Oferta: ds. aktualizacji danych SIP i doskonalenia funkcjonowania systemu

Data publikacji: 2018-11-09
Nr ref.: ZG-ZKS.11000.12.2018
Jednostka: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Stanowisko: ds. aktualizacji danych SIP i doskonalenia funkcjonowania systemu
Informacje dodatkowe: pełna treść oferty link:https://www.geopoz.pl/bip/index.php?t=200&id=195, zatrudnienie umowa o pracę, wymiar czasu pracy niepełny - 2/5 etatu

Data rozstrzygnięcia oferty

2018-11-29

Zakres podstawowych czynności

- wykonywanie opracowań warstw tematycznych numerycznej mapy miejskiej  i aktualizacja danych Systemu Informacji Przestrzennej - analizowanie funkcjonowania SIP oraz podejmowanie działań korygujących  w systemie - składanie zapotrzebowania na faktury za wykonane prace - współpraca z dostawcami danych w zakresie prawidłowego odbioru danych

Wymagania obowiązkowe

- pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych - brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane       z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - nieposzlakowana opinia - wykształcenie wyższe geodezyjne - co najmniej pięcioletnie doświadczenie geodezyjne - co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pracy z bazami danych  - uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie      geodezji i kartografii - co najmniej zakres 1  - umiejętność analizy poprawności funkcjonowania SIP - posługiwanie się programami do pracy na danych GIS: ArcMap, QGIS - umiejętność pracy z bazami danych Oracle, PostgreSQL, Access - umiejętność tworzenia opracowań tematycznych - znajomość i umiejętność obsługi - Pakiet Office

Wymagania dodatkowe

- wykształcenie wyższe geodezyjne z tytułem mgr inż.  - studia podyplomowe w zakresie: obsługi baz danych lub/i organizacji i zarządzania - kursy i szkolenia dot. XHTML i/lub PHP, i/lub QGIS, i/lub ARCGis, i/lub baz danych Oracle, i/lub PostreSQL i/lub Access - umiejętność pracy na instrumentach geodezyjnych do pomiarów terenowych (dalmierz, GPS) - samodzielność - komunikatywność - skrupulatność  - odpowiedzialność

Wymagane dokumenty

Zachęcamy do skorzystania z wniosku on-line i przesyłania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną. 1. W przypadku aplikacji elektronicznej wymagane dokumenty:  
- informacje obejmujące życiorys, list motywacyjny i wymagane oświadczenia - formularz dostępny przy ogłoszeniu - kopie świadectw pracy/dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe oraz kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje wymagane na stanowisku pracy, o ile nie zostaną dołączone do formularza jako załączniki prosimy przedstawić na rozmowie kwalifikacyjnej. - oraz patrz pkt 4
Zwracamy uwagę, że skorzystanie z elektronicznego formularza aplikacyjnego  wymaga od kandydata  podania adresu mailowego. Dana ta jest niezbędna do obsługi procesu rekrutacyjnego. W przypadku braku zgody na podanie adresu mailowego prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych  tradycyjną pocztą lub złożenie w Sali Obsługi Klienta ZGiKM GEOPOZ.
2. W przypadku aplikacji przekazywanych drogą tradycyjną kandydat jest obowiązany złożyć następujące dokumenty:
- CV - imię (imiona) i nazwisko,  datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia - oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych  i korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o niekaralności  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe a także oświadczenie dot. nieposzlakowanej opinii  - kopie świadectw pracy/dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe oraz kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje wymagane na stanowisku pracy.
  (-podstawa prawna żądania danych: KP art. 22 1 §1 i 3 oraz ustawa o pracownikach samorządowych)

3. Podanie przez kandydata szerszego zakresu danych niż wyżej wymienione  wymaga zamieszczenia klauzuli - zgody na przetwarzanie danych  osobowych o treści: "Na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), oświadczam, że  wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ moich danych osobowych, w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na niniejsze wolne stanowisko pracy. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie  z art. 4 pkt 11 RODO".   
4. Kandydat, który zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, gdy znajdzie się w gronie najlepszych kandydatów, jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Inne informacje:

Warunki pracy
- Stanowisko pracy mieści się w wielokondygnacyjnym budynku wyposażonym w windy (windy przystosowane dla osób niepełnosprawnych). - Oświetlenie stanowiska pracy naturalne i sztuczne. - Praca z przewagą wysiłku umysłowego. - Charakter wykonywanych czynności wymaga przemieszczania się wewnątrz       wielokondygnacyjnego budynku.  - Zdarzyć się może konieczność pracy w terenie, obsługa dalmierza, GPS. - Podczas pracy wykorzystuje się komputer z monitorem LCD, obsługuje   drukarkę, telefon, urządzenia wielofunkcyjne, korzysta  z materiałów  biurowych.

Informacje dodatkowe
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w naszej jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia jest niższy niż 6%. Pierwszeństwo w zatrudnieniu przysługuje osobie niepełnosprawnej o ile znajdzie się w gronie pięciu najlepszych kandydatów.

Informacje uzupełniające Dokumenty przesyłane pocztą lub składane osobiście w kancelarii - Sala Obsługi Klienta, winny zawierać wymienione wyżej dokumenty wraz z podaniem numeru ref.  ZG-ZKS.11000.12.2018.  Decyduje dzień wpływu (dostarczenia) aplikacji do naszej jednostki.  
Informacja o wyniku naboru umieszczona zostanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  (www.geopoz.pl i http://bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/) oraz na tablicy ogłoszeń Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ w Poznaniu przy ul. Gronowej 20. 

Informacja o wyniku naboru

Informacja o Wynikach naboru_stan. ds. aktualizacji danych SIP i doskonalenia funkcjonowania systemu nr ref_12_2018(77,4 KB).pdf format PDF

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dot. przetwarzania danych osobowych znajdują się w zakładce Oferty pracy- Oferty bieżące

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Wiesława Chajec
ostatnia zmiana w dniu 2018-11-29 13:50 - Informacja o Wynikach naboru (Aktualizacja)