Oferta: Główny Księgowy

Data publikacji: 2019-02-12
Nr ref.: SOSWMN/2/2019
Jednostka: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza (Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Autyzmem nr 135, Szkoła Podstawowa Specjalna dla Dzieci z Autyzmem, Branżowa szkoła Specjalna I stopnia nr 4, IV Liceum Ogólnokształcące Specjalne, Szkoła Policealna Specjalna, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 5, Internat)
Stanowisko: Główny Księgowy
Informacje dodatkowe: 1 etat

Zakres podstawowych czynności

1)   Prowadzenie rachunkowości szkoły zgodnie z obowiązującymi zasadami.    
2)   Prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami.
3)  Przestrzeganie i bieżące wprowadzanie w życie odpowiednich przepisów ustawowych (w szczególności ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych), przepisów Ministra Finansów, Ministra Edukacji Narodowej, Pracy i Polityki Socjalnej oraz zarządzeń Kuratora, władz samorządowych i Dyrektora szkoły.
5)  Opracowywanie w oparciu o obowiązujące przepisy, wewnętrznych uregulowań w zakresie spraw finansowo-rachunkowych.
6)  Opracowywanie planów i budżetu zgodnie z przepisami i wskaźnikami dyrektywnymi.
7) Przygotowywanie i przedstawianie przełożonym informacji o stanie finansów placówki.
8)  Terminowe sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych.
9)  Czuwanie nad całokształtem prac w zakresie rachunkowości oraz instruowanie w tym względzie podległych pracowników.
10)  Analiza gospodarki finansowej placówki i dokonywanie wstępnej kontroli zgodności przeprowadzanych operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
11)  Przestrzeganie dyscypliny finansowej przy realizacji budżetu, nie przekraczanie wydatków przewidzianych planem finansowym.
12)  Planowe realizowanie budżetu w zakresie wydatków szkoły.
13)  Ścisła współpraca z osobami odpowiedzialnymi za gospodarkę środkami trwałymi, materiałami. Nadzór nad prowadzeniem ewidencji pomocniczych i wystawieniem dokumentów obrotu składnikami majątku jednostki.
16)  Dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej, kontroli operacji gospodarczych placówki, stanowiących przedmiot księgowań.
17)  Terminowe dokonywanie przelewów bankowych.
18)  Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej działalności socjalno-bytowej szkoły.
19)  Zgodnie z potrzebami placówki wykonywanie prac zleconych przez Dyrektora szkoły.

Wymagania obowiązkowe

 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych;
 3. osoba nie może być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia;
 5. Wykształcenie: wyższe ekonomiczne i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości lub ukończona średnia szkoła ekonomiczna i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości. 
 6. Znajomość przepisów prawa w zakresie: finansów publicznych, rachunkowości, zamówień publicznych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o podatku dochodowym od osób prawnych i osób fizycznych, o samorządzie gminnym, sprawozdawczości budżetowej i umiejętność ich właściwego stosowania.

Wymagania dodatkowe

 1. biegła znajomość obsługi komputera 
 2. znajomość programów obsługujących księgowość oświatową, w tym: SIO, PABS, GUS, WOLTERS KLUWER, PŁATNIK, bankowość elektroniczna
 3. umiejętność sporządzania sprawozdań obowiązujących w jednostkach budżetowych,
 4. umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,
 5. znajomość obsługi podstawowych urządzeń biurowych,
 6. doświadczenie na stanowisku księgowego w jednostce oświatowej

Wymagane dokumenty

 • życiorys (CV)
 • list motywacyjny
 • dokumenty poświadczające wykształcenie i posiadane uprawnienia (oryginały do wglądu)
 • świadectwa pracy lub inne dokumenty potwierdzające wymagany okr es zatrudnienia i doświadczenia na stanowisku księgowym
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności
 • pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej
 • oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych oraz, że nie toczy się wobec niego postępowanie karne
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Składanie ofert

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza (Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Autyzmem nr 135, Szkoła Podstawowa Specjalna dla Dzieci z Autyzmem, Branżowa szkoła Specjalna I stopnia nr 4, IV Liceum Ogólnokształcące Specjalne, Szkoła Policealna Specjalna, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 5, Internat), ul. Szamarzewskiego 78/82, 60-569 Poznań w terminie do 2019-03-29.

Przetwarzanie danych osobowych

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza (Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Autyzmem nr 135, Szkoła Podstawowa Specjalna dla Dzieci z Autyzmem, Branżowa szkoła Specjalna I stopnia nr 4, IV Liceum Ogólnokształcące Specjalne, Szkoła Policealna Specjalna, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 5, Internat) zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Kamila Plewa
ostatnia zmiana w dniu 2019-02-13 09:15 - GŁÓWNY KSIĘGOWY (Aktualizacja)