Oferta: pielęgniarka

Data publikacji: 2017-03-17
Nr ref.: DD3/D/100/02/17
Jednostka: Dom Dziecka Nr 3
Stanowisko: pielęgniarka
Informacje dodatkowe: 3/4 etatu na zastępstwo

Data rozstrzygnięcia oferty

2017-04-27

Zakres podstawowych czynności

- wykonywanie podstawowych badań dziecka przyjętego do placówki oraz kontakt z lekarzami w sprawach zdrowotnych wychowanków,

- udzielanie pomocy medycznej wychowankom, w tym realizowanie zaleceń lekarskich dot. podawania leków, przeprowadzania badań specjalistycznych itp.,

- bieżące zaopatrywanie apteczki w leki i środki medyczne,

- promowanie zdrowego stylu życia wśród wychowanków,

- prowadzenie dokumentacji medycznej wychowanków.

Wymagania obowiązkowe

1. Wykształcenie:

- tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo,
- licencjat pielęgniarstwa,
- średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka.

2. Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki.

3. Spełnienie wymogu określonego w art. 98 ust. 3 pkt 1-3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. - Dz. U. z 2016 r. poz. 575 ze zm.), zgodnie z którym - cyt.:

W placówce opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi może pracować osoba, która:
1) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
2) wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe

Wskazany przynajmniej 2-letni staż pracy na stanowisku pielęgniarki oraz doświadczenie w pracy z dziećmi.

Wymagane dokumenty

1. List motywacyjny.

2. Życiorys - curriculum vitae.

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i prawo wykonywania zawodu.

4. Kserokopie świadectw pracy.

5. Oświadczenie o spełnianiu wymogów wynikających z art. 98 ust. 3 pkt 1-3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. - Dz. U. z 2016 r. poz. 575 ze zm.).

6. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.

Inne informacje:

Należy załączyć inne dokumenty świadczące o dodatkowych umiejętnościach przydatnych w pracy na stanowisku pielęgniarki.

Informacja o wyniku naboru

ogłoszenie-wynik.docx plik binarny

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Artur Nawrot
ostatnia zmiana w dniu 2017-04-27 13:01 - wybór (Aktualizacja)