Oferta: Kierownik gospodarczy

Data publikacji: 2019-02-08
Nr ref.: ZSP6/2/2019
Jednostka: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 (Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana III Sobieskiego;Przedszkole nr 191)
Stanowisko: Kierownik gospodarczy
Informacje dodatkowe: Umowa o pracę - 1/1 etat

Zakres podstawowych czynności

 1. Kierowanie zespołem pracowników obsługowych szkoły.
 2. Określanie zadań i opracowywanie zakresów czynności oraz harmonogramu urlopów pracowników obsługowych szkoły.
 3. Przeprowadzanie szkoleń wstępnych i stanowiskowych dla pracowników szkoły.
 4. Organizacja i nadzór prac remontowych w zespole
 5. Zapewnianie sprawności technicznej i eksploatacyjnej budynku szkoły, dróg wewnętrznych oraz urządzeń:
 6. Bieżące zaopatrzenie szkoły w:

-    środki do utrzymania czystości pomieszczeń szkolnych-    materiały  biurowe,  eksploatacyjne i inne  niezbędne do zapewnienia  prawidłowego            funkcjonowania placówki-    artykuły stanowiące wyposażenie szkoły - prowadzenie stosownej dokumentacji-    środki bhp dla pracowników-    prowadzenie ewidencji przydziału odzieży ochronnej i służbowej.

 1. Prowadzenie ewidencji wartościowej i ilościowej wyposażenia szkoły:

-          księgi inwentarzowe-          księgi środków trwałych-          księgę obiektu budowlanego
 oraz znakowanie sprzętu i wyposażenia.

 1. Sporządzanie umów najmu pomieszczeń szkolnych.
 2. Sporządzanie faktur za wynajem pomieszczeń szkolnych
 3. Sprawdzanie pod względem merytorycznym faktur, rachunków dotyczących zakupów na potrzeby szkoły.
 4. Zapewnianie utrzymania czystości we wszystkich pomieszczeniach na terenie szkoły.

Wymagania obowiązkowe

1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
2. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw    publicznych.
3. Niekaralność za przestępstwa przeciwko: mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych, samorządowych, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karno-skarbowe oraz przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego.
4. Wykształceniemin. średnie
5. Doświadczenie na stanowisku kierownika gospodarczego w jednostkach oświatowych.
6. Biegła obsługa programu Progman Rozrachunki.
7. Znajomość obsługi Pakietu MS Office.
8. Umiejętność dobrej organizacji pracy.
9. Terminowość w realizacji zadań.

Wymagania dodatkowe

-

Wymagane dokumenty

 1. Życiorys. CV;
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, ukończone kursy i szkolenia;
 3. Kserokopie świadectw pracy;
 4. Oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych;
 5. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych

Inne informacje:

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 os. Jana III Sobieskiego 105; 60-688  Poznań z dopiskiem Kierownik gospodarczy w terminie do 15.03.2019rlub na adres mailowy: sp15@poznan.interklasa.plProsimy też o dopisanie klauzuli:Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz. U. 2014 poz. 1182).Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Poznaniu zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Składanie ofert

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 (Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana III Sobieskiego;Przedszkole nr 191), os. Jana III Sobieskiego 105, Poznań w terminie do 2019-03-15.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 (Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana III Sobieskiego;Przedszkole nr 191) zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dnia 27 kwietnia 2016 r informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkono-Przedszkolny nr 6 adres:
  os. Jana II Sobieskiego 105; 60-688 Poznań.
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: iod@tmpsc.pl;
 3. Państwa dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 27 czerwca 1974r. - Kodeks pracy oraz przepisów innych ustaw i aktów wykonawczych powszechnie obowiązujących, jak również wydanych na ich podstawie przepisów wewnętrznych ZSP nr 6 z zakresu prawa pracy.
 4. Odbiorcami danych są podmioty realizujące usługi w imieniu i na rzecz Administratora.
 5. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
 6. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
 1. dostępu do swoich danych osobowych;
 2. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;
 3. żądania usunięcia danych (tzw. "prawo do bycia zapomnianym"), gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
 4. żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
 1. osoby te kwestionują prawidłowość danych,
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
 3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 1. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Administrator zapewnia realizację powyższych praw w zakresie wynikającym z art. 15-22 Rozporządzenia. Zgłoszenia żądania realizacji praw, o których mowa w pkt. 5 ppkt 1 - 4, powinno nastąpić poprzez wysłanie poczty elektronicznej na adres e-mail: iod@tmpsc.pl
 1. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do realizacji praw i obowiązków pracowników i pracodawcy związanych ze stosunkiem pracy.
 2. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Małgorzata Halaburda
ostatnia zmiana w dniu 2019-02-08 11:07 - Małgorzata Halaburda (Wprowadzenie informacji)