Oferta: 40h-etat specjalista ds kadrowych i płacowych lub 1/2 etatu spec ds kadrowych,1/2 etatu spec ds placowych

Data publikacji: 2018-12-05
Nr ref.: 3/2018
Jednostka: Zespół Szkół nr 7 (Szkoła Podstawowa nr 12 im. Wielkopolskiej Brygady Kawalerii, Przedszkole nr 181)
Stanowisko: 40h-etat specjalista ds kadrowych i płacowych lub 1/2 etatu spec ds kadrowych,1/2 etatu spec ds placowych
Informacje dodatkowe: Składanie ofert do 11.01.2019r w sekretariacie szkoły

Zakres podstawowych czynności

Ogólny zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) Sporządzanie miesięcznych list płac, list wypłat nagród jubileuszowych oraz list wypłat odpraw emerytalnych i rentowych.

b) Dokonywanie obliczeń comiesięcznych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz na fundusz pracy i sporządzanie stosownych dokumentów rozliczeniowych.

c) Sporządzanie list wypłat świadczeń i ekwiwalentów wypłacanych pracownikowi.

d) Wyliczanie świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego.

e) Przygotowywanie przelewów na konta pracownicze, do ZUS i Urzędu Skarbowego.

f) Sporządzanie dokumentów rozliczeniowych do ZUS i Urzędu Skarbowego.

g) Sporządzanie sprawozdań dotyczących  pracowników do GUS, SIO , PABS, PFRON.

h) Prowadzenie kartoteki wynagrodzeń poszczególnych pracowników oraz wystawianie zaświadczeń o wysokości zarobków.

i) Sporządzanie analiz płacowych, planów i sprawozdań dotyczących płac.

j) Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę, świadczeń i zajęć wynagrodzenia, i przekazywanie ich zgodnie ze stosownymi postanowieniami lub wyrokami sądu.

k.) prowadzenie akt personalnych wszystkich pracowników zespołu

l.);ustalanie wynagrodzeń zgodnie z przepisami;

ł.)  przygotowywanie umów dla nauczycieli i pracowników zespołu zatrudnionych  w pełnym i niepełnym wymiarze godzin, świadectw pracy, dokumentacji związanej z rozwiązaniem stosunku pracy itp.

m.)  przygotowywanie umów zleceń i umów o dzieło;

n)  wypisywanie zaświadczeń dla pracowników dotyczących zatrudnienia;

o)  prowadzenie i ustalanie urlopów pracowników administracji i obsługi;

p)  prowadzenie ewidencji legitymacji ubezpieczeniowych;

r.)  sporządzanie dokumentacji związanej z przejściem pracowników Zespołu na renty  i emerytury;

s)  prowadzenie na bieżąco rejestru absencji chorobowej i urlopów;

t)  sporządzanie sprawozdań o zatrudnieniu i wynagrodzeniu do GUS, SIO;

u) sporządzanie, wydawanie świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zatrudniania i wynagrodzeń pracowników, do których wydawania pracodawca zobowiązany jest przepisami prawa;

w) ustalanie uprawnień urlopowych i prowadzenie dokumentacji z tym związanej (karty urlopowe, plany urlopowe, ekwiwalent za urlop);

z) prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów pracowniczych, zwolnień lekarskich;

ź) prowadzenie wszelkiej dokumentacji ubezpieczeniowej /zgłoszenia i wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników i członków ich rodzin , sprawy związane z ustaleniem kapitału początkowego;

ż) wydawanie zaświadczeń dotyczących stosunku pracy na wniosek pracownika;

x) współpracowanie i udzielenie pomocy pracownikom w zakresie składania wniosków o renty i emerytury do organu rentowego;

y) przyjmowanie wniosków dotyczących wypłaty należnych, wynikających z przepisów prawa świadczeń pracowniczych; ) prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich pracowników i kontrola ich aktualności; ) prowadzenie ewidencji obowiązkowych szkoleń BHP i Ppoż pracownika oraz kontrola ich aktualności; rozliczanie pracowników z wykorzystanych dni urlopów wypoczynkowych oraz innych przerw w wykonywaniu pracy, w tym urlopów okolicznościowych, wychowawczych, itp. stosownie do przepisów Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela;

Wymagania obowiązkowe

Wymagania formalne:

a) Posiadanie wykształcenia wyższego (kierunek prawo, ekonomia, finanse , polityka pieniężna lub zbliżone dające uprawnienia do prowadzenia spraw kadrowych i płacowych) i dwuletniej praktyki zawodowej lub ukończoną średnią szkołę policealną lub pomaturalną szkołę zawodową o kierunku rachunkowość i finanse i posiadanie czteroletniej praktyki w zakresie kadr i płac.

b) Obywatelstwo polskie.

c) Pełna zdolność do wykonywania czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych.

d) Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

e) Umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office, poczty elektronicznej, internetowej obsługi bankowej, Internetu oraz dobra znajomość programów księgowości budżetowej: Vulcan-Płace Optivum,Progman, Płatnik a także znajomość zagadnień  kadrowych w zakresie: SIO i PABS.

f) Umiejętność obsługi fax-u i kserokopiarki.

Wymagania dodatkowe

Wymagania dodatkowe:

a) Doświadczenie w pracy na w/w stanowisku.

b) Praktyka w jednostce budżetowej.

c) Umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy.

d) Sumienność, rzetelność i terminowość w wykonywaniu zadań.

e) Samodzielność i odpowiedzialność za realizowane zadania.

f) Dobra komunikacja interpersonalna.

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) życiorys,

c) kserokopie świadectw pracy (poświadczone za zgodność z oryginałem),

d) kserokopię dokumentów (poświadczone za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

e. oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych;

f. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;

g. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych

f) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Inne informacje:

Przewidywane podjęcie pracy od 1.01.2019r. 

Przy wyborze obowiązuje ,,Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze w ZS7 w Poznaniu" dostępny w sekretariacie. Dodatkowych informacji udziela sekretariat szkoły.

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem:
Zespół Szkół nr 7 w Poznaniu os. Zwycięstwa 101 61-643 Poznań w terminie do 11.11..2019r.

Zespół Szkół nr 7 w Poznaniu os. Zwycięstwa 101 zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Składanie ofert

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem: Zespół Szkół nr 7 (Szkoła Podstawowa nr 12 im. Wielkopolskiej Brygady Kawalerii, Przedszkole nr 181), os. Zwycięstwa 101, 61-652 Poznań w terminie do 2019-01-11.

Zespół Szkół nr 7 (Szkoła Podstawowa nr 12 im. Wielkopolskiej Brygady Kawalerii, Przedszkole nr 181) zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz życiorys powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.).

Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 902).

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Alina Kaniecka
ostatnia zmiana w dniu 2018-12-07 08:42 - kontynuacja oferty dla specjalisty ds kadrowych i płacowych - Marek Korbanek (Aktualizacja)