Oferta: Opiekun/Opiekunka w Domu Pomocy Społecznej

Data publikacji: 2018-06-21
Nr ref.: 22/2018
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Stanowisko: Opiekun/Opiekunka w Domu Pomocy Społecznej
Informacje dodatkowe: w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy

Zakres podstawowych czynności

- sprawowanie bezpośredniej opieki i czuwanie nad bezpieczeństwem mieszkańców Domu,

- udzielanie pomocy w stanach zagrożenia życia i w nagłych zachorowaniach,

- obserwacja i pomiar podstawowych parametrów życiowych,

- pomoc mieszkańcom w czynnościach życia codziennego,

- dbanie o czystość otoczenia mieszkańca,

- rozpoznawanie potrzeb mieszkańców Domu i możliwości ich zaspokajania,

- pomoc mieszkańcom Domu w adaptacji do warunków życia w instytucji DPS,

- pomoc w organizowaniu mieszkańcom Domu czasu wolnego, zgodnie z ich zainteresowaniami,

- komunikowanie się z mieszkańcami Domu, udzielanie wsparcia w sytuacjach trudnych i konfliktowych,

- udział w opracowywaniu i realizacji Indywidualnego Planu Wsparcia mieszkańca (IPW),

- pomoc w praniu bielizny osobistej mieszkańców.

Wymagania obowiązkowe

·        wykształcenie średnie ,

·        doświadczenie min  1 rok pracy

·        wysoki poziom zaangażowania,

·        wysoki poziom kultury osobistej,

·        otwartość na nowe rozwiązania,

·        życzliwość.

Wymagania dodatkowe

 • Dyplom w zawodzie:     

  - opiekun kwalifikowany w DPS,    

   - opiekun medyczny,     

  - opiekun osoby starszej,     

  - asystent osoby niepełnosprawnej, ·      

 •   Doświadczenie min 1 rok pracy na tym stanowisku
 •   empatia,
 • gotowość do podnoszenia kwalifikacji.

Wymagane dokumenty

· CV

· List motywacyjny

· Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

· Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

Wybrani kandydaci na rozmowę kwalifikacyjną będą zobowiązani dostarczyć świadectwa pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje

Inne informacje:

Stanowisko nie jest przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie był niższy niż 6%.

Miejsce pracy - DPS przy ul. Bukowskiej w Poznaniu

Składanie ofert

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu, ul. Rybaki 18a, 61-884 Poznań, w terminie do 2018-07-02.

Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  uprzejmie informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Wspólnych z siedzibą w Poznaniu.
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: jan.lucinski@m.poznan.pl lub pisemnie na adres: ul. Rybaki 18a, Poznań.
 3. 3.   Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z art. 11-15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. - Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.), którym jest przeprowadzenie otwartego i konkurencyjnego naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze.
 4. Dane osób niezakwalifikowanych do rekrutacji będą usunięte po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane. Dane osób zakwalifikowanych do rekrutacji po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
 5. Ma Pani/Pan prawo do:

a)    dostępu do swoich danych osobowych,

b)    żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

c)     żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

d)    żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w rekrutacji, bądź skorzystania z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku informacji o niepełnosprawności.
 3. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Katarzyna Kruk-Choniawko
ostatnia zmiana w dniu 2018-06-21 15:21 - wprowadzenie (Wprowadzenie informacji)