Oferty pracy

Znajdź oferty pracy

Stan oferty

oferty rozpatrywane

Oferowane stanowisko Data wprowadzenia Termin składania ofert
DS. ORGANIZACJI I OBSŁUGI SPOTKAŃ
Nr ref.: PRD/216/2018
Wydział: Gabinet Prezydenta
2018-12-05 2018-12-16
DS. SPADKÓW
Nr ref.: FN/213/2018
Wydział: Wydział Finansowy
2018-11-26 2018-12-16
Specjalista ds. Sprzedaży i Promocji
Nr ref.: WM-O-S-110-1/18
Jednostka: Wydawnictwo Miejskie Posnania
2018-11-22 2018-12-16
ds. projektowania układu sieci komunikacyjnej i porozumień międzygminnych
Nr ref.: ZTM.DO.1110.26.2018
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
2018-12-04 2018-12-14
Główny Księgowy
Nr ref.: ZS5/SD/1111/09/18
Jednostka: Zespół Szkół Nr 5 (Szkoła Podstawowa Nr 42 im. Bolesława Chrobrego, Przedszkole Nr 115 "Sportowa Drużyna")
2018-11-30 2018-12-14
Specjalista ds.płac
Nr ref.: 1/2018
Jednostka: Zespół Szkół Specjalnych nr 111 (Przedszkole Specjalne nr 111, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 111, II Liceum Ogólnokształcące Specjalne z OZ W ZOZ)
2018-11-28 2018-12-14
ds. administrowania parkingami "Parkuj i Jedź" (P&R)
Nr ref.: ZTM.DO.1110.25.2018
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
2018-11-22 2018-12-14
DS. ARCHITEKTURY
Nr ref.: UA/207/2018
Wydział: Wydział Urbanistyki i Architektury
2018-12-03 2018-12-13
ds. zamówień publicznych
Nr ref.: ZG-ZKS.11000.14.2018
Jednostka: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
2018-11-30 2018-12-11
Opiekun najemcy w Poznańskim Parku Technologiczno-Przemysłowym
Nr ref.: 26/11/2018r.
Spółka: Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp z. o. o.
2018-11-26 2018-12-11
ds. postępowań geodezyjnych
Nr ref.: ZG-ZKS.11000.13.2018
Jednostka: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
2018-11-29 2018-12-10
DS. ANALIZ I WDROŻEŃ
Nr ref.: IN/210/2018
Wydział: Wydział Informatyki
2018-11-19 2018-12-10
st.spec.ds.księgowości i rozliczeń
Nr ref.: PP/12/2018
Jednostka: Palmiarnia Poznańska
2018-11-15 2018-12-10
główny księgowy
Nr ref.: ZSZOI-1
Jednostka: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1
2018-11-06 2018-12-10
1 etat główny księgowy
Nr ref.: 1/2018
Jednostka: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 im. Generałowej Zamoyskiej Heleny Modrzejewskiej (II Liceum Ogólnokształcące, II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych)
2018-11-05 2018-12-10
DS. INFORMACJI PUBLICZNEJ
Nr ref.: RM/215/2018
Wydział: Biuro Rady Miasta
2018-11-30 2018-12-09
Specjalista ds. informacji w Centrum Informacji Miejskiej
Nr ref.: WM-CIM-A-110-1/18
Jednostka: Wydawnictwo Miejskie Posnania
2018-11-28 2018-12-09
DS. LICENCJI, ZEZWOLEŃ NA TRANSPORT DROGOWY I KONTROLI
Nr ref.: DGR/211/2018
Wydział: Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa
2018-11-23 2018-12-09
DS. OBSŁUGI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Nr ref.: ZOU /206/2018
Wydział: Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
2018-11-09 2018-12-09
Specjalista ds. fizjoterapii
Nr ref.: 90/2018
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2018-11-28 2018-12-08

Komunikat dla osób ubiegających się o pracę na stanowiska urzędnicze w UMP i miejskich jednostkach organizacyjnych

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.


Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania i miejskich jednostkach organizacyjnych jest otwarty i konkurencyjny, dotyczy wszystkich stanowisk urzędniczych (zarówno kierowniczych, jak i niekierowniczych). Nabór przeprowadzany jest zgodnie z Ustawą z dn. 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).


Ustawa określa, że pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, może być osoba, która:
1) jest obywatelem polskim (z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 Ustawy o pracownikach samorządowych),
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Osoba wybrana spośród kandydatów biorących udział w rekrutacji, która będzie podejmować pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy - zobowiązana jest do odbycia służby przygotowawczej w czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony - zakończonej egzaminem.


Nabór pracowników na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania


Urząd Miasta Poznania (Wydział Organizacyjny) informuje, że oferty pracy na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta należy składać drogą elektroniczną. Przy ogłoszeniu znajduje się link do interaktywnego formularza, którego wypełnienie zastępuje CV i list motywacyjny. Pozostałe dokumenty określone w ogłoszeniu, np. kserokopie dyplomów, świadectw pracy, kursów i ewentualnie informacja o niepełnosprawności należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dopuszcza się możliwość składania ofert w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu.


Warunkiem udziału w rekrutacji jest podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. z art. 221 § 1 Kodeksu pracy: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (pierwszeństwo w zatrudnieniu) powinien dodatkowo przekazać informację o niepełnosprawności. Pozostałe informacje przekazywane są za zgodą osoby, której dane dotyczą.


Informacja dla osób ubiegających się o pracę w ZGiKM GEOPOZ.

Informujemy, że od dnia 1 maja 2008 roku nowe ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska pracy w ZGiKM GEOPOZ są dostępna na stronie: www.geopoz.pl

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.