Oferty pracy

Oferowane stanowisko Data wprowadzenia Termin składania ofert Zgłoś swoje CV*
Kierownik administracyjno-techniczny
Nr ref.: CTK.DN.110.2.2019
Jednostka: Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
2019-03-08 2019-03-28 -
Elektromechanik
Nr ref.: 2/02/2019
Jednostka: Zakład Robót Drogowych
2019-02-01 2019-03-29 -
Główny Księgowy
Nr ref.: SOSWMN/2/2019
Jednostka: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza (Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Autyzmem nr 135, Szkoła Podstawowa Specjalna dla Dzieci z Autyzmem, Branżowa szkoła Specjalna I stopnia nr 4, IV Liceum Ogólnokształcące Specjalne, Szkoła Policealna Specjalna, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 5, Internat)
2019-02-12 2019-03-29 -
Kierownik Działu Gospodarowania Nieruchomościami
Nr ref.: DO.1100.12.2019
Jednostka: Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
2019-03-13 2019-03-29 -
ds. zamówień publicznych
Nr ref.: DO.1100.11.2019
Jednostka: Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
2019-03-15 2019-03-29 -
kierownik działu produkcji i programu
Nr ref.: 1/III/2019
Jednostka: Estrada Poznańska
2019-03-18 2019-03-29 -
Opiekun w Zespole Żłobków nr 3
Nr ref.: 35/2019
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2019-03-19 2019-03-29 -
Sprzątaczka
Nr ref.: ZSPS.II.1210.7.2019
Jednostka: Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. J. J. Śniadeckich (Technikum Przemysłu Spożywczego, Branżowa Szkoła I stopnia Nr 8, Szkoła Policealna Nr 8, Szkoła Policealna Nr 8 dla Dorosłych, XXXV LO dla Dorosłych )
2019-03-19 2019-03-29 -
Wychowawca w Domu Dziecka nr 3
Nr ref.: 36/2019
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2019-03-19 2019-03-29 -
główna księgowa cały etat
Nr ref.: ZSP3/120-1/2019
Jednostka: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 (Przedszkole Nr 104 "Bajlandia" , Szkoła Podstawowa Nr 79 im. Arkadego Fiedlera)
2018-12-07 2019-03-31 -
Pomoc głównej księgowej 1/2 etatu
Nr ref.: ZSP3/120-1/2019
Jednostka: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 (Przedszkole Nr 104 "Bajlandia" , Szkoła Podstawowa Nr 79 im. Arkadego Fiedlera)
2019-02-19 2019-03-31 -
Nauczyciel teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych
Nr ref.: ZSS/KD/120/1/19
Jednostka: Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego (Technikum Samochodowe w Poznaniu, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Poznaniu)
2019-03-01 2019-03-31 -
Elektryk, elektryk samochodowy
Nr ref.: ZSS/KD/120/2/19
Jednostka: Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego (Technikum Samochodowe w Poznaniu, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Poznaniu)
2019-03-01 2019-03-31 -
Terapeuta zajęciowy lub arteterapeuta
Nr ref.: 3/2019
Jednostka: Zakład Opiekuńczo - Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
2019-03-04 2019-03-31 -
główna księgowa
Nr ref.: SP10.120.02.2019
Jednostka: Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Arkadego Fiedlera
2019-03-07 2019-03-31 -
Specjalista ds. płac w pełnym wymiarze czasu pracy
Nr ref.: SP.78-111-1/19
Jednostka: Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
2019-03-11 2019-03-31 -
ds. projektowania urbanistycznego nr 26
Nr ref.: MPU-KP/1000-3/19
Jednostka: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
2019-03-20 2019-04-01 -
Sanitariusz/Sanitariuszka w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej
Nr ref.: 37/2019
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2019-03-22 2019-04-01 -
Pokojowa/Pokojowy w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej
Nr ref.: 39/2019
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2019-03-22 2019-04-01 -
Pielęgniarka/Pielęgniarz w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej
Nr ref.: 38/2019
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2019-03-22 2019-04-01 -

* - na stanowiska pracy w Urzędzie Miasta

Komunikat dla osób ubiegających się o pracę na stanowiska urzędnicze w UMP i miejskich jednostkach organizacyjnych

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.


Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania i miejskich jednostkach organizacyjnych jest otwarty i konkurencyjny, dotyczy wszystkich stanowisk urzędniczych (zarówno kierowniczych, jak i niekierowniczych). Nabór przeprowadzany jest zgodnie z Ustawą z dn. 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).


Ustawa określa, że pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, może być osoba, która:
1) jest obywatelem polskim (z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 Ustawy o pracownikach samorządowych),
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Osoba wybrana spośród kandydatów biorących udział w rekrutacji, która będzie podejmować pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy - zobowiązana jest do odbycia służby przygotowawczej w czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony - zakończonej egzaminem.


Nabór pracowników na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania


Urząd Miasta Poznania (Wydział Organizacyjny) informuje, że oferty pracy na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta należy składać drogą elektroniczną. Przy ogłoszeniu znajduje się link do interaktywnego formularza, którego wypełnienie zastępuje CV i list motywacyjny. Pozostałe dokumenty określone w ogłoszeniu, np. kserokopie dyplomów, świadectw pracy, kursów i ewentualnie informacja o niepełnosprawności należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dopuszcza się możliwość składania ofert w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu.


Warunkiem udziału w rekrutacji jest podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. z art. 221 § 1 Kodeksu pracy: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (pierwszeństwo w zatrudnieniu) powinien dodatkowo przekazać informację o niepełnosprawności. Pozostałe informacje przekazywane są za zgodą osoby, której dane dotyczą.


Informacja dla osób ubiegających się o pracę w ZGiKM GEOPOZ.

Informujemy, że od dnia 1 maja 2008 roku nowe ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska pracy w ZGiKM GEOPOZ są dostępna na stronie: www.geopoz.pl

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.