Oferta: Główny Księgowy

Data publikacji: 2019-02-12
Nr ref.: SOSWMN/2/2019
Jednostka: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza (Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Autyzmem nr 135, Szkoła Podstawowa Specjalna dla Dzieci z Autyzmem, Branżowa szkoła Specjalna I stopnia nr 4, IV Liceum Ogólnokształcące Specjalne, Szkoła Policealna Specjalna, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 5, Internat)
Stanowisko: Główny Księgowy
Informacje dodatkowe: 1 etat

Zakres podstawowych czynności

1)   Prowadzenie rachunkowości szkoły zgodnie z obowiązującymi zasadami.    
2)   Prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami.
3)  Przestrzeganie i bieżące wprowadzanie w życie odpowiednich przepisów ustawowych (w szczególności ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych), przepisów Ministra Finansów, Ministra Edukacji Narodowej, Pracy i Polityki Socjalnej oraz zarządzeń Kuratora, władz samorządowych i Dyrektora szkoły.
5)  Opracowywanie w oparciu o obowiązujące przepisy, wewnętrznych uregulowań w zakresie spraw finansowo-rachunkowych.
6)  Opracowywanie planów i budżetu zgodnie z przepisami i wskaźnikami dyrektywnymi.
7) Przygotowywanie i przedstawianie przełożonym informacji o stanie finansów placówki.
8)  Terminowe sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych.
9)  Czuwanie nad całokształtem prac w zakresie rachunkowości oraz instruowanie w tym względzie podległych pracowników.
10)  Analiza gospodarki finansowej placówki i dokonywanie wstępnej kontroli zgodności przeprowadzanych operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
11)  Przestrzeganie dyscypliny finansowej przy realizacji budżetu, nie przekraczanie wydatków przewidzianych planem finansowym.
12)  Planowe realizowanie budżetu w zakresie wydatków szkoły.
13)  Ścisła współpraca z osobami odpowiedzialnymi za gospodarkę środkami trwałymi, materiałami. Nadzór nad prowadzeniem ewidencji pomocniczych i wystawieniem dokumentów obrotu składnikami majątku jednostki.
16)  Dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej, kontroli operacji gospodarczych placówki, stanowiących przedmiot księgowań.
17)  Terminowe dokonywanie przelewów bankowych.
18)  Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej działalności socjalno-bytowej szkoły.
19)  Zgodnie z potrzebami placówki wykonywanie prac zleconych przez Dyrektora szkoły.

Wymagania obowiązkowe

 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych;
 3. osoba nie może być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia;
 5. Wykształcenie: wyższe ekonomiczne i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości lub ukończona średnia szkoła ekonomiczna i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości. 
 6. Znajomość przepisów prawa w zakresie: finansów publicznych, rachunkowości, zamówień publicznych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o podatku dochodowym od osób prawnych i osób fizycznych, o samorządzie gminnym, sprawozdawczości budżetowej i umiejętność ich właściwego stosowania.

Wymagania dodatkowe

 1. biegła znajomość obsługi komputera 
 2. znajomość programów obsługujących księgowość oświatową, w tym: SIO, PABS, GUS, WOLTERS KLUWER, PŁATNIK, bankowość elektroniczna
 3. umiejętność sporządzania sprawozdań obowiązujących w jednostkach budżetowych,
 4. umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,
 5. znajomość obsługi podstawowych urządzeń biurowych,
 6. doświadczenie na stanowisku księgowego w jednostce oświatowej

Wymagane dokumenty

 • życiorys (CV)
 • list motywacyjny
 • dokumenty poświadczające wykształcenie i posiadane uprawnienia (oryginały do wglądu)
 • świadectwa pracy lub inne dokumenty potwierdzające wymagany okr es zatrudnienia i doświadczenia na stanowisku księgowym
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności
 • pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej
 • oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych oraz, że nie toczy się wobec niego postępowanie karne
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Składanie ofert

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza (Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Autyzmem nr 135, Szkoła Podstawowa Specjalna dla Dzieci z Autyzmem, Branżowa szkoła Specjalna I stopnia nr 4, IV Liceum Ogólnokształcące Specjalne, Szkoła Policealna Specjalna, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 5, Internat), ul. Szamarzewskiego 78/82, 60-569 Poznań w terminie do 2019-04-15.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza (Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Autyzmem nr 135, Szkoła Podstawowa Specjalna dla Dzieci z Autyzmem, Branżowa szkoła Specjalna I stopnia nr 4, IV Liceum Ogólnokształcące Specjalne, Szkoła Policealna Specjalna, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 5, Internat) zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Kamila Plewa
ostatnia zmiana w dniu 2019-04-03 09:43 - GŁÓWNY KSIĘGOWY (Aktualizacja)