Oferta: DS. REALIZACJI ŚWIADCZEŃ

Data publikacji: 2018-01-11
Nr ref.: MOPR/01/2018
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Stanowisko: DS. REALIZACJI ŚWIADCZEŃ
Informacje dodatkowe: DZIAŁ POMOCY OSOBOM BEZDOMNYM / UMOWA O PRACĘ / 1ETAT

Zakres podstawowych czynności

 • przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych dotyczących świadczeń dla klientów MOPR,
 • prowadzenie rejestrów i ewidencji świadczeniobiorców oraz ewidencji spraw prowadzonych przez pracowników Sekcji,
 • przygotowywanie dokumentacji dotyczącej zgłoszeń do zakładu Ubezpieczeń Społecznych klientów MOPR,
 • przygotowywanie dokumentacji dotyczącej odprowadzanych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od przyznawanych świadczeń,
 •  przygotowywanie danych do sprawozdań w części dotyczącej realizowanych przez Sekcję zadań,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi MOPR w zakresie wykorzystania limitów finansowych filii,
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z realizacją świadczeń: list płatniczych, zleceń oraz skierowań,
 • ładowanie na kartę PEKA uprawnień do jednego gorącego posiłku dziennie,
 • comiesięczne rozliczanie usług opiekuńczych,
 • przygotowywanie zaświadczeń dla klientów zewnętrznych,
 • elektroniczne wysyłanie list płatniczych,
 • udział w szkoleniach w sytuacji zmiany przepisów,
 • stosowanie Instrukcji dotyczącej trybu postępowania w zakresie windykacji należności.

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie średnie
 • znajomość KPA oraz Ustawy o pomocy społecznej,
 • umiejętność zastosowania przepisów z zakresu ustawy o pomocy społecznej i KPA,
 • dobra umiejętność obsługi programów Word, Excel,
 • wiedza i umiejętność właściwego traktowania informacji służbowych,
 • umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy
 • bardzo dobra umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność angażowania się w tworzenie pozytywnego wizerunku MOPR,
 • wysoki poziom zaangażowania
 • wysokie poczucie odpowiedzialności
 • etyka zawodowa
 • komunikatywność,
 • wysoki poziom kultury osobistej w obsłudze klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na nowe rozwiązania,
 • sumienność, skrupulatność.

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe zawodowe lub wyższe magisterskie jednym z kierunków: administracyjny, ekonomiczny,
   w zawodzie pracownika socjalnego
 • kurs obsługi komputera,
 • doświadczenie w pracy administracyjno - biurowej 1 rok,
 • doświadczenie w jednostkach administracji publicznej - 1 rok,
 • ogólna wiedza z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego
 • empatia, asertywność, gotowość do podnoszenia kwalifikacji

Wymagane dokumenty

 • Życiorys (CV)
 • List motywacyjny
 • Dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie)
 • Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie)
 • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Oświadczenie o posiadaniu polskiego obywatelstwa.

Inne informacje:

 1. Informacja o warunkach pracy:
 • Praca biurowa na miejscu w siedzibie Filii, z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych
 • Pomieszczenie pracy i   higieniczno - sanitarne nie zapewnia dostępności osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich
 1. Informacje dodatkowe:
 • Informujemy, iż w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.

Składanie ofert

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Cześnikowska 18, 60-330 Poznań w terminie do 2018-01-22.

Prosimy też o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz. U. z 2015 r poz. 2135 ze zm.).

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Martyna Materna
ostatnia zmiana w dniu 2018-01-11 11:54 - Wprowadzenie oferty (Wprowadzenie informacji)