Oferty pracy

Oferowane stanowisko Data wprowadzenia Termin składania ofert Zgłoś swoje CV*
DS. POWIETRZA
Nr ref.: OS/175/2018
Wydział: Wydział Ochrony Środowiska
2018-09-07 2018-09-30 zgłoś swoje CV
DS. KONFIGUROWANIA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA
Nr ref.: IN/176/2018
Wydział: Wydział Informatyki
2018-09-10 2018-09-30 zgłoś swoje CV
Nauczyciel teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych
Nr ref.: ZSS/KD/120/4/18
Jednostka: Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego (Technikum Samochodowe w Poznaniu, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Poznaniu)
2018-09-15 2018-09-30 -
Elektryk, elektryk samochodowy
Nr ref.: ZSS/KD/120/5/18
Jednostka: Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego (Technikum Samochodowe w Poznaniu, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Poznaniu)
2018-09-15 2018-09-30 -
pracownik księgowości
Nr ref.: 1/09/2018
Spółka: Targowiska sp. z o.o.
2018-09-18 2018-09-30 -
DS. PLANOWANIA I REALIZACJI BUDŻETU
Nr ref.: KPRM/182/2018
Wydział: Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta
2018-09-20 2018-09-30 zgłoś swoje CV
DS. PROJEKTÓW
Nr ref.: NW/171/2018
Wydział: Biuro Nadzoru Właścicielskiego
2018-08-30 2018-10-01 zgłoś swoje CV
Podinspektor ds. zarządzania sieciami komputerowymi i systemami informatycznymi
Nr ref.: SMMP.III/1110-12/18
Jednostka: Straż Miejska Miasta Poznania
2018-09-19 2018-10-01 -
BROKER INFORMACJI MERYTORYCZNEJ
Nr ref.: PK/180/2018
Wydział: Biuro Poznań Kontakt
2018-09-17 2018-10-03 zgłoś swoje CV
Specjalista ds. płac w pełnym wymiarze czasu pracy
Nr ref.: SP.78-111-3/18
Jednostka: Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. W.Degi
2018-09-19 2018-10-03 -
DS. REHABILITACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Nr ref.: MOPR/61/2018
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2018-09-19 2018-10-03 -
MŁODSZY ASYSTENT RODZINY - DZIAŁ WSPARCIA SPECJALISTYCZNEGO
Nr ref.: MOPR/62/2018
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2018-09-19 2018-10-03 -
PRACOWNIK SOCJALNY
Nr ref.: MOPR/58/2018
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2018-09-12 2018-10-04 -
Młodszy bibliotekarz/bibliotekarz
Nr ref.: BR-IX-113-5/18
Jednostka: Biblioteka Raczyńskich
2018-09-17 2018-10-05 -
DS. ZAOPATRZENIA
Nr ref.: ZOU /183/2018
Wydział: Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
2018-09-20 2018-10-07 zgłoś swoje CV
DS. PROJEKTOWANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA
Nr ref.: OR /181/2018
Wydział: Wydział Organizacyjny
2018-09-17 2018-10-08 zgłoś swoje CV
rzemieślnik-akwarysta
Nr ref.: PP/10/2018
Jednostka: Palmiarnia Poznańska
2018-09-19 2018-10-10 -
główny księgowy
Nr ref.: 1/2018
Jednostka: Zespół Szkół nr 7 (Szkoła Podstawowa nr 12 im. Wielkopolskiej Brygady Kawalerii, Przedszkole nr 181)
2018-08-22 2018-10-19 -
referent ds. płac
Nr ref.: p82- 120/1/2018
Jednostka: Przedszkole Nr 82
2018-09-17 2018-11-12 -
główna księgowa
Nr ref.: 1/2018
Jednostka: Przedszkole Nr 127
2018-06-27 2019-07-26 -

* - na stanowiska pracy w Urzędzie Miasta

Komunikat dla osób ubiegających się o pracę na stanowiska urzędnicze w UMP i miejskich jednostkach organizacyjnych

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.


Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania i miejskich jednostkach organizacyjnych jest otwarty i konkurencyjny, dotyczy wszystkich stanowisk urzędniczych (zarówno kierowniczych, jak i niekierowniczych). Nabór przeprowadzany jest zgodnie z Ustawą z dn. 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).


Ustawa określa, że pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, może być osoba, która:
1) jest obywatelem polskim (z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 Ustawy o pracownikach samorządowych),
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Osoba wybrana spośród kandydatów biorących udział w rekrutacji, która będzie podejmować pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy - zobowiązana jest do odbycia służby przygotowawczej w czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony - zakończonej egzaminem.


Nabór pracowników na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania


Urząd Miasta Poznania (Wydział Organizacyjny) informuje, że oferty pracy na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta należy składać drogą elektroniczną. Przy ogłoszeniu znajduje się link do interaktywnego formularza, którego wypełnienie zastępuje CV i list motywacyjny. Pozostałe dokumenty określone w ogłoszeniu, np. kserokopie dyplomów, świadectw pracy, kursów i ewentualnie informacja o niepełnosprawności należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dopuszcza się możliwość składania ofert w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu.


Warunkiem udziału w rekrutacji jest podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. z art. 221 § 1 Kodeksu pracy: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (pierwszeństwo w zatrudnieniu) powinien dodatkowo przekazać informację o niepełnosprawności. Pozostałe informacje przekazywane są za zgodą osoby, której dane dotyczą.


Informacja dla osób ubiegających się o pracę w ZGiKM GEOPOZ.

Informujemy, że od dnia 1 maja 2008 roku nowe ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska pracy w ZGiKM GEOPOZ są dostępna na stronie: www.geopoz.pl

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.