Oferty pracy

Oferowane stanowisko Data wprowadzenia Termin składania ofert Zgłoś swoje CV*
majster w Centrum Operacyjnym Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Nr ref.: ZDM.DP.4.2018
Jednostka: Zarząd Dróg Miejskich
2018-01-12 2018-01-26 -
ds. udostępniania danych opisowych
Nr ref.: ZG-ZKS.11000.1.2018
Jednostka: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
2018-01-16 2018-01-26 -
DS. OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA JEDNOSTKAMI POLITYKI SPOŁECZNEJ
Nr ref.: ZSS/16/2018
Wydział: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
2018-01-18 2018-01-27 zgłoś swoje CV
DS. WSPÓŁPRACY ZE SPÓŁKAMI MIESZKANIOWYMI
Nr ref.: SL/8/2018
Wydział: Biuro Spraw Lokalowych
2018-01-10 2018-01-28 zgłoś swoje CV
DS. ZAMÓWIEŃ I REALIZACJI BUDŻETU WYDZIAŁU
Nr ref.: TZ/11/2018
Wydział: Wydział Transportu i Zieleni
2018-01-12 2018-01-28 zgłoś swoje CV
DS. INFORMACJI PUBLICZNEJ
Nr ref.: RM/12/2018
Wydział: Biuro Rady Miasta
2018-01-17 2018-01-28 zgłoś swoje CV
DS. DOTOWANIA
Nr ref.: OW/9/2018
Wydział: Wydział Oświaty
2018-01-17 2018-01-28 zgłoś swoje CV
Opiekun dziecięcy
Nr ref.: ZZNr4-Ref/02/2018
Jednostka: Zespół Żłobków Nr 4
2018-01-16 2018-01-30 -
Instruktor ds. kulturalno-oświatowych
Nr ref.: ZDDP-I.120.1.2018
Jednostka: Zespół Dziennych Domów Pomocy
2018-01-16 2018-01-30 -
Dyrektor ŻŁobka
Nr ref.: ZZNr4-Ref01/2018
Jednostka: Zespół Żłobków Nr 4
2018-01-16 2018-01-30 -
główna/y księgowa/y - 1/2 etatu
Nr ref.: P74/01/2017
Jednostka: Przedszkole Nr 74 im. Misia Uszatka
2017-12-05 2018-01-31 -
pielęgniarka/pielęgniarz
Nr ref.: DPS-IKD.110.6.18
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
2018-01-16 2018-01-31 -
DS. POLITYKI ZDROWOTNEJ
Nr ref.: ZSS/15/2018
Wydział: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
2018-01-18 2018-01-31 zgłoś swoje CV
PEDAGOG
Nr ref.: CWR/1/2018
Jednostka: Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
2018-01-18 2018-01-31 -
kierownik gospodarczy
Nr ref.: 1
Jednostka: Zespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej (XXIX Liceum Ogólnokształcące, Technikum Mechaniczne, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 29, XXIX LO dla Dorosłych)
2018-01-16 2018-02-02 -
DS. PODATKÓW I OPŁAT
Nr ref.: FN/17/2018
Wydział: Wydział Finansowy
2018-01-19 2018-02-04 zgłoś swoje CV
DS. PODATKÓW OD NIERUCHOMOŚCI
Nr ref.: FN /18/2018
Wydział: Wydział Finansowy
2018-01-19 2018-02-04 zgłoś swoje CV
PRACOWNIK SOCJALNY
Nr ref.: MOPR/03/2018
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2018-01-19 2018-02-05 -
DS. ANALIZ I WDROŻEŃ
Nr ref.: IN/14/2018
Wydział: Wydział Informatyki
2018-01-18 2018-02-08 zgłoś swoje CV
MŁODSZY WYCHOWAWCA
Nr ref.: CWR/10/2017
Jednostka: Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
2017-11-24 2018-02-09 -

* - na stanowiska pracy w Urzędzie Miasta

Komunikat dla osób ubiegających się o pracę na stanowiska urzędnicze w UMP i miejskich jednostkach organizacyjnych

Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania i miejskich jednostkach organizacyjnych jest otwarty i konkurencyjny, dotyczy wszystkich stanowisk urzędniczych (zarówno kierowniczych, jak i niekierowniczych). Nabór przeprowadzany jest zgodnie z ustawą z dn. 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458).

Ustawa określa, że pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, może być osoba, która:
1) jest obywatelem polskim (osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego, może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej),
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Urząd Miasta Poznania (Wydział Organizacyjny) informuje, że oferty pracy na wszystkie wolne stanowiska w Urzędzie Miasta należy składać drogą elektroniczną. Przy ogłoszeniu znajduje się link do interaktywnego formularza, którego wypełnienie zastępuje list motywacyjny i CV. Pozostałe dokumenty określone w ogłoszeniu, np. kserokopie dyplomów, świadectw pracy i kursów, należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dopuszcza się możliwość składania ofert w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu.

Osoba wybrana spośród kandydatów biorących udział w rekrutacji, która będzie podejmować pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy - zobowiązana jest do odbycia służby przygotowawczej w czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony - zakończonej egzaminem.


Informacja dla osób ubiegających się o pracę w ZGiKM GEOPOZ.

Informujemy, że od dnia 1 maja 2008 roku nowe ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska pracy w ZGiKM GEOPOZ są dostępna na stronie: www.geopoz.pl

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.