Oferta: MŁODSZY ASYSTENT RODZINY

Data publikacji: 2018-12-06
Nr ref.: MOPR/78/2018
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Stanowisko: MŁODSZY ASYSTENT RODZINY
Informacje dodatkowe: DZIAŁ WSPARCIA SPECJALISTYCZNEGO / UMOWA O PRACĘ

Zakres podstawowych czynności

Czynności w zakresie pracy z rodziną/klientem

- opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,

- opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,

- udzielanie pomocy rodzinom i poprawianie ich sytuacji życiowej, w tym zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,

- udzielanie pomocy rodziną w rozwiązywaniu problemów socjalnych,

- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,

- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,

- wspieranie aktywności społecznej rodzin,

- motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

- udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej,

- motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,

- udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,

- podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

- prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,

- realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r., o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem",

- prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,

- dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej co pół roku,

- monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną

- sporządzanie, na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach,

- monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,

- współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,

- współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą.

Czynności organizacyjne oraz prowadzone we współpracy z klientem wewnętrznym:

- prowadzenie (udzielanie) konsultacji z klientem wewnętrznym,

- prowadzenie dokumentacji pracy z rodziną/klientem,

- sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości związanej z zakresem zadań stanowiska,

- udział w spotkaniach organizowanych przez przełożonego,

- udział w spotkaniach z organizatorem usługi oraz udziału w uzgodnionych z nim działaniach związanych z rozwojem usługi,

- aktualizowanie oferty pomocowej,

- udział w szkoleniach w sytuacji zmiany przepisów

- wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych wynikających z zadań realizowanych przez komórkę organizacyjną

Wymagania obowiązkowe

- zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje, co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w drodze rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny i udokumentuje, co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub co najmniej wykształcenie średnie, szkolenie w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje, co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,

- znajomości Ustawy o pomocy społecznej,

- znajomość Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

- znajomość Ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci

- znajomość Ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

- bardzo dobra umiejętność planowania i organizowania pracy,

- umiejętność diagnozy i konsultowania indywidualnych planów pomocy,

- wiedza i umiejętność z zakresu psychoedukacyjnej pracy z jednostką i system rodzinny,

- umiejętność współpracy ze specjalistami z różnych dziedzin,

- wiedza i umiejętność właściwego traktowania informacji służbowych,

- bardzo dobra umiejętność planowania i organizowania pracy własnej,

- umiejętność działania w warunkach zmian, dobra umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office),

- umiejętność wykreowania zgodnej ze standardami instytucji atmosfery w zakresie obsługi klienta wewnętrznego i zewnętrznego,

- umiejętność dostosowania zachowań do konkretnej sytuacji w celu sprostania wymaganiom otoczeniu w stopniu dobrym w zmieniającym się otoczeniu

- wysoki poziom zaangażowania,

- wysokie poczucie odpowiedzialności,

- samodzielność i elastyczność w wykonywaniu zadań,

- etyka zawodowa,

- komunikatywność,

- wysoki poziom kultury osobistej w obsłudze klienta wewnętrznego i zewnętrznego,

- otwartość na nowe rozwiązania,

- innowacyjność i kreatywność,

- sumienność i skrupulatność.

Wymagania dodatkowe

- 2 lata stażu pracy

- Doświadczenie w pracy jako wolontariusz,

- doświadczenie w pracy z rodziną wieloproblemową,

- doświadczenie w pracy opiekuńczo - wychowawczej,

- wiedza o metodach zarządzania pozwalająca na podniesienie sprawności funkcjonowania MOPR

- asertywność, empatia, gotowość do podnoszenia kwalifikacji.

Wymagane dokumenty

- życiorys (CV)

- list motywacyjny

- dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie)

- dokument potwierdzający staż pracy (kserokopie)

- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie)

- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie była mu zawieszona ani ograniczona,

- oświadczenie kandydata o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego,

- osoby posiadające aktualny dokument potwierdzający niepełnosprawność proszone są

o złożenie jego kserokopii.

- Oświadczenie o posiadaniu polskiego obywatelstwa Podpisana zgoda na przetwarzanie przez Administratora - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu z siedzibą przy ul. Cześnikowskiej 18, 60-330 Poznań - danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu aktualnej rekrutacji.

- Podpisana zgoda na przetwarzanie przez Administratora - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu z siedzibą przy ul. Cześnikowskiej 18, 60-330 Poznań - danych osobowych zawartych w formularzu dla późniejszych procesów rekrutacji.

Inne informacje:

Informacja o warunkach pracy:

- praca z klientem (rodziną) odbywa się w siedzibie Działu lub w miejscu zamieszkania klienta (rodziny).

Informacje dodatkowe:

- informujemy, iż w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.

- Istnieje możliwość zatrudnienia w mniejszym wymiarze etatu.

Składanie ofert

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Cześnikowska 18, 60-330 Poznań w terminie do 2018-12-17.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

MOPR w Poznaniu, w związku z wejściem w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), uprzejmie informuje, iż:

1) Pani /Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia skutecznej procedury naboru pracowników do MOPR w Poznaniu, na podstawie przepisów prawa:

- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy,

- ustawy z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych,

- ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

2) Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych, których podanie jest obowiązkowe tj.

- imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z art. 221 § 1 Kodeksu pracy, którym jest przeprowadzenie procesu rekrutacji.

- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe wynikające z art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych,

- oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie była mu zawieszona ani ograniczona oraz oświadczenie kandydata o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego wynikające z art. 12 i 78 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

- W tym samym celu przetwarzana będzie informacja o niepełnosprawności. Jej podanie jest jednak nieobowiązkowe ale konieczne, aby skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (pierwszeństwo w zatrudnieniu).

3) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MOPR w Poznaniu, ul. Cześnikowska 18, 60-330 Poznań, tel. 61 860 99 01

4) Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod.mopr.poznan.pl lub pisemnie na adres: ul. Cześnikowska 18, 60-330 Poznań

5) Dane osób, niezakwalifikowanych do rekrutacji, będą usunięte po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane. Dane osób zakwalifikowanych, po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora, tj. od 3 m-cy do 2 lat

6) Ma Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych osobowych; żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe; żądania usunięcia danych, gdy: dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych, dane przetwarzane są niezgodnie z prawem; żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: Pani/Pan kwestionuje prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych, Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

7) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w rekrutacji w MOPR w Poznaniu

9) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

10) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Martyna Materna
ostatnia zmiana w dniu 2018-12-06 14:26 - Wprowadzenie oferty (Wprowadzenie informacji)