Oferty pracy

Znajdź oferty pracy

Stan oferty

oferty rozpatrywane

Oferowane stanowisko Data wprowadzenia Termin składania ofert
DS. OPRACOWANIA I EWIDENCJI UMÓW
Nr ref.: MOPR/24/2018
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2018-04-10 2018-04-20
Stanowisko ds. nadzoru nad inwestycjami
Nr ref.: ZDM.DP.10.2018
Jednostka: Zarząd Dróg Miejskich
2018-04-06 2018-04-20
Specjalista ds. płac
Nr ref.: SP.78-111-2/18
Jednostka: Szkoła Podstawowa nr 78
2018-04-06 2018-04-20
KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
Nr ref.: CWR/3/2018
Jednostka: Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
2018-04-03 2018-04-20
Główny księgowy
Nr ref.: LDZ.ZSG 101/2018
Jednostka: Zespół Szkół Gastronomicznych im. Karola Libelta (Technikum Gastronomiczne, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3, Szkoła Policealne Nr 3, Szkoła Policealna Nr 3 dla Dorosłych
2018-03-12 2018-04-20
gł. księgowa w wymiarze 1/2 etatu
Nr ref.: MDK3. 07100.1.2018
Jednostka: Młodzieżowy Dom Kultury Nr 3
2018-04-05 2018-04-16
DS. WSPÓŁPRACY ZE SPÓŁKAMI MIESZKANIOWYMI
Nr ref.: SL/65/2018
Wydział: Biuro Spraw Lokalowych
2018-04-05 2018-04-15
DS. ORGANIZACJI I OBSŁUGI SPOTKAŃ
Nr ref.: PRD/62/2018
Wydział: Gabinet Prezydenta
2018-03-30 2018-04-15
główny księgowy
Nr ref.: 1/2018
Jednostka: Przedszkole Nr 29 im. Plastusia
2018-04-09 2018-04-13
Specjalista ds. animacji senioralnej.
Nr ref.: CIS.110.3.2018
Jednostka: Centrum Inicjatyw Senioralnych
2018-03-30 2018-04-13
Instruktor terapii zajęciowej
Nr ref.: ZDDP-I.120.4.2018
Jednostka: Zespół Dziennych Domów Pomocy
2018-03-29 2018-04-13
MŁODSZY WYCHOWAWCA
Nr ref.: CWR/2/2018
Jednostka: Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
2018-03-28 2018-04-13
ds. organizacji imprez i marketingu
Nr ref.: DO.1100.13.2018
Jednostka: Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
2018-03-29 2018-04-12
Pracownik socjalny w Domu Dziecka Nr 3
Nr ref.: 4/2018
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2018-03-22 2018-04-12
Specjalista ds. turystyki
Nr ref.: CTK.DN.110.3.2018
Jednostka: Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
2018-03-28 2018-04-11
Specjalista ds. obsługi klienta
Nr ref.: CTK.DN.110.2.2018
Jednostka: Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
2018-03-26 2018-04-11
DS. ANALIZ EKONOMICZNYCH
Nr ref.: NW/58/2018
Wydział: Biuro Nadzoru Właścicielskiego
2018-03-15 2018-04-10
Kasjer 0,5 etatu na czas zastępstwa
Nr ref.: PMA /20/7/2018
Jednostka: Pływalnia Miejska Atlantis
2018-03-27 2018-04-09
DS. UPRAWNIEŃ KOMUNIKACYJNYCH
Nr ref.: SOUK /61/2018
Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych (połączony Wydział Spraw Obywatelskich i Wydział Komunikacji)
2018-03-27 2018-04-08
DS. REJESTRACJI POJAZDÓW
Nr ref.: SOUK /60/2018
Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych (połączony Wydział Spraw Obywatelskich i Wydział Komunikacji)
2018-03-27 2018-04-08

Komunikat dla osób ubiegających się o pracę na stanowiska urzędnicze w UMP i miejskich jednostkach organizacyjnych

Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania i miejskich jednostkach organizacyjnych jest otwarty i konkurencyjny, dotyczy wszystkich stanowisk urzędniczych (zarówno kierowniczych, jak i niekierowniczych). Nabór przeprowadzany jest zgodnie z ustawą z dn. 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458).

Ustawa określa, że pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, może być osoba, która:
1) jest obywatelem polskim (osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego, może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej),
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Urząd Miasta Poznania (Wydział Organizacyjny) informuje, że oferty pracy na wszystkie wolne stanowiska w Urzędzie Miasta należy składać drogą elektroniczną. Przy ogłoszeniu znajduje się link do interaktywnego formularza, którego wypełnienie zastępuje list motywacyjny i CV. Pozostałe dokumenty określone w ogłoszeniu, np. kserokopie dyplomów, świadectw pracy i kursów, należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dopuszcza się możliwość składania ofert w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu.

Osoba wybrana spośród kandydatów biorących udział w rekrutacji, która będzie podejmować pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy - zobowiązana jest do odbycia służby przygotowawczej w czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony - zakończonej egzaminem.


Informacja dla osób ubiegających się o pracę w ZGiKM GEOPOZ.

Informujemy, że od dnia 1 maja 2008 roku nowe ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska pracy w ZGiKM GEOPOZ są dostępna na stronie: www.geopoz.pl

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.