Oferta: Główny księgowy

Data publikacji: 2018-01-11
Nr ref.: XXXVIILO.I.111.2.2018
Jednostka: XXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Terapeutycznymi im.Jana Pawła II
Stanowisko: Główny księgowy
Informacje dodatkowe: 0,75 etatu

Zakres podstawowych czynności

1. Prowadzenie rachunkowości jednostki, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Terminowe opracowywanie sprawozdań budżetowych w tym: analiza wykorzystania środków przydzielonych do budżetu lub środków na rachunku WRD i innych będących w dyspozycji jednostki.

3. Ponoszenie odpowiedzialności za prawidłową gospodarkę finansową jednostki.

4. Opracowywanie instrukcji i regulaminów wewnętrznych dla placówki.

5. Archiwizowanie danych.

6. Bieżąca znajomość przepisów i monitorowanie zmian w przepisach księgowości budżetowej.

Wymagania obowiązkowe

1.Ukończona szkoła średnia, policealna lub pomaturalna o kierunku technik rachunkowości i minimum 6 letnia praktyka  w księgowości  lub ukończone jednolite ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia zawodowe lub uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i 3 letnia praktyka zawodowa w księgowości.

2. Biegła obsługa komputera, biegła znajomość programów: ProgMan, PABS, i PKO Biznes, SIO, PFRON.

3. Znajomość zasad księgowości budżetowej.

4. Biegła znajomość Ustawy o rachunkowości oraz Ustawy o finansach publicznych.

5. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

6. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

7. Posiadanie obywatelstwa polskiego.

Wymagania dodatkowe

Mile widziane doświadczenie w zakresie płac.

Wymagane dokumenty

1. CV i list motywacyjny.

2. Kserokopie świadectw pracy.

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

4. Kserokopie dokumentów o ukończonych dodatkowych kursach.

5. Oświadczenie o niekaralności.

Inne informacje:

Oferty zawierające wymienione dokumenty, proszę składać:kadry@37lo.poznan.pl. Placówka zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Składanie ofert

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem: XXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Terapeutycznymi im.Jana Pawła II, ul. Klaudyny Potockiej 38, 60-211 Poznań w terminie do 2018-02-28.

Prosimy też o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz. U. z 2015 r poz. 2135 ze zm.).

XXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Terapeutycznymi im.Jana Pawła II zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Barbara Wruczyńska
ostatnia zmiana w dniu 2018-01-11 15:39 - oferta pracy - Główny księgowy (Wprowadzenie informacji)