Oferta: Opiekun/ka medyczny/a

Data publikacji: 2019-02-14
Nr ref.: DPS/DN/0100/08/2019
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
Stanowisko: Opiekun/ka medyczny/a
Informacje dodatkowe: 2 etaty

Data rozstrzygnięcia oferty

2019-04-17

Zakres podstawowych czynności

Obowiązki obejmują wykonywanie czynności:

1.ramach współpracy z pielęgniarką lub realizacji niektórych czynności pielęgniarskich:

 • Pomoc mieszkańcom w przyjmowaniu leków - stosownie do potrzeb (przyniesienie, pomoc w rozpakowaniu, pomoc w spożyciu, kontrola zażycia leków)
 • Pomoc mieszkańcom w pomiarze glikemii i podawaniu insuliny
 • Badanie podstawowych czynności życiowych mieszkańca
 • Pomoc mieszkańcowi - stosownie do zgłaszanych potrzeb - w czasie wizyt lekarskich i innych czynności realizowanych w instytucjach służby zdrowia. 

2.w ramach usług opiekuńczych - udzielanie pomocy i/lub towarzyszenie mieszkańcowi w podstawowych czynnościach życiowych z zakresu samoobsługi, higieny i pielęgnacji 

3.pielęgnowanie i dbanie o zdrowie i higienę osobistą osób chorych i niesamodzielnych oraz w ramach usług wspomagających m.in

usprawnianie, aktywizacja, pomoc w spędzaniu czasu wolnego, opieka podczas wyjazdów poza DPS

4. Kształtowanie pozytywnych relacji interpersonalnych w najbliższym otoczeniu podopiecznego 

Wymagania obowiązkowe

1. wykszatłcenie średnie

2. ukończona szkoła policealna - kierunek opiekun, opiekun medyczny, opiekun w DPS, asystent osoby niepełnosprawnej

Wymagania dodatkowe

1. Doświadczenie na podobnym stanowisku w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.

2. Umiejętność pracy w zespole.

3. Umiejetność organizacji pracy własnej

Wymagane dokumenty

1. C.V.

2. List motywacyjny.

3. Kserokopie świadectw pracy.

4. Kserokopie świadectw potwierdzających wykształcenie.

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyborze opiekuna.doc format DOC

Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  uprzejmie informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom  Pomocy Społecznej z siedzibą w Poznaniu przy ul. Ugory 18/20.
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: jan.lucinski@m.poznan.pl lub pisemnie na adres: ul. Rybaki 18a, Poznań.
 3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z art. 11-15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. - Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.), którym jest przeprowadzenie otwartego i konkurencyjnego naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze.
 4. Dane osób niezakwalifikowanych do rekrutacji będą usunięte po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane. Dane osób zakwalifikowanych do rekrutacji po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
 5. Ma Pani/Pan prawo do:

a)    dostępu do swoich danych osobowych,

b)    żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

c)     żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

d)    żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w rekrutacji, bądź skorzystania z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku informacji o niepełnosprawności.
 3. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Piotr Michalak
ostatnia zmiana w dniu 2019-04-17 11:53 - P.Michalak (Aktualizacja)