Oferta: DS. REHABILITACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Data publikacji: 2018-12-07
Nr ref.: MOPR/79/2018
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Stanowisko: DS. REHABILITACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Informacje dodatkowe: SEKCJA DS. REHABILITACJI SPOŁECZEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH / UMOWA O PRACĘ

Data rozstrzygnięcia oferty

2019-05-23

Zakres podstawowych czynności

- Prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem wniosków w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, a wynikających z Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zakończonych umową o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych, zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny dofinansowania organizacji sportu, kultury, turystyki, i rekreacji, w tym :

- rejestracja wniosków

- weryfikacja formalna i merytoryczna wniosków,

- przygotowywanie informacji o podjęciu pozytywnej decyzji o dofinansowaniu (zawiera informację o wysokości dofinansowania i terminie podpisania umowy),

- przygotowanie informacji o odmowie dofinansowania,

- przygotowanie projektu umowy zgodnego ze wzorem zatwierdzonym przez radcę prawnego,

- przekazywanie umów do rejestracji w centralnej ewidencji umów do Działu Organizacyjnego,

- rozliczeni zawartych umów na podstawie przedstawionych dokumentów,

Kopiowanie i przesyłanie faktur do wnioskodawcy (w przypadkach tego wymagających),

- przygotowanie polecenia przelewu ze środków PFRON do Działu Ekonomicznego,

- odkładanie dokumentów do akt sprawy,

- Prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem wniosków o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych, w tym:

- rozpatrywanie wniosków,

- weryfikacja formalna i merytoryczna wniosków,

- przygotowywanie pism informujących wnioskodawców o wysokości dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych,

-przygotowywanie informacji o odmowie dofinansowania,

- udzielanie informacji o organizatorach turnusów rehabilitacyjnych,

- przyjmowanie i rejestracja oświadczeń wnioskodawców o wyborze turnusu,

- sporządzenie polecenia przekazania środków za turnus rehabilitacyjny, na konto organizatora turnusu,

- weryfikacja rozliczeń organizatorów turnusów rehabilitacyjnych na podstawie przedstawionych faktur,

- przyjmowanie informacji o przebiegu turnusów rehabilitacyjnych i ich rejestracja,

- odkładanie dokumentów do akt sprawy,

- Prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem wniosków o zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze :

- rejestrowanie wniosków,

-weryfikacja formalna i merytoryczna wniosków,

- przygotowanie zaświadczeń o przyznaniu dofinansowania,

- przygotowanie oświadczenia o przyznanym dofinansowaniu,

- przygotowanie informacji o odmowie dofinansowania,

- przekazanie oświadczenia do działu Ekonomicznego wraz z załączonymi fakturami w celu przekazania środków na konto wskazane przez wnioskodawcę,

- odkładanie dokumentów do akt sprawy,

- W sytuacjach tego wymagających prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem indywidualnych wniosków osób niepełnosprawnych dotyczących dofinansowania zadań wynikających z realizacji projektu Aktywny Samorząd ze środków PFRON, w tym :

- prowadzenie dokumentacji z zakresu realizowanych zadań,

- udzielanie informacji o uprawnieniach osób niepełnosprawnych,

- przygotowywanie danych do sprawozdań w zakresie realizowanych zadań,

- udział w szkoleniach,

- przestrzeganie zapisów zawartych w aktach wewnętrznych jednostki,

- odkładanie dokumentów do akt sprawy,

Wymagania obowiązkowe

- Wykształcenie średnie,

- 5 lat stażu pracy

- doświadczenie zakresie rozliczania zadań na podstawie przedstawionych dokumentów,

- Umiejętność zastosowania i interpretacji przepisów z zakresu Ustawy o rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych wraz z aktami wykonawczymi,

- Dobra umiejętność obsługi programu Word i Excel,

- Wiedza i umiejętność właściwego traktowania informacji służbowych,

- Wysoki poziom umiejętności obsługi klienta,

- Umiejętność dostosowania zachowań do konkretnej sytuacji w celu sprostania wymaganiom w zmieniającym się otoczeniu,

- Umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy

- Bardzo dobra umiejętność pracy w zespole,

- Podstawowe umiejętności wyszukiwania informacji w intrenecie,

- Zdolność do realizacji zadań jednocześnie

- Wysoki poziom zaangażowania, wysokie poczucie odpowiedzialności, samodzielność i elastyczność w wykonywaniu zadań, etyka zawodowa, komunikatywność, wysoki poziom kultury osobistej w obsłudze klienta wewnętrznego i zewnętrznego, otwartość na nowe rozwiązania, umiejętność wykonywania kilku czynności jednocześnie.

Wymagania dodatkowe

- Wykształcenie wyższe magisterskie na jednym z kierunków: socjologia, politologia, ekonomia, praca socjalna, zdrowie publiczne, ukończone studnia na jednym z wydziałów Politechniki,

- 4 lata stażu pracy

- Doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej, w tym jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,

- Ogólna wiedza z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego,

- Asertywność, empatia, gotowość do podnoszenia kwalifikacji.

Wymagane dokumenty

- życiorys (CV)

- list motywacyjny

- dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie)

- dokument potwierdzający staż pracy (kserokopie)

- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie)

- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- Oświadczenie o posiadaniu polskiego obywatelstwa

- Podpisana zgoda na przetwarzanie przez Administratora - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu z siedzibą przy ul. Cześnikowskiej 18, 60-330 Poznań - danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu aktualnej rekrutacji.

- Podpisana zgoda na przetwarzanie przez Administratora - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu z siedzibą przy ul. Cześnikowskiej 18, 60-330 Poznań - danych osobowych zawartych w formularzu dla późniejszych procesów rekrutacji.

Inne informacje:

Informacja o warunkach pracy:

- praca z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych, wymaga prowadzenia uzgodnień, pozyskiwania i wymiany informacji

- praca i stanowisko pracy nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo, istnieje potrzeba przemieszczania się po schodach (brak windy) i między budynkami,

- biuro położone na parterze jest przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Informacje dodatkowe:

- Informujemy, iż w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.

- Głównym zadaniem na w/w stanowisku będzie procedowanie wniosków o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ze środków PFRON.

Informacja o wyniku naboru

Załącznik_7a_Informacja o wynikach naboru w przypadku nie wyłonienia kandydata na stanowisko pracy_27.07.10.doc format DOC

Przetwarzanie danych osobowych

MOPR w Poznaniu, w związku z wejściem w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), uprzejmie informuje, iż:

1) Pani /Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia skutecznej procedury naboru pracowników do MOPR w Poznaniu, na podstawie przepisów prawa:

- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy,

- ustawy z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych,

- ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

2) Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych, których podanie jest obowiązkowe tj.

- imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z art. 221 § 1 Kodeksu pracy, którym jest przeprowadzenie procesu rekrutacji.

- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe wynikające z art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych,

- oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie była mu zawieszona ani ograniczona oraz oświadczenie kandydata o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego wynikające z art. 12 i 78 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

- W tym samym celu przetwarzana będzie informacja o niepełnosprawności. Jej podanie jest jednak nieobowiązkowe ale konieczne, aby skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (pierwszeństwo w zatrudnieniu).

3) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MOPR w Poznaniu, ul. Cześnikowska 18, 60-330 Poznań, tel. 61 860 99 01

4) Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod.mopr.poznan.pl lub pisemnie na adres: ul. Cześnikowska 18, 60-330 Poznań

5) Dane osób, niezakwalifikowanych do rekrutacji, będą usunięte po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane. Dane osób zakwalifikowanych, po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora, tj. od 3 m-cy do 2 lat

6) Ma Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych osobowych; żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe; żądania usunięcia danych, gdy: dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych, dane przetwarzane są niezgodnie z prawem; żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: Pani/Pan kwestionuje prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych, Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

7) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w rekrutacji w MOPR w Poznaniu

9) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

10) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Martyna Materna
ostatnia zmiana w dniu 2019-05-23 10:19 - Informacja o wynikach naboru (Aktualizacja)