Oferty pracy

Znajdź oferty pracy

Stan oferty

oferty rozpatrywane

Oferowane stanowisko Data wprowadzenia Termin składania ofert
ds. obsługi korespondencji w Wydziale Parkowania
Nr ref.: ZDM.DP.10.2019
Jednostka: Zarząd Dróg Miejskich
2019-01-30 2019-02-13
Kontroler strefy płatnego parkowania
Nr ref.: ZDM.DP.09.2019
Jednostka: Zarząd Dróg Miejskich
2019-01-30 2019-02-13
ds. nadzoru pasa drogowego
Nr ref.: ZDM.DP.07.2019
Jednostka: Zarząd Dróg Miejskich
2019-01-28 2019-02-11
Stanowisko ds. skarg i wniosków
Nr ref.: ZDM.DP.08.2019
Jednostka: Zarząd Dróg Miejskich
2019-01-30 2019-02-10
DS. OBSŁUGI PROJEKTU "KAWKA-BIS"
Nr ref.: KOS/21/2019
Wydział: Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
2019-01-18 2019-02-10
DS. OBSŁUGI PROJEKTU "AZBEST"
Nr ref.: KOS/22/2019
Wydział: Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
2019-01-18 2019-02-10
DS. OCHRONY ZIELENI
Nr ref.: KOS/18/2019
Wydział: Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
2019-01-17 2019-02-10
PRACOWNIK SOCJALNY
Nr ref.: MOPR/05/2019
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2019-01-25 2019-02-08
MŁODSZY ASYSTENT RODZINY
Nr ref.: MOPR/06/2019
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2019-01-25 2019-02-08
DS. OBSŁUGI INWESTYCJI I REMONTÓW
Nr ref.: ZOU/28/2019
Wydział: Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
2019-01-25 2019-02-08
GŁ.Księgowa/y
Nr ref.: 01/PP/2019
Jednostka: Palmiarnia Poznańska
2019-01-18 2019-02-08
Strażnik Straży Miejskiej
Nr ref.: SMMP.III/1110-1/19
Jednostka: Straż Miejska Miasta Poznania
2019-01-02 2019-02-08
Stanowisko : ds.pielęgnacji zieleni
Nr ref.: ZDM.DP.06.2019
Jednostka: Zarząd Dróg Miejskich
2019-01-24 2019-02-07
DS. GEODEZYJNYCH
Nr ref.: GN/26/2019
Wydział: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
2019-01-25 2019-02-06
DS. NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI
Nr ref.: GN/27/2019
Wydział: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
2019-01-25 2019-02-06
Pielęgniarka/pielęgniarz
Nr ref.: DPS.110.2.2.2019
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
2019-01-22 2019-02-05
Opiekun/opiekunka
Nr ref.: DPS.110.2.1.2019
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
2019-01-22 2019-02-05
DS. OBSŁUGI SEKRETARIATU
Nr ref.: MOPR/04/2019
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2019-01-25 2019-02-04
ds. aktualizacji danych graficznych
Nr ref.: ZG-ZKS.11000.1.2019
Jednostka: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
2019-01-23 2019-02-04
ds. zamówień publicznych
Nr ref.: ZG-ZKS.11000.2.2019
Jednostka: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
2019-01-23 2019-02-04

Komunikat dla osób ubiegających się o pracę na stanowiska urzędnicze w UMP i miejskich jednostkach organizacyjnych

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.


Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania i miejskich jednostkach organizacyjnych jest otwarty i konkurencyjny, dotyczy wszystkich stanowisk urzędniczych (zarówno kierowniczych, jak i niekierowniczych). Nabór przeprowadzany jest zgodnie z Ustawą z dn. 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).


Ustawa określa, że pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, może być osoba, która:
1) jest obywatelem polskim (z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 Ustawy o pracownikach samorządowych),
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Osoba wybrana spośród kandydatów biorących udział w rekrutacji, która będzie podejmować pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy - zobowiązana jest do odbycia służby przygotowawczej w czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony - zakończonej egzaminem.


Nabór pracowników na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania


Urząd Miasta Poznania (Wydział Organizacyjny) informuje, że oferty pracy na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta należy składać drogą elektroniczną. Przy ogłoszeniu znajduje się link do interaktywnego formularza, którego wypełnienie zastępuje CV i list motywacyjny. Pozostałe dokumenty określone w ogłoszeniu, np. kserokopie dyplomów, świadectw pracy, kursów i ewentualnie informacja o niepełnosprawności należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dopuszcza się możliwość składania ofert w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu.


Warunkiem udziału w rekrutacji jest podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. z art. 221 § 1 Kodeksu pracy: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (pierwszeństwo w zatrudnieniu) powinien dodatkowo przekazać informację o niepełnosprawności. Pozostałe informacje przekazywane są za zgodą osoby, której dane dotyczą.


Informacja dla osób ubiegających się o pracę w ZGiKM GEOPOZ.

Informujemy, że od dnia 1 maja 2008 roku nowe ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska pracy w ZGiKM GEOPOZ są dostępna na stronie: www.geopoz.pl

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.