Oferta: ds. zamówień publicznych

Data publikacji: 2019-03-15
Nr ref.: DO.1100.11.2019
Jednostka: Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Stanowisko: ds. zamówień publicznych
Informacje dodatkowe: umowa o pracę, pełen etat

Data rozstrzygnięcia oferty

2019-04-30

Zakres podstawowych czynności

 1. Przygotowanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień   publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
 2. Sporządzanie dokumentacji postępowań, projektów umów oraz publikacja ogłoszeń.
 3. Udział w pracach komisji przetargowych i odwoławczych.
 4. Zapewnienie prawnej i formalnej poprawności w zakresie stosowania procedur w ramach postępowań o zamówienia publiczne.
 5. Opracowywanie  wewnętrznych procedur w zakresie udzielenia zamówień publicznych.
 6. Prowadzenie rejestru  postępowań.
 7. Opracowywanie planów zamówień oraz sprawozdań rocznych.
 8. Archiwizacja dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych.

Wymagania obowiązkowe

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Minimum 3-letni staż pracy , w tym co najmniej 2-letnie doświadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu, po stronie Zamawiającego, postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
 3. Znajomość:

- ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych do tej ustawy,

- ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

- ustawy o finansach publicznych.

4.Biegła obsługa komputera, w typ pakietu Ms Office.

5.Zdolność analitycznego myślenia oraz interpretacji przepisów.

6.Umiejętność redagowania pism.

7.Umiejętność sprawnej organizacji pracy.

8.Sumienność i dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków.   

Wymagania dodatkowe

 1. Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.
 2. Wykształcenie wyższe prawnicze lub ekonomiczne

Wymagane dokumenty

Dane wymagane od kandydata:

 1. imię i nazwisko,
 2. data urodzenia,
 3. miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
 4. wykształcenie (informacja o ukończonych szkołach, studiach, przebytych szkoleniach i kursach),
 5. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia - informacja o poprzednich pracodawcach, zajmowanych stanowiskach oraz obowiązkach zawodowych,
 6. Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe.

 Proszę również o podanie numeru referencyjnego rekrutacji oraz nazwy stanowiska o które   Pan/Pani się ubiega.

Inne informacje:

Praca administracyjna z wykorzystaniem komputera z bezpośrednią obsługą klienta.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

Informacja o wyniku naboru

informacja o wyniku naboru DO.1100.11.2019.docx plik binarny

Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych są Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji z siedzibą w Poznaniu przy ul. Spychalskiego 34, kod pocztowy 61-553 Poznań (dalej: my).
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisemnie, kierując korespondencję na powyższy adres z dopiskiem "Inspektor ochrony danych" lub mailowo na adres: iod@posir.poznan.pl

2. Państwa dane osobowe wskazane w Kodeksie Pracy lub w innych ustawach szczegółowych będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).
Pozostałe dane osobowe (w przypadku ich przesłania do POSiR np. wizerunek) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. Państwa dobrowolnej zgody, którą wyraziliście Państwo wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne z tymi danymi - ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Mogą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie tych danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

3. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Państwa dane dalej (jeśli jest to konieczne)  abyśmy mogli wykonywać nasze usługi.
Możemy przekazywać Państwa dane w szczególności następującym odbiorcom:
- osobom upoważnionym przez nas - naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
- podmiotom przetwarzającym - którym zlecimy czynności przetwarzania danych.

4. Państwa dane po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była mowa wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi.

5. Mają Państwo prawo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do Państwa danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych - zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest wymogiem ustawowym. Jesteście Państwo zobowiązani do ich podania, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji. Konieczność podania danych wynika m.in z obowiązującej ustawy Kodeks Pracy. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne, a ich niepodanie nie ma wpływu na możliwość udziału w procesie rekrutacji.

 8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia w obiektach POSiR wprowadzono monitoring wizyjny.

*RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Katarzyna Kubala
ostatnia zmiana w dniu 2019-04-30 13:48 - ogłoszenie wyników naboru (Aktualizacja)