Oferty pracy

Znajdź oferty pracy

Stan oferty

oferty rozstrzygnięte

Oferowane stanowisko Data wprowadzenia Termin składania ofert Data rozstrzygnięcia
Referent
Nr ref.: zszosnr1/121/09/2018
Jednostka: Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 im. Jana Kochanowskiego (Szkoła Podstawowa Nr 29, Gimnazjum Nr 5 - Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego im. Kazimierza Nowaka)
2018-09-04 2018-09-11 2018-09-18
DS. POWIETRZA
Nr ref.: OS/162/2018
Wydział: Wydział Ochrony Środowiska
2018-08-13 2018-09-02 2018-09-07
Konserwator
Nr ref.: 52/2018
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2018-08-22 2018-08-31 2018-09-12
DS. ORGANIZACJI SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
Nr ref.: OW/164/2018
Wydział: Wydział Oświaty
2018-08-17 2018-08-31 2018-09-20
BROKER INFORMACJI MERYTORYCZNEJ
Nr ref.: PK/163/2018
Wydział: Biuro Poznań Kontakt
2018-08-13 2018-08-30 2018-09-17
DS. KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ
Nr ref.: FN/161/2018
Wydział: Wydział Finansowy
2018-08-13 2018-08-26 2018-09-18
DS. PROJEKTÓW
Nr ref.: NW/154/2018
Wydział: Biuro Nadzoru Właścicielskiego
2018-08-02 2018-08-26 2018-08-30
Młodszy wychowawca
Nr ref.: 47/2018
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2018-08-16 2018-08-25 2018-09-20
DS. OBSŁUGI ORGANIZACYJNO - TECHNICZNEJ PROCEDURY "NIEBIESKA KARTA"
Nr ref.: MOPR/54/2018
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2018-08-10 2018-08-20 2018-09-12
DS. ROZWOJU KADR
Nr ref.: OR/160/2018
Wydział: Wydział Organizacyjny
2018-08-09 2018-08-20 2018-08-30
DS. PROJEKTOWANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA
Nr ref.: OR /158/2018
Wydział: Wydział Organizacyjny
2018-08-06 2018-08-20 2018-09-12
DS. KONTROLI
Nr ref.: FN/157/2018
Wydział: Wydział Finansowy
2018-08-02 2018-08-20 2018-08-28
DS. KONFIGUROWANIA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA
Nr ref.: IN/152/2018
Wydział: Wydział Informatyki
2018-08-01 2018-08-19 2018-09-04
DS. ZABEZPIECZENIA ZASOBÓW INFORMACYJNYCH
Nr ref.: OR /153/2018
Wydział: Wydział Organizacyjny
2018-07-30 2018-08-19 2018-09-12
DS. NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I RESTRUKTURYZACJI
Nr ref.: NW/150/2018
Wydział: Biuro Nadzoru Właścicielskiego
2018-07-27 2018-08-19 2018-08-28
DS. PRAWNO - PODATKOWYCH
Nr ref.: FN/151/2018
Wydział: Wydział Finansowy
2018-07-24 2018-08-19 2018-08-28
MŁODSZY ASYSTENT RODZINY
Nr ref.: MOPR/52/2018
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2018-08-08 2018-08-17 2018-08-31
ds. windykacji
Nr ref.: PCŚ-VI.11200.21.2018
Jednostka: Poznańskie Centrum Świadczeń
2018-08-06 2018-08-16 2018-08-30
ds. postępowań geodezyjnych
Nr ref.: ZG-ZKS.11000.6.2018
Jednostka: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
2018-08-06 2018-08-16 2018-08-31
Księgowa
Nr ref.: ZDM.DP.21.2018
Jednostka: Zarząd Dróg Miejskich
2018-08-02 2018-08-16 2018-09-17

Komunikat dla osób ubiegających się o pracę na stanowiska urzędnicze w UMP i miejskich jednostkach organizacyjnych

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.


Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania i miejskich jednostkach organizacyjnych jest otwarty i konkurencyjny, dotyczy wszystkich stanowisk urzędniczych (zarówno kierowniczych, jak i niekierowniczych). Nabór przeprowadzany jest zgodnie z Ustawą z dn. 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).


Ustawa określa, że pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, może być osoba, która:
1) jest obywatelem polskim (z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 Ustawy o pracownikach samorządowych),
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Osoba wybrana spośród kandydatów biorących udział w rekrutacji, która będzie podejmować pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy - zobowiązana jest do odbycia służby przygotowawczej w czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony - zakończonej egzaminem.


Nabór pracowników na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania


Urząd Miasta Poznania (Wydział Organizacyjny) informuje, że oferty pracy na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta należy składać drogą elektroniczną. Przy ogłoszeniu znajduje się link do interaktywnego formularza, którego wypełnienie zastępuje CV i list motywacyjny. Pozostałe dokumenty określone w ogłoszeniu, np. kserokopie dyplomów, świadectw pracy, kursów i ewentualnie informacja o niepełnosprawności należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dopuszcza się możliwość składania ofert w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu.


Warunkiem udziału w rekrutacji jest podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. z art. 221 § 1 Kodeksu pracy: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (pierwszeństwo w zatrudnieniu) powinien dodatkowo przekazać informację o niepełnosprawności. Pozostałe informacje przekazywane są za zgodą osoby, której dane dotyczą.


Informacja dla osób ubiegających się o pracę w ZGiKM GEOPOZ.

Informujemy, że od dnia 1 maja 2008 roku nowe ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska pracy w ZGiKM GEOPOZ są dostępna na stronie: www.geopoz.pl

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.