Oferty pracy

Znajdź oferty pracy

Stan oferty

oferty rozstrzygnięte

Oferowane stanowisko Data wprowadzenia Termin składania ofert Data rozstrzygnięcia
główny/a księgowy/a
Nr ref.: KD.120.1.2018
Jednostka: Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego (XXVIII LO, Technikum Budowlano-Drzewne, Branżowa Szkoła I stopnia nr 28, XXVIII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe, Szkoła Policealna nr 28, Szkoła Policealna nr 28 dla Dorosłych)
2018-05-28 2018-06-15 2018-06-21
DS. EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Nr ref.: DGR/109/2018
Wydział: Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa
2018-05-30 2018-06-11 2018-06-22
DS. OBSŁUGI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Nr ref.: ZOU /103/2018
Wydział: Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
2018-05-18 2018-06-10 2018-06-19
KOORDYNATOR PROJEKTU "KWALIFIKACJE ZAWODOWE KLUCZEM DO SUKCESU - WSPIERAMY ROZWÓJ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA"
Nr ref.: KPRM/102/2018
Wydział: Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta
2018-05-18 2018-06-10 2018-06-15
stanowisko ds. administracyjnych
Nr ref.: 18/2018
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2018-05-29 2018-06-08 2018-06-14
ds. świadczeń
Nr ref.: PCŚ-VI.11200.12.2018
Jednostka: Poznańskie Centrum Świadczeń
2018-05-25 2018-06-07 2018-06-20
ds. obsługi klienta
Nr ref.: PCŚ-VI.11200.14.2018
Jednostka: Poznańskie Centrum Świadczeń
2018-05-25 2018-06-07 2018-06-20
PRACOWNIK SOCJALNY
Nr ref.: MOPR/33/2018
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2018-05-18 2018-06-05 2018-06-15
Pielęgniarka
Nr ref.: DPS/DN/0100/10/2018
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
2018-05-18 2018-06-04 2018-06-11
ds. obsługi klienta
Nr ref.: PCŚ-VI.11200.11.2018
Jednostka: Poznańskie Centrum Świadczeń
2018-05-22 2018-06-01 2018-06-20
DS. KONTROLI
Nr ref.: KO/101/2018
Wydział: Biuro Kontroli
2018-05-22 2018-05-31 2018-06-22
Sprzątaczka
Nr ref.: ZSS/KD/120/3/18
Jednostka: Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego (Technikum Samochodowe w Poznaniu, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Poznaniu)
2018-05-22 2018-05-31 2018-06-14
DS. PROFILAKTYKI I PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY
Nr ref.: ZSS/95/2018
Wydział: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
2018-05-17 2018-05-31 2018-06-21
DS. ADMINISTRACYJNYCH
Nr ref.: FN/99/2018
Wydział: Wydział Finansowy
2018-05-18 2018-05-27 2018-06-21
DS. SYSTEMU WSPARCIA DZIECKA I RODZINY
Nr ref.: ZSS/96/2018
Wydział: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
2018-05-17 2018-05-27 2018-06-21
ds. monitorowania jakości danych
Nr ref.: ZG-ZKS.11000.5.2018
Jednostka: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
2018-05-17 2018-05-27 2018-06-18
DS. ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH
Nr ref.: MKZ/98/2018
Wydział: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
2018-05-17 2018-05-27 2018-06-12
DYSPOZYTOR CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Nr ref.: ZKB /90/2018
Wydział: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
2018-05-16 2018-05-27 2018-06-20
DS. ROZLICZEŃ
Nr ref.: FN /93/2018
Wydział: Wydział Finansowy
2018-05-15 2018-05-27 2018-06-19
młodszy wychowawców
Nr ref.: DD3/D/100/02/2018
Jednostka: Dom Dziecka Nr 3
2018-05-16 2018-05-25 2018-06-15

Komunikat dla osób ubiegających się o pracę na stanowiska urzędnicze w UMP i miejskich jednostkach organizacyjnych

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.


Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania i miejskich jednostkach organizacyjnych jest otwarty i konkurencyjny, dotyczy wszystkich stanowisk urzędniczych (zarówno kierowniczych, jak i niekierowniczych). Nabór przeprowadzany jest zgodnie z Ustawą z dn. 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).


Ustawa określa, że pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, może być osoba, która:
1) jest obywatelem polskim (z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 Ustawy o pracownikach samorządowych),
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Osoba wybrana spośród kandydatów biorących udział w rekrutacji, która będzie podejmować pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy - zobowiązana jest do odbycia służby przygotowawczej w czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony - zakończonej egzaminem.


Nabór pracowników na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania


Urząd Miasta Poznania (Wydział Organizacyjny) informuje, że oferty pracy na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta należy składać drogą elektroniczną. Przy ogłoszeniu znajduje się link do interaktywnego formularza, którego wypełnienie zastępuje CV i list motywacyjny. Pozostałe dokumenty określone w ogłoszeniu, np. kserokopie dyplomów, świadectw pracy, kursów i ewentualnie informacja o niepełnosprawności należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dopuszcza się możliwość składania ofert w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu.


Warunkiem udziału w rekrutacji jest podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. z art. 221 § 1 Kodeksu pracy: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (pierwszeństwo w zatrudnieniu) powinien dodatkowo przekazać informację o niepełnosprawności. Pozostałe informacje przekazywane są za zgodą osoby, której dane dotyczą.


Informacja dla osób ubiegających się o pracę w ZGiKM GEOPOZ.

Informujemy, że od dnia 1 maja 2008 roku nowe ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska pracy w ZGiKM GEOPOZ są dostępna na stronie: www.geopoz.pl

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.