Oferty pracy

Znajdź oferty pracy

Stan oferty

oferty rozpatrywane

Oferowane stanowisko Data wprowadzenia Termin składania ofert
MŁODSZY WYCHOWAWCA
Nr ref.: CWR/8/2017
Jednostka: Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
2017-09-07 2017-09-21
nauczyciel wychowania przedszkolnego
Nr ref.: 1/1017
Jednostka: Przedszkole Nr 158 "Świat Krasnali"
2017-09-05 2017-09-15
opiekun
Nr ref.: DPS-IKD.110.155.17
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
2017-09-01 2017-09-15
pielęgniarka/pielęgniarz
Nr ref.: DPS-IKD.110.154.17
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
2017-09-01 2017-09-15
opiekunka/opiekun 2 etaty - Zespół Żłobków Nr 2 w Poznaniu
Nr ref.: Nr ref.: ZŻNr2/ 2 /2017
Jednostka: Zespół Żłobków Nr 2
2017-08-29 2017-09-10
TERAPEUTA
Nr ref.: MOPR/58/2017
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2017-08-23 2017-09-01
pielęgniarka/pielęgniarz
Nr ref.: DPS-IKD.110.144
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
2017-08-16 2017-08-31
opiekun
Nr ref.: DPS-IKD.110.143.17
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
2017-08-16 2017-08-31
główna księgowa 0,75 etatu
Nr ref.: Gim44/121/05-17/2017
Jednostka: Gimnazjum Nr 44 im. gen. bryg. Mariusza Zaruskiego
2017-06-08 2017-08-31
starszy referent
Nr ref.: ZSPS.II.1210/49/2017
Jednostka: Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. J. J. Śniadeckich (Technikum Przemysłu Spożywczego, Branżowa Szkoła I stopnia Nr 8, Szkoła Policealna Nr 8, Szkoła Policealna Nr 8 dla Dorosłych, XXXV LO dla Dorosłych )
2017-08-28 2017-08-30
sekretarka
Nr ref.: SP6.1.2017
Jednostka: Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi
2017-08-16 2017-08-30
Samodzielny referent do spraw administracyjnych - 0,5 etatu
Nr ref.: SP59-1/2017
Jednostka: Szkoła Podstawowa Nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego
2017-08-21 2017-08-29
specjalista ds. płac
Nr ref.: ZSPS.II.1210/30/2017
Jednostka: Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. J. J. Śniadeckich (Technikum Przemysłu Spożywczego, Branżowa Szkoła I stopnia Nr 8, Szkoła Policealna Nr 8, Szkoła Policealna Nr 8 dla Dorosłych, XXXV LO dla Dorosłych )
2017-06-30 2017-08-25
robotnik gospodarczy
Nr ref.: DPS-IKD.110.140.17
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
2017-08-02 2017-08-18
robotnik ds. ciężkich
Nr ref.: 1/2017
Jednostka: Przedszkole Nr 126 im. Rusa
2017-08-02 2017-08-16
Koordynator Zespołu ds. Upowszechniania i Gromadzenia Zbiorów Główny Inwentaryzator
Nr ref.: 1/wmn/17
Inna jednostka: Żonkil Sp. z o.o.
2017-07-28 2017-08-16
kierownik gospodarczy
Nr ref.: SP90.1.2017
Jednostka: Szkoła Podstawowa Nr 90 im. hr Władysława Zamoyskiego
2017-07-14 2017-08-16
opiekun
Nr ref.: DPS-IKD.110.139.17
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
2017-08-01 2017-08-15
pielęgniarka/pielęgniarz
Nr ref.: DPS-IKD.110.137.17
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
2017-08-01 2017-08-15
ds. obsługi planistycznej oraz obsługi klienta
Nr ref.: MPU-OR/1000-9/17
Jednostka: Miejska Pracownia Urbanistyczna
2017-08-04 2017-08-14

Komunikat dla osób ubiegających się o pracę na stanowiska urzędnicze w UMP i miejskich jednostkach organizacyjnych

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.


Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania i miejskich jednostkach organizacyjnych jest otwarty i konkurencyjny, dotyczy wszystkich stanowisk urzędniczych (zarówno kierowniczych, jak i niekierowniczych). Nabór przeprowadzany jest zgodnie z Ustawą z dn. 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).


Ustawa określa, że pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, może być osoba, która:
1) jest obywatelem polskim (z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 Ustawy o pracownikach samorządowych),
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Osoba wybrana spośród kandydatów biorących udział w rekrutacji, która będzie podejmować pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy - zobowiązana jest do odbycia służby przygotowawczej w czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony - zakończonej egzaminem.


Nabór pracowników na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania


Urząd Miasta Poznania (Wydział Organizacyjny) informuje, że oferty pracy na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta należy składać drogą elektroniczną. Przy ogłoszeniu znajduje się link do interaktywnego formularza, którego wypełnienie zastępuje CV i list motywacyjny. Pozostałe dokumenty określone w ogłoszeniu, np. kserokopie dyplomów, świadectw pracy, kursów i ewentualnie informacja o niepełnosprawności należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dopuszcza się możliwość składania ofert w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu.


Warunkiem udziału w rekrutacji jest podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. z art. 221 § 1 Kodeksu pracy: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (pierwszeństwo w zatrudnieniu) powinien dodatkowo przekazać informację o niepełnosprawności. Pozostałe informacje przekazywane są za zgodą osoby, której dane dotyczą.


Informacja dla osób ubiegających się o pracę w ZGiKM GEOPOZ.

Informujemy, że od dnia 1 maja 2008 roku nowe ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska pracy w ZGiKM GEOPOZ są dostępna na stronie: www.geopoz.pl

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.