbrowskiego 60 w Poznaniu od decyzji Prezydenta Miasta Poznania nr 354/2019
z dnia 03.06.2019r. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze, przewidzianej do realizacji
na działkach nr 60, 61, 62, 64, 58/2, ark. 14, obręb Jeżyce, położonych w Poznaniu
przy ul. Dąbrowskiego 58.

W ocenie organu pierwszej instancji odwołanie jest bezzasadne, zatem
w przedmiotowej sprawie nie zachodzą podstawy do zastosowania art. 132 k.p.a. Pismem
z dnia 09.07.2019r. odwołanie wraz z aktami postępowania zostało przekazane
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu zgodnie z art. 133 k.p.a.

Strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy nr UA-II-U04.6730.1175.2018 (u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki
godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00).

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 11.07.2019r. Zawiadomienie uważa
się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie,
inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej
(art. 49 § 2 k.p.a.).

od 2019-07-11 do 2019-07-26

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                       

           

Na podstawie art. 49a  w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (k.p.a.),

zawiadamiam  strony postępowania,

że wpłynęło odwołanie wniesione przez Wspólnotę Mieszkaniową Nieruchomości
przy ul. Dąbrowskiego 60 w Poznaniu od decyzji Prezydenta Miasta Poznania nr 353/2019
z dnia 03.06.2019r. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze, przewidzianej do realizacji 
na działkach nr 60, 61, 62, 64, ark. 14, obręb Jeżyce, położonych w Poznaniu przy
ul. J.H. Dąbrowskiego 58.

W ocenie organu pierwszej instancji odwołanie jest bezzasadne, zatem
w przedmiotowej sprawie nie zachodzą podstawy do zastosowania art. 132 k.p.a. Pismem
z dnia 09.07.2019r. odwołanie wraz z aktami postępowania zostało przekazane
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu zgodnie z art. 133 k.p.a.

Strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy nr UA-II-U04.6730.908.2018 (u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki
godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00).

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 11.07.2019r. Zawiadomienie uważa
się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie,
inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej
(art. 49 § 2 k.p.a.).

od 2019-07-11 do 2019-07-26

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA POZNANIA O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

informuję ogół społeczeństwa

poprzez podanie obwieszczenia do publicznej wiadomości: 

-        w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-        na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

-        w miejscu planowanego przedsięwzięcia,

że w dniu 17 czerwca 2019r. została wydana decyzja nr 384/2019 o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na, budowie 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, przewidzianej do realizacji na dz.14/4, ark 07, obręb Golęcin w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 9, która to decyzja dotyczy przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.

            W związku z powyższym informuję, że z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy (numer sprawy: UA-I.6730.251.2019), można zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30, wtorki i piątki godz. 9.00-12.00.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 Kpa).

od 2019-07-12 do 2019-07-26

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                           

           

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.),

zawiadamiam  strony postępowania,

że w dniu 09.07.2019r. została wydana decyzja nr 427/2019 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, przewidzianej do realizacji na działkach nr 12/1, 13/1, 14/1, ark. 18, obręb Jeżyce położonych w Poznaniu przy ul. J. H. Dąbrowskiego 140.

Z treścią decyzji można zapoznać się (podając nr sprawy UA-II-U04.6730.1176.2018) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00). Zgodnie z art. 49b k.p.a. na wniosek strony, organ, który wydał decyzję, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli decyzja nie może być udostępniona stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji może być niezwłocznie udostępniony.

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 12.07.2019r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 § 2 k.p.a.).

od 2019-07-12 do 2019-07-26

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                       

           

Na podstawie art. 49a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j.),

zawiadamiam  strony postępowania,

że w dniu  08.07.2019 r. r. została wydana decyzja nr  425/2019 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianej do realizacji na dz. nr 10/23, ark. 19, obręb Junikowo, położonej w Poznaniu przy ul. Glinianki.

Z treścią decyzji można zapoznać się (podając nr sprawy UA-II.6730.112.2019) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2019-07-10 do 2019-07-24

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                       

           

Na podstawie art. 49a  w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (k.p.a.),

zawiadamiam  strony postępowania,

że wpłynęło odwołanie wniesione przez Wspólnotę Mieszkaniową Nieruchomości
przy ul. Dąbrowskiego 60 w Poznaniu od decyzji Prezydenta Miasta Poznania nr 334/2019
z dnia 27.05.2019r. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze, przewidzianej do realizacji
na działkach nr 58/2, 60, 61, 62, 64, ark. 14, obręb Jeżyce oraz na częściach działek nr 55/2, 167, ark. 10, obręb Jeżyce, położonych przy ul. J.H. Dąbrowskiego 58 w Poznaniu.

W ocenie organu pierwszej instancji odwołanie jest bezzasadne, zatem
w przedmiotowej sprawie nie zachodzą podstawy do zastosowania art. 132 k.p.a. Pismem
z dnia 05.07.2019r. odwołanie wraz z aktami postępowania zostało przekazane
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu zgodnie z art. 133 k.p.a.

Strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy nr UA-II-U04.6730.1169.2018 (u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki
godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00).

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 09.07.2019r. Zawiadomienie uważa
się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie,
inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej
(art. 49 § 2 k.p.a.).

od 2019-07-09 do 2019-07-23

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE   

Na podstawie art. 49a  w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (k.p.a.),

zawiadamiam  strony postępowania,że wpłynęło odwołanie wniesione przez Wspólnotę Mieszkaniową Nieruchomości przy ul. Dąbrowskiego 60 w Poznaniu od decyzji Prezydenta Miasta Poznania
nr 333/2019 z dnia 27.05.2019r. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze, przewidzianej do realizacji na działkach nr 60, 61, 62, 64, ark. 14, obręb Jeżyce oraz na częściach działek nr 55/2, 167, ark. 10, obręb Jeżyce, położonych przy ul. J.H. Dąbrowskiego 58 w Poznaniu.

W ocenie organu pierwszej instancji odwołanie jest bezzasadne, zatem w przedmiotowej sprawie nie zachodzą podstawy do zastosowania art. 132 k.p.a. Pismem z dnia 05.07.2019r. odwołanie wraz z aktami postępowania zostało przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu zgodnie z art. 133 k.p.a.Strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy nr UA-II-U04.6730.1168.2018 (u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki

godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00).Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 09.07.2019r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 § 2 k.p.a.).

od 2019-07-09 do 2019-07-23

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

            Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania

że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji określonej przez inwestora jako: "rozbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego o balkony wraz z powiększeniem okien do posadzki celem montażu drzwi balkonowych", przewidzianej do realizacji na działce nr 120, ark. 10, obręb Jeżyce, położonej przy ul. Mylnej 46 w dniu 04.07.2019r. zostało wydane zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego.

            Z treścią zawiadomienia można zapoznać się (podając nr sprawy UA-II-U04.6730.1135.2018) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00).

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie

od 2019-07-08 do 2019-07-22