Oferta: Główny księgowy

Data publikacji: 2018-01-11
Nr ref.: XXXVIILO.I.111.2.2018
Jednostka: XXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Terapeutycznymi im.Jana Pawła II
Stanowisko: Główny księgowy
Informacje dodatkowe: 0,75 etatu

Data rozstrzygnięcia oferty

2018-03-01

Zakres podstawowych czynności

1. Prowadzenie rachunkowości jednostki, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Terminowe opracowywanie sprawozdań budżetowych w tym: analiza wykorzystania środków przydzielonych do budżetu lub środków na rachunku WRD i innych będących w dyspozycji jednostki.

3. Ponoszenie odpowiedzialności za prawidłową gospodarkę finansową jednostki.

4. Opracowywanie instrukcji i regulaminów wewnętrznych dla placówki.

5. Archiwizowanie danych.

6. Bieżąca znajomość przepisów i monitorowanie zmian w przepisach księgowości budżetowej.

Wymagania obowiązkowe

1.Ukończona szkoła średnia, policealna lub pomaturalna o kierunku technik rachunkowości i minimum 6 letnia praktyka  w księgowości  lub ukończone jednolite ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia zawodowe lub uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i 3 letnia praktyka zawodowa w księgowości.

2. Biegła obsługa komputera, biegła znajomość programów: ProgMan, PABS, i PKO Biznes, SIO, PFRON.

3. Znajomość zasad księgowości budżetowej.

4. Biegła znajomość Ustawy o rachunkowości oraz Ustawy o finansach publicznych.

5. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

6. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

7. Posiadanie obywatelstwa polskiego.

Wymagania dodatkowe

Mile widziane doświadczenie w zakresie płac.

Wymagane dokumenty

1. CV i list motywacyjny.

2. Kserokopie świadectw pracy.

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

4. Kserokopie dokumentów o ukończonych dodatkowych kursach.

5. Oświadczenie o niekaralności.

Inne informacje:

Oferty zawierające wymienione dokumenty, proszę składać:kadry@37lo.poznan.pl. Placówka zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Lista kandydatów spełniających kryteria formalne

Lista kandydatów.pdf

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wynikach naboru na stanowisko głównego księgowego.pdf format PDF

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Barbara Wruczyńska
ostatnia zmiana w dniu 2018-03-01 12:01 - informacja o wynikach naboru (Aktualizacja)