Oferty pracy - Urząd Miasta Poznania

Znajdź oferty pracy

Oferty - Urząd Miasta Poznania

Stan oferty

oferty rozstrzygnięte

Oferowane stanowisko Data wprowadzenia Termin składania ofert Data rozstrzygnięcia
DS. ADMINISTROWANIA I UTRZYMANIA SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH
Nr ref.: . ZKB/46/2019
Wydział: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
2019-03-07 2019-03-25 2019-04-08
DS. KONTROLI PODATKOWEJ
Nr ref.: FN/48/2019
Wydział: Wydział Finansowy
2019-03-07 2019-03-25 2019-04-12
DS. KONFIGUROWANIA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA
Nr ref.: IN/50/2019
Wydział: Wydział Informatyki
2019-03-13 2019-03-24 2019-03-29
DS. KSIĘGOWOŚCI
Nr ref.: FN/51/2019
Wydział: Wydział Finansowy
2019-03-12 2019-03-24 2019-04-04
DS. ANALIZY EFEKTÓW WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZADOWYMI
Nr ref.: ZSS/44/2019
Wydział: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
2019-03-08 2019-03-24 2019-04-26
DS. INICJATYW REALIZOWANYCH WE WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
Nr ref.: ZSS/45/2019
Wydział: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
2019-03-08 2019-03-24 2019-04-26
DS. ZABYTKOW RUCHOMYCH
Nr ref.: MKZ/42/2019
Wydział: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
2019-03-05 2019-03-24 2019-04-17
DS. IMPREZ MASOWYCH
Nr ref.: ZKB/47/2019
Wydział: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
2019-03-06 2019-03-19 2019-03-28
DS. ESTETYKI MIASTA
Nr ref.: UA/49/2019
Wydział: Wydział Urbanistyki i Architektury
2019-03-08 2019-03-18 2019-03-27
PEŁNOMOCNIK/ PEŁNOMOCNICZKA PREZYDENTA MIASTA DS. POLITYKI RÓWNOŚCIOWEJ
Nr ref.: ZSS/43/2019
Wydział: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
2019-03-04 2019-03-18 2019-04-26
DS. UMÓW PARTYCYPACYJNYCH
Nr ref.: GN/38/2019
Wydział: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
2019-03-06 2019-03-17 2019-03-27
DS. NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I RESTRUKTURYZACJI
Nr ref.: NW/36/2019
Wydział: Biuro Nadzoru Właścicielskiego
2019-02-20 2019-03-13 2019-04-11
DS. PROGRAMÓW STRATEGICZNYCH
Nr ref.: GN/37/2019
Wydział: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
2019-02-27 2019-03-10 2019-03-29
DS. ANALIZ I WDROŻEŃ
Nr ref.: IN/33/2019
Wydział: Wydział Informatyki
2019-02-11 2019-03-03 2019-03-28
GŁÓWNY SPECJALISTY DS. KONTROLI FINANSOWEJ
Nr ref.: KO/29/2019
Wydział: Biuro Kontroli
2019-02-05 2019-02-24 2019-03-22
DS. OBSŁUGI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Nr ref.: ZOU/32/2019
Wydział: Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
2019-02-05 2019-02-19 2019-03-26
DS. EKSPLOATACJI, UTRZYMANIA I KONSERWACJI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
Nr ref.: ZKB/117/2018
Wydział: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
2018-06-14 2018-07-01 2019-05-13

Komunikat dla osób ubiegających się o pracę na stanowiska urzędnicze w UMP i miejskich jednostkach organizacyjnych

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.


Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania i miejskich jednostkach organizacyjnych jest otwarty i konkurencyjny, dotyczy wszystkich stanowisk urzędniczych (zarówno kierowniczych, jak i niekierowniczych). Nabór przeprowadzany jest zgodnie z Ustawą z dn. 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).


Ustawa określa, że pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, może być osoba, która:
1) jest obywatelem polskim (z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 Ustawy o pracownikach samorządowych),
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Osoba wybrana spośród kandydatów biorących udział w rekrutacji, która będzie podejmować pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy - zobowiązana jest do odbycia służby przygotowawczej w czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony - zakończonej egzaminem.


Nabór pracowników na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania


Urząd Miasta Poznania (Wydział Organizacyjny) informuje, że oferty pracy na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta należy składać drogą elektroniczną. Przy ogłoszeniu znajduje się link do interaktywnego formularza, którego wypełnienie zastępuje CV i list motywacyjny. Pozostałe dokumenty określone w ogłoszeniu, np. kserokopie dyplomów, świadectw pracy, kursów i ewentualnie informacja o niepełnosprawności należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dopuszcza się możliwość składania ofert w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu.


Warunkiem udziału w rekrutacji jest podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. z art. 221 § 1 Kodeksu pracy: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (pierwszeństwo w zatrudnieniu) powinien dodatkowo przekazać informację o niepełnosprawności. Pozostałe informacje przekazywane są za zgodą osoby, której dane dotyczą.


Informacja dla osób ubiegających się o pracę w ZGiKM GEOPOZ.

Informujemy, że od dnia 1 maja 2008 roku nowe ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska pracy w ZGiKM GEOPOZ są dostępna na stronie: www.geopoz.pl

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.