Oferta: główny/a księgowy/a

Data publikacji: 2019-04-17
Nr ref.: KD.120.1.2019
Jednostka: Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego (XXVIII LO, Technikum Budowlano-Drzewne, Branżowa Szkoła I stopnia nr 28, XXVIII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe, Szkoła Policealna nr 28, Szkoła Policealna nr 28 dla Dorosłych)
Stanowisko: główny/a księgowy/a
Informacje dodatkowe: Cały etat.Umowa o pracę od 1.05.2019r.

Zakres podstawowych czynności

1.Prowadzenie rachunkowości placówki zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.Obsługa finansowo-księgowa, prowadzenie pełnej księgowości placówki za pomocą programu finansowo- księgowego.

3.Realizacja operacji budżetowych, księgowanie syntetyczne i analityczne wszystkich dokumentów księgowych.

4.Uzgadnianie księgowości analitycznej z syntetyczną w terminach i na zasadach określonych w przepisach.

5.Uzgadnianie kosztów z wydatkami w terminach i na zasadach określonych w przepisach. 6.Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych.

7.Prowadzenie gospodarki finansowej szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami. 8.Prowadzenie rejestru VAT.

9.Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.

10.Dokonywanie wstępnej kontroli: zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

11.Opracowywanie planów finansowych placówki.

12.Sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych, statystycznych i do SIO.

13.Nadzór nad prawidłowością pobieranych i odprowadzanych dochodów.

14.Prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych

Wymagania obowiązkowe

1.Posiadanie obywatelstwa polskiego.

2.Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych. 3.Niekaralność za przestępstwa przeciwko: mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych, samorządowych, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karno-skarbowe, przestępstwa na tle seksualnym oraz przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego.

4.Wykształcenie: wyższe ekonomiczne i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości lub ukończona średnia szkoła ekonomiczna i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości.

5.Znajomość przepisów prawa w zakresie: finansów publicznych, rachunkowości, zamówień publicznych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o podatku dochodowym od osób prawnych i osób fizycznych, o samorządzie gminnym, sprawozdawczości budżetowej i umiejętność ich właściwego stosowania.

Wymagania dodatkowe

1.Doświadczenie na stanowisku księgowego lub głównego księgowego w księgowości

w jednostkach oświatowych.

2.Umiejetność obsługi programów księgowych: Progman, PABS.

3.Umiejętność obsługi bankowości elektronicznej.

4.Znajomość obsługi Pakietu MS Office.

5.Umiejętność dobrej organizacji pracy.

6.Terminowość w realizacji zadań.

Wymagane dokumenty

- list motywacyjny,

- życiorys zawodowy (CV),

- zaświadczenie o niekaralności z KRK,

- kserokopie: dokumentów potwierdzających wykształcenie, świadectw pracy

Inne informacje:

Wymagane dokumenty tylko w formie papierowej prosimy składać lub przesłać pocztą

 na adres: Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych ul. Raszyńska 48, 60-135 Poznań

w nieprzekraczalnym terminie do 12.04.2019r.

 Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane oferty.

Składanie ofert

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem: Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego (XXVIII LO, Technikum Budowlano-Drzewne, Branżowa Szkoła I stopnia nr 28, XXVIII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe, Szkoła Policealna nr 28, Szkoła Policealna nr 28 dla Dorosłych), ul. Raszyńska 48, 60-135 Poznań w terminie do 2019-04-30.

Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego (XXVIII LO, Technikum Budowlano-Drzewne, Branżowa Szkoła I stopnia nr 28, XXVIII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe, Szkoła Policealna nr 28, Szkoła Policealna nr 28 dla Dorosłych) zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Prosimy też o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji - zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015r. poz. 2135 z póź.zm.) oraz ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Krystian Kaczmarek
ostatnia zmiana w dniu 2019-04-17 14:13 - uzupełnienie (Aktualizacja)