Oferta: Główny księgowy

Data publikacji: 2019-02-26
Nr ref.: DLOXXXVIII-121-1/2019
Jednostka: XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego
Stanowisko: Główny księgowy
Informacje dodatkowe: Umowa o pracę; wymiar etatu: 0,5

Data rozstrzygnięcia oferty

2019-03-15

Zakres podstawowych czynności

1.Prowadzenie rachunkowości placówki zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2.Obsługa finansowo-księgowa, prowadzenie pełnej księgowości placówki za pomocą programu finansowo- księgowego.
3.Realizacja operacji budżetowych-księgowanie syntetyczne i analityczne wszystkich dokumentów księgowych z rozbiciem na poszczególne rozdziały, paragrafy oraz konta, dekretacja dowodów księgowych, wykonywanie przelewów.
4.Uzgadnianie księgowości analitycznej z syntetyczną w terminach i na zasadach określonych w przepisach.
5.Uzgadnianie kosztów z wydatkami w terminach i na zasadach określonych w przepisach.
6.Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych.
7.Sporządzanie obowiązujących sprawozdań budżetowych i finansowych, analiz.
8.Prowadzenie gospodarki finansowej szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9.Prowadzenie rejestru VAT.
10.Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
11.Dokonywanie wstępnej kontroli: zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
12.Opracowanie planów finansowych placówki.
13.Sporządzanie sprawozdań statystycznych i do SIO.
14.Opracowanie przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości.
15.Nadzór nad prawidłowością pobieranych i odprowadzanych dochodów.
16.Prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych.
17.Należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo-księgowych placówki.

Wymagania obowiązkowe

1.Posiadanie obywatelstwa polskiego.
2.Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych.
3.Niekaralność za przestępstwa przeciwko: mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych, samorządowych, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karno-skarbowe oraz przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego.
4.Wykształcenie zgodne z art.54 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)
   a)wyższe ekonomiczne i 3 letnia praktyka w księgowości,
   b)średnie o kierunku technik rachunkowości i min. 4 letnia praktyka w księgowości.
5.Znajomość przepisów prawa w zakresie: finansów publicznych, rachunkowości, zamówień publicznych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o podatku dochodowym od osób prawnych i osób fizycznych, o samorządzie gminnym, sprawozdawczości budżetowej i umiejętność ich właściwego stosowania.
6.Doświadczenie na stanowisku głównego księgowego w księgowości w jednostkach oświatowych.
7.Biegła obsługa programów księgowych: Progman, PABS.
8.Umiejętność obsługi bankowości elektronicznej.
9.Znajomość obsługi Pakietu MS Office.
10.Umiejętność dobrej organizacji pracy.
11.Terminowość w realizacji zadań.

Wymagania dodatkowe

Znajomość ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości. Znajomość zasad rachunkowości jednostek budżetowych, zwłaszcza jednostek oświatowych. Rzetelność i terminowość wykonywania czynności związanych z obsługą księgowości gimnazjum i liceum.

Wymagane dokumenty

  1. CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;
  2. Oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych;
  3. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;

Inne informacje:

Ze względu na fakt, iż od 25 maja 2018 roku w Polsce obowiązują przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (dalej: RODO) oraz Ustawy o ochronie danych osobowych, przedstawiamy poniżej kilka przydatnych informacji nt. ochrony i przetwarzania Państwa danych osobowych.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego z siedzibą przy ulicy Małoszyńskiej 38, 60-176 Poznań

2. We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych. Kontakt: iod@liceum38.poznan.pl

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (RODO Art. 6, ust.1, lit. a). Państwa dane w przypadku rekrutacji na stanowiska urzędnicze będą przetwarzane do 4 miesięcy od zakończenia rekrutacji, a następnie przez okres 3 lat od zakończenia procesu rekrutacji w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Wymagania w zakresie przechowywania dokumentacji rekrutacyjnej wynikają również z Ustawy o pracownikach samorządowych, do przestrzegania której zobligowany jest Administrator.

4. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom wspierającym Administratora w procesie rekrutacji tj. agencjom rekrutacyjnym, dostawcom systemów informatycznych, firmom świadczącym usługi niszczenia dokumentów, kancelariom prawnym oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa.

5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich: sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Administrator nie przesyła Państwa danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

7. Państwa dane osobowe nie są wykorzystywane zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym do profilowania.

8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.

Lista kandydatów spełniających kryteria formalne

Informacja o kandydatach.pdf

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wynikach naboru (2).pdf format PDF

Przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego z siedzibą przy ulicy Małoszyńskiej 38, 60-176 Poznań moich danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej w celu i zakresie niezbędnym do uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacji

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Artur Parcia
ostatnia zmiana w dniu 2019-03-15 12:37 - Informacja o wynikach (Aktualizacja)