Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji

Komunikat Termin ważności

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

Sp-II.525.1.2018

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r, poz. 239 ze zm.)

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

Integracyjne Warsztaty Wioślarskie

Nazwa oferenta:

Poznańskie Towarzystwo Wioślarzy "Tryton"

Termin realizacji zadania:

02.07.2018 - 02.08.2018

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych)

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Małgorzaty Bzdręgi,
tel: 61 878 53 49, e-mail: malgorzata_bzdrega@um.poznan.pl

w terminie do 28 czerwca 2018 r.

Kierownik Oddziału Organizacji i Promocji Imprez Sportowych w Wydziale Sportu

Dariusz Łapawa

od 2018-06-21 do 2018-06-28

publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

KOMUNIKAT

publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

                                                                                                       Poznań, 21 czerwca 2018 r.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

ZSS-VII.525.4.2018

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

Razem Raźniej.

Nazwa oferenta:

Stowarzyszenie Sportowo-rehabilitacyjne "START"

Termin realizacji zadania:

01.09.2018-28.11.2018

                     

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

10 000,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Magdaleny Zylik-Kosmowskiej, tel: 61 878 58 59, e-mail: magdalena_zylik@um.poznan.pl

w terminie do 29.06.2018

od 2018-06-21 do 2018-06-29

publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

KOMUNIKAT

publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

                                                                                                                                                           Poznań, 21 czerwca 2018

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

ZSS-VII.525.3.2018

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

Terapia integracji sensorycznej dla dorosłych osób z niepełnosprawnością głęboką i sprzężoną.

Nazwa oferenta:

Stowarzyszenie Przyjaciół Niewidomych i Słabowidzących

Termin realizacji zadania:

01.08.2018-28.10.2018

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

1 627,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Magdaleny Zylik-Kosmowskiej

tel: 61 878 58 59 , e-mail: magdalena_zylik@um.poznan.pl

w terminie do  29 czerwca 2018

od 2018-06-21 do 2018-06-29

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Poznań, 15.06.2018

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

KPRM-III.525.9.2018

Rodzaj zadania publicznego  (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

Dni Twierdzy Poznań 2018 na forcie 4a

Nazwa oferenta:

Stowarzyszenie Przyjaciół HOKTW im. dh. Jerzego Szymańskiego w Poznaniu

Termin realizacji zadania:

15-06-2018 - 10.09.2018

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

5 000,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Joanny Dulińskiej (pracownik komórki organizacyjnej UMP), tel: 061 878 45 13., e-mail: joanna_dulińska@um.poznan.pl

w terminie do 25.06.2018 (7 dni od dnia zamieszczenia oferty).

od 2018-06-18 do 2018-06-25

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Poznań, 15.06.2018

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

KPRM-III.525.8.2018

Rodzaj zadania publicznego  (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

VI Dni Twierdzy Poznań - 100 Lecie Wojsk Wielkopolskich w Warowni Krzysztofa Arciszewskiego

Nazwa oferenta:

Porozumienie Dla Twierdzy Poznań

Termin realizacji zadania:

01-08-2018 - 15.10.2018

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

5 000,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Joanny Dulińskiej (pracownik komórki organizacyjnej UMP), tel: 061 878 45 13., e-mail: joanna_dulińska@um.poznan.pl

w terminie do 25.06.2018 (7 dni od dnia zamieszczenia oferty).

od 2018-06-18 do 2018-06-25

OS-V.6220.40.2018

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJĘ

o postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa

Prezydent Miasta Poznania, w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalno-usługowych i biurowo-usługowych oraz hotelu wraz z podziemnymi garażami i niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewidencyjnych 46/3, 46/6, 46/12, 46/13, 46/18, 46/22, 46/24, 86/3, 86/4, 86/5, arkusz 12, obręb Łazarz w rejonie ulic Grunwaldzkiej i Ułańskiej, w miejscowości Poznań, toczącego się na wniosek Inwestora: CDF Architekci Sp. z o.o. Sp.k., ul. Grunwaldzka 34 A, 60-786 Poznań reprezentowanego przez Pełnomocnika: Pana Jacka Zandeckiego, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r.,  poz. 1405 ze zm.),

informuje:

-    o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

-    o możliwości zapoznania się z treścią raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko złożonego w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania
w dniu 25.05.2018r. oraz z pozostałą niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 22a, pok. 103 w godzinach: 7.30 -15.30 (pn - pt);

-    o możliwości składania uwag i wniosków w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania ul. Gronowa 22a, pok. 202 - sekretariat, w godzinach urzędowania (pn: 7.30 - 17.00; wt - pt: 7.30-15.30) w formie pisemnej lub elektronicznej: wos@um.poznan.pl. w terminie 30 dni od dnia publicznego ogłoszenia                                     tj. od 06.06.2018r. do 06.07.2018r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Złożone uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Poznania - Organu właściwego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - za pośrednictwem Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, a informacje o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione, wskazane w uzasadnieniu decyzji.

OS-V.6220.40.2018

od 2018-06-06 do 2018-07-06