Oferta: ds. projektowania urbanistycznego nr 26

Data publikacji: 2018-09-12
Nr ref.: MPU-OR/1000-6/18
Jednostka: Miejska Pracownia Urbanistyczna
Stanowisko: ds. projektowania urbanistycznego nr 26

Data rozstrzygnięcia oferty

2018-10-29

Zakres podstawowych czynności

Uczestnictwo w sporządzaniu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a także ich zmian oraz innych opracowań planistycznych.

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe na kierunku Architektura,
 • ogólna znajomość problematyki planowania przestrzennego, w tym ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz z przepisami wykonawczym w zakresie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz   miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • bardzo dobry poziom obsługi komputera (programy Arcgis, Sketchup, Word, Excel, Power Point)
 • umiejętność pracy w zespole,
 • kreatywność

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie związane z pracą przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 •  znajomość obsługi programu Lumion

Wymagane dokumenty

 • podpisany życiorys (CV),
 • podpisany list motywacyjny,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie (kserokopie)
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadających kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie)
 • podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • podpisana zgoda na przetwarzanie przez Administratora - Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu z siedzibą przy ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań - danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu aktualnej rekrutacji,

Inne informacje:

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 •  praca wymaga dużej mobilności, gotowości do wyjazdów w teren oraz sprawnego, bezpośredniego  komunikowania się z innymi pracownikami i instytucjami

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych):

 •  w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wynosił, co najmniej 6%.

Informacja o wyniku naboru

Dok. nr 5 Wyniki naboru-26.doc format DOC

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Magdalena Pilarczyk
ostatnia zmiana w dniu 2018-10-29 14:05 - wyniki naboru (Aktualizacja)