Oferta: Opiekun

Data publikacji: 2019-01-11
Nr ref.: 6/2019
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Stanowisko: Opiekun
Informacje dodatkowe: 3/4 etatu

Data rozstrzygnięcia oferty

2019-03-08

Zakres podstawowych czynności

 1. Wykonywanie czynności pielęgnacyjnych i opiekuńczych dla uczestników Filii Nr 2.
 2. Przygotowanie jadalni do wydania posiłków.
 3. Dzielenie na porcje posiłków przygotowanych i dostarczanych przez firmę cateringową.
 4. Pomoc podopiecznym przy spożywaniu posiłków np. krojenie, rozdrabnianie.
 5. Nakrywanie, podawanie do stołów i zbieranie brudnych naczyń. Mycie naczyń po posiłkach i ich wyparzanie w razie potrzeby.
 6. Udzielanie pomocy w czynnościach związanych z utrzymaniem higieny osobistej i wyglądem zewnętrznym pensjonariuszy w razie potrzeby.
 7. Udział w organizacji imprez okolicznościowych (pomoc w dekoracji pomieszczeń i przygotowywaniu poczęstunku, przygotowywanie napojów dla uczestników domu oraz gości).
 8. Składanie zapotrzebowania na środki czystościowe.
 9. Dbanie o czystość i porządek pomieszczeń.
 10. Właściwe eksploatowanie sprzętu w placówce ze szczególnym uwzględnieniem sprzętu kuchennego.
 11. Organizacja i prowadzenie zajęć kulinarnych.
 12. Dbanie o ogród, taras i garaże (zamiatanie terenu wokół posesji).

Wymagania obowiązkowe

Wykształcenie średnie o profilu ogólnym lub zawodowym.

Wymagania dodatkowe

 1. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 2. Ukończenie specjalistycznych kursów, szkoleń dla opiekunów osób starszych lub niepełnosprawnych,
 3. Ukończenie studiów wyższych na wydziałach nauk społecznych : pedagogika, psychologia, socjologia, praca socjalna, politologia, filozofia, kulturoznawsto  lub ukończenie policealnej szkoły dla służb społecznych i medycznych.

Wymagane dokumenty

 • CV,
 • List motywacyjny,
 • Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych,
 • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

Wybrani kandydaci na rozmowę kwalifikacyjną będą zobowiązani dostarczyc i przedłożyć do wglądu oryginały świadect pracy oraz dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje.

Inne informacje:

Miejsce pracy : Zespół Dziennych Domów Pomocy Filia nr 2 Klub Ogrody ul. Nowy Świat 7/11 

Praca wymagająca bezpośrednich kontaktów z podopiecznymi,

Stanowisko nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Informujemy, iż w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6 %.

Prosimy o wysyłanie ofert z dopiskiem "Opiekun - ZDDP" na adres mailowy : cuw@m.poznan.pl lub o składanie ofert pisemnych.

Lista kandydatów spełniających kryteria formalne

Kryteria formalne.docx

Informacja o wyniku naboru

wyniki 6_2019.docx plik binarny

Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  uprzejmie informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Dziennych Domów Pomocy z siedzibą w Poznaniu.
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: jan.lucinski@m.poznan.pl lub pisemnie na adres: ul. Rybaki 18a, Poznań.
 3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z art. 11-15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. - Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.), którym jest przeprowadzenie otwartego i konkurencyjnego naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze.
 4. Dane osób niezakwalifikowanych do rekrutacji będą usunięte po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane. Dane osób zakwalifikowanych do rekrutacji po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
 5. Ma Pani/Pan prawo do:

a)    dostępu do swoich danych osobowych,

b)    żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

c)     żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

d)    żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w rekrutacji, bądź skorzystania z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku informacji o niepełnosprawności.
 3. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Izabella Remisz
ostatnia zmiana w dniu 2019-03-08 14:29 - Aktualizacja (Aktualizacja)