Oferta: Kierownik Zespołu Opiekuńczego

Data publikacji: 2018-06-11
Nr ref.: DPS/DN/0100/14/2018
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
Stanowisko: Kierownik Zespołu Opiekuńczego
Informacje dodatkowe: 1 etat - praca na zastępstwo

Data rozstrzygnięcia oferty

2018-09-07

Zakres podstawowych czynności

1. Nadzór nad prowadzonymi przez pracowników zespołu zadaniami związanymi z:

a. realizacją przez pielęgniarki, asystentów osób niepelnosprawnych, opiekunów i pokojowych uslug opiekuczych i wspomagajacych na rzecz mieszkańców

b. realizacją przez pielęgniarki zadań o charakterze opeikuńczo - medycznym

c. kontrola terminowości i jakości organizowanych działań

2. Znajomość aktualnej sytuacji zdrowotnej, opiekuńczej i pielęgnacyjnej mieszkańców

3. Sprawdanie czystości pomieszczeń części mieszkalnej DPS i ogólnodostępnej dla mieszkańców

4. Zapewnienie prawidłowego zaopatrzenia w leki i środki opatrunkowe

5. Zapewnienie sprawnego przepływu informacji wewnątrz komórki organizacyjnej

6. Współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi

7. Uczestniczenie  w pracach Zespolu Terapeutyczno - Opiekuńczego

8. Rozdysponowanie realizowania zaleceń lekarskich

9. Prowadzenie dokumentacji

Wymagania obowiązkowe

1. Wyksztalcenie wyższe (licencjat lub studia II stopnia) z zakresu pielęgniarstwa, polityki spolecznej, pedagogiki, psychologii, socjologii

2. Staż pracy minimum 5 lat  oraz 2 letnie w kierowaniu zespołem

3.Wiedza z zakresu ustaw: pomocy społecznej, samorządu terytorialnego, finansów publicznych, zdrowia psychicznego, kodeksu pracy.

4. Bardzo dobre umiejętności kierownicze i działania w warunkach zmian.

5. Dobra umiejętność obsługi programów Word, Excel, przeglądarki internetowej.

Wymagania dodatkowe

1. Studia podyplomowe lub kursy z zakresu zarządzania.

2. Studia podyplomowe lub specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej.

3. Doświadczenie w pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy spolecznej

4. Umiejętność prowadzenia negocjacji i mediacji.

5. Umiejętności interpersonalne,

6. Umiejętność organizacji pracy własnej i zespołu,

Wymagane dokumenty

list motywacyjny

CV

kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, staż pracy

Inne informacje:

Oryginaly dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia, staż pracy prosimy przynieść na rozmowę kwalifikacyjną

Informacja o wyniku naboru

Informacja o naborze - kierownik ZO (zastępstwo).odt plik binarny

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Piotr Michalak
ostatnia zmiana w dniu 2018-09-07 11:38 - p (Aktualizacja)