Oferta: ds. kontroli wewnętrznej

Data publikacji: 2019-03-15
Nr ref.: PCŚ-VI.11200.7.2019
Jednostka: Poznańskie Centrum Świadczeń
Stanowisko: ds. kontroli wewnętrznej
Informacje dodatkowe: 1 etat, umowa o pracę, pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym

Data rozstrzygnięcia oferty

2019-04-03

Zakres podstawowych czynności

-   Przygotowywanie planu kontroli wewnętrznej dla jednostki.

-   Realizacja działań kontrolnych.

-   Przygotowywanie raportów i analiz z przeprowadzonych kontroli oraz ich prezentacja.

-   Przygotowywanie dokumentacji.

-   Obsługa podmiotów i instytucji realizujących kontrole zewnętrzne w jednostce.

Wymagania obowiązkowe

-    Wykształcenie: średnie ogólnokształcące.

-    Umiejętność obsługi komputera i pakietu biurowego.

-    Doświadczenie zawodowe:

- dla wykształcenia średniego ogólnokształcącego: związane z realizacją zadań w obszarze
   kontroli wewnętrznej lub pokrewnym (co najmniej 3 lata).

-    Znajomość przepisów prawa oraz umiejętność ich zastosowania w praktyce:

  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych
  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

-    Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych oraz brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe

-    Wykształcenie wyższe.

-    Doświadczenie zawodowe:

  • dla wykształcenia wyższego zawodowego:  związane z realizacją zadań w obszarze kontroli wewnętrznej lub pokrewnym (co najmniej 1 rok).

-    Doświadczenie w pracy w jednostce sektora finansów publicznych.

-    Umiejętność organizacji pracy własnej i współpracy w zespole, pracy pod presją czasu, samodzielność, zdolności analityczne.

-    Umiejętność pracy w ramach procedur i zgodnie z wyznaczonymi standardami.

-    Sumienność, otwartość na zmiany, identyfikacja z celami jednostki oraz pełne zaangażowanie w wykonywanie zadań.

Wymagane dokumenty

-    Kwestionariusz osobowy kandydata (wypełnij formularz).

-    Kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje, niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza korzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 poz.1260) - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną.

Inne informacje:

Proces rekrutacji obejmuje:

I etap: Analizę dokumentów aplikacyjnych pod względem zgodności profilu kandydata z wymaganiami niezbędnymi określonymi w ogłoszeniu o naborze.

II etap: Test kwalifikacyjny dotyczący znajomości przepisów wskazanych  w wymaganiach niezbędnych.

III etap: Rozmowę kwalifikacyjną przed komisją ds. naboru.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

-    Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo (podjazd do budynku, w budynku znajduje się winda).

-    Praca z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych.

-    Praca na stanowisku związana jest z obsługą klienta wewnętrznego oraz kontaktem z podmiotami publicznymi.

-    Pracodawca realizuje wewnętrzny projekt "Poznańskie Centrum Świadczeń - Pracodawca przyjazny niepełnosprawnym" zgodny z Poznańskim Programem Integracji i Aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami na lata 2016-2020.

-    Pracodawca przyjazny rodzinie.

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych):   W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wynosił 6%.

Składanie ofert

w formie elektronicznej na formularzu wskazanym w części "Wymagane dokumenty" do dnia 2019-03-25 do godz. 23:59.

lub w formie tradycyjnej:

Informacja o wyniku naboru

wynik_kw.pdf format PDF

Przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora - Poznańskie Centrum Świadczeń z siedzibą przy ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań - danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu aktualnej rekrutacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora - Poznańskie Centrum Świadczeń z siedzibą przy ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań - danych osobowych zawartych w formularzu dla późniejszych procesów rekrutacji.

Przyjmuję do wiadomości, iż:
1. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: daneosobowe@pcs-poznan.pl lub pisemnie na adres: ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań.
2. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
4. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych;
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;
c) żądania usunięcia danych, gdy:
- dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane;
- po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych;
- dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
- osoby te kwestionują prawidłowość danych;
- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych;
- Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu rekrutacji.
7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Agnieszka Suszek
ostatnia zmiana w dniu 2019-04-03 15:09 - wyniki_kw (Aktualizacja)