Oferty pracy

Oferowane stanowisko Data wprowadzenia Termin składania ofert Zgłoś swoje CV*
INSPEKTOR DS. KONTROLI I NADZORU NAD LASAMI MIEJSKIMI
Nr ref.: ZLP/DHR//110/3/2017
Jednostka: Zakład Lasów Poznańskich
2017-10-05 2017-10-17 -
spec.ds infrastrukyury Palmiarni
Nr ref.: 9/2017
Jednostka: Palmiarnia Poznańska
2017-10-03 2017-10-18 -
Robotnik drogowy - brukarz
Nr ref.: 1/10/2017
Jednostka: Zakład Robót Drogowych
2017-10-11 2017-10-18 -
Instruktor terapii zajęciowej
Nr ref.: ZDDP-I.120.11.2017
Jednostka: Zespół Dziennych Domów Pomocy
2017-10-05 2017-10-19 -
opiekun
Nr ref.: ZDDP-I.120.12.2017
Jednostka: Zespół Dziennych Domów Pomocy
2017-10-05 2017-10-19 -
PRACOWNIK SOCJALNY
Nr ref.: MOPR/66/2017
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2017-10-10 2017-10-19 -
główny księgowy
Nr ref.: ZSPS.II.1210/33/2017
Jednostka: Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. J. J. Śniadeckich (Technikum Przemysłu Spożywczego, ZSZ Nr 8, Szkoła Policealna Nr 8, Szkoła Policealna Nr 8 dla Dorosłych, XXXV LO dla Dorosłych )
2017-07-19 2017-10-20 -
nauczyciel języka hiszpańskiego
Nr ref.: 2017/25-2
Jednostka: Młodzieżowy Dom Kultury Nr 3
2017-09-27 2017-10-20 -
młodszy wychowawca
Nr ref.: DD3/D/100/07/17
Jednostka: Dom Dziecka Nr 3
2017-10-09 2017-10-20 -
DS. ANALIZ I WDROŻEŃ
Nr ref.: IN/152/2017
Wydział: Wydział Informatyki
2017-09-29 2017-10-22 zgłoś swoje CV
DS. OBSŁUGI RADCÓW PRAWNYCH
Nr ref.: OR/160/2017
Wydział: Wydział Organizacyjny
2017-10-09 2017-10-22 zgłoś swoje CV
DS. ROZLICZEŃ PODATKOWYCH VAT
Nr ref.: FN/162/2017
Wydział: Wydział Finansowy
2017-10-09 2017-10-22 zgłoś swoje CV
DS. MONITOROWANIA I AKTUALIZACJI PROGRAMÓW
Nr ref.: TZ/158/2017
Wydział: Wydział Transportu i Zieleni
2017-10-10 2017-10-22 zgłoś swoje CV
OBSŁUGI PRAWNEJ I KANCELARYJNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ
Nr ref.: RM/162/2017
Wydział: Biuro Rady Miasta
2017-10-12 2017-10-22 zgłoś swoje CV
DS. PODATKÓW OD NIERUCHOMOŚCI
Nr ref.: FN /161/2017
Wydział: Wydział Finansowy
2017-10-11 2017-10-23 zgłoś swoje CV
Specjalista ds. administracyjnych 3/4 etatu -30 godzin tygodniowo
Nr ref.: SP3/121/86/2017
Jednostka: Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Krzywoustego
2017-10-16 2017-10-24 -
referent ds. administracji
Nr ref.: OA.SP66/1/2017
Jednostka: Szkoła Podstawowa Nr 66 im. Marii Skłodowskiej-Curie
2017-10-10 2017-10-25 -
Kucharz/pomoc kuchenna
Nr ref.: ZZNr4-Ref/1/2017
Jednostka: Zespół Żłobków Nr 4
2017-10-11 2017-10-26 -
Pracownik gospodarczy/konserwator
Nr ref.: ZZNr4-Ref/3/2017rr
Jednostka: Zespół Żłobków Nr 4
2017-10-11 2017-10-26 -
Osoba sprzątająca
Nr ref.: ZZNr4-Ref/2/2017
Jednostka: Zespół Żłobków Nr 4
2017-10-11 2017-10-26 -

* - na stanowiska pracy w Urzędzie Miasta

Komunikat dla osób ubiegających się o pracę na stanowiska urzędnicze w UMP i miejskich jednostkach organizacyjnych

Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania i miejskich jednostkach organizacyjnych jest otwarty i konkurencyjny, dotyczy wszystkich stanowisk urzędniczych (zarówno kierowniczych, jak i niekierowniczych). Nabór przeprowadzany jest zgodnie z ustawą z dn. 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458).

Ustawa określa, że pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, może być osoba, która:
1) jest obywatelem polskim (osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego, może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej),
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Urząd Miasta Poznania (Wydział Organizacyjny) informuje, że oferty pracy na wszystkie wolne stanowiska w Urzędzie Miasta należy składać drogą elektroniczną. Przy ogłoszeniu znajduje się link do interaktywnego formularza, którego wypełnienie zastępuje list motywacyjny i CV. Pozostałe dokumenty określone w ogłoszeniu, np. kserokopie dyplomów, świadectw pracy i kursów, należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dopuszcza się możliwość składania ofert w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu.

Osoba wybrana spośród kandydatów biorących udział w rekrutacji, która będzie podejmować pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy - zobowiązana jest do odbycia służby przygotowawczej w czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony - zakończonej egzaminem.


Informacja dla osób ubiegających się o pracę w ZGiKM GEOPOZ.

Informujemy, że od dnia 1 maja 2008 roku nowe ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska pracy w ZGiKM GEOPOZ są dostępna na stronie: www.geopoz.pl

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.