Oferty pracy

Oferowane stanowisko Data wprowadzenia Termin składania ofert Zgłoś swoje CV*
DS. OBSŁUGI SYSTEMU WSPIERANIA OBRAD
Nr ref.: ZOU /47/2017
Wydział: Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
2017-03-13 2017-03-29 zgłoś swoje CV
pracownik socjalny
Nr ref.: ZDDP-I.120.5.2017
Jednostka: Zespół Dziennych Domów Pomocy
2017-03-15 2017-03-29 -
główny księgowy
Nr ref.: Gim22.120.1.2017
Jednostka: Gimnazjum Nr 22 im. Dezyderego Chłapowskiego
2017-03-21 2017-03-30 -
pielęgniarka
Nr ref.: DD3/D/100/02/17
Jednostka: Dom Dziecka Nr 3
2017-03-17 2017-03-31 -
Sekretarz Szkoły
Nr ref.: Gim.58-120-2/2017
Jednostka: Gimnazjum nr 58 im. Jana Nowaka Jeziorańskiego
2017-03-21 2017-03-31 -
MŁODSZY ASYSTENT RODZINY
Nr ref.: MOPR/19/2017
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2017-03-22 2017-03-31 -
Stanowisko ds. komunikacji społecznej
Nr ref.: ZG-ZKS.11001.4.2017
Jednostka: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
2017-03-22 2017-03-31 -
dozorca
Nr ref.: 3/2017
Jednostka: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu
2017-03-22 2017-04-01 -
Specjalista ds. kadr
Nr ref.: PMA/120/3/2017
Jednostka: Pływalnia Miejska Atlantis
2017-03-27 2017-04-01 -
DS. EKONOMICZNYCH I MONITORINGU
Nr ref.: GK/48/2017
Wydział: Wydział Gospodarki Komunalnej
2017-03-16 2017-04-02 zgłoś swoje CV
DS. POLITYKI ZDROWOTNEJ
Nr ref.: ZSS/52/2017
Wydział: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
2017-03-17 2017-04-02 zgłoś swoje CV
DS. KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ
Nr ref.: FN/51/2017
Wydział: Wydział Finansowy
2017-03-17 2017-04-02 zgłoś swoje CV
DS. ARCHIWUM AKT KOMUNIKACYJNYCH
Nr ref.: SOUK/53/2017
Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych (połączony Wydział Spraw Obywatelskich i Wydział Komunikacji)
2017-03-22 2017-04-02 zgłoś swoje CV
Specjalista ds. księgowości
Nr ref.: PMA/120/2/2017
Jednostka: Pływalnia Miejska Atlantis
2017-03-16 2017-04-04 -
ds. Promocji Publicznego Transportu Zbiorowego
Nr ref.: ZTM.DO.1110.8.2017
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
2017-03-17 2017-04-04 -
stanowisko ds.sterowania ruchem
Nr ref.: ZDM/DP/8/2017
Jednostka: Zarząd Dróg Miejskich
2017-03-21 2017-04-05 -
pielęgniarka/pielęgniarz
Nr ref.: DPS-IKD.110.52.17
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
2017-03-23 2017-04-07 -
Zastępca Dyrektora
Nr ref.: GMA/01/2017/K
Jednostka: Galeria Miejska ARSENAŁ
2017-03-23 2017-04-07 -
specjalista ds.płac
Nr ref.: SP19.120.1.2017
Jednostka: Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Stanisława Staszica
2017-03-23 2017-04-07 -
DS. PROJEKTU "POPRAWA DOSTĘPU DO USŁUG SPOŁECZNYCH WSPIERAJĄCYCH RODZINĘ I RODZINNĄ PIECZĘ ZASTĘPCZĄ NA TERENIE MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO POZNANIA"
Nr ref.: KPRM/56/2017
Wydział: Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta
2017-03-27 2017-04-09 zgłoś swoje CV

* - na stanowiska pracy w Urzędzie Miasta

Komunikat dla osób ubiegających się o pracę na stanowiska urzędnicze w UMP i miejskich jednostkach organizacyjnych

Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania i miejskich jednostkach organizacyjnych jest otwarty i konkurencyjny, dotyczy wszystkich stanowisk urzędniczych (zarówno kierowniczych, jak i niekierowniczych). Nabór przeprowadzany jest zgodnie z ustawą z dn. 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458).

Ustawa określa, że pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, może być osoba, która:
1) jest obywatelem polskim (osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego, może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej),
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Urząd Miasta Poznania (Wydział Organizacyjny) informuje, że oferty pracy na wszystkie wolne stanowiska w Urzędzie Miasta należy składać drogą elektroniczną. Przy ogłoszeniu znajduje się link do interaktywnego formularza, którego wypełnienie zastępuje list motywacyjny i CV. Pozostałe dokumenty określone w ogłoszeniu, np. kserokopie dyplomów, świadectw pracy i kursów, należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dopuszcza się możliwość składania ofert w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu.

Osoba wybrana spośród kandydatów biorących udział w rekrutacji, która będzie podejmować pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy - zobowiązana jest do odbycia służby przygotowawczej w czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony - zakończonej egzaminem.


Informacja dla osób ubiegających się o pracę w ZGiKM GEOPOZ.

Informujemy, że od dnia 1 maja 2008 roku nowe ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska pracy w ZGiKM GEOPOZ są dostępna na stronie: www.geopoz.pl

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.