Oferta: Kierownik Działu Gospodarowania Nieruchomościami

Data publikacji: 2019-03-13
Nr ref.: DO.1100.12.2019
Jednostka: Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Stanowisko: Kierownik Działu Gospodarowania Nieruchomościami
Informacje dodatkowe: umowa o pracę, pełen etat

Zakres podstawowych czynności

 1. opracowywanie zasad gospodarowania zasobem nieruchomości POSiR,
 2. prowadzenie spraw z zakresu podatków i opłat związanych z nieruchomościami POSiR,
 3. przygotowywanie projektów umów najmu i dzierżawy dla nieruchomości zarządzanych bezpośrednio przez Dział oraz współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi POSiR w tym zakresie,
 4. zapewnienie bieżącej obsługi nieruchomości Działu, utrzymywanie porządku oraz wykonywanie bieżących napraw, konserwacji, remontów i planowanie nowych inwestycji
 5. kompleksową obsługę administracyjną nieruchomości Działu oraz umowy dot. Stadionu Miejskiego i Term Maltańskich,
 6. wykonywanie obowiązków organizatora kąpielisk miejskich,
 7. realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska dla całego Zakładu (min. usuwanie drzew i krzewów, nasadzenia kompensacyjne, rekultywacja wód zbiornika Malta) oraz wspomaganie innych Oddziałów POSiR w tym zakresie.
 8. przygotowanie planu kosztów w zakresie podatków i opłat związanych z nieruchomościami POSiR oraz szczegółowego planu kosztów i przychodów związanych z funkcjonowaniem Działu,
 9. sporządzanie planu inwestycji dla nieruchomości Działu,
 10. przestrzeganie ustaleń zatwierdzonego przez Dyrektora POSiR planu przychodów i kosztów DGN na dany rok budżetowy pod względem rzeczowym i finansowym oraz nadzór nad jego realizacją,

Wymagania obowiązkowe

 1. wykształcenie wyższe w szczególności na kierunku prawo, administracja, gospodarka przestrzenna,
 2. znajomość Ustawy o gospodarce nieruchomościami, o ochronie przyrody, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawo budowlane, prawo zamówień publicznych, KC, KPA
 3. co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe,
 4. zdolności analityczne i komunikacyjne, umiejętność zarządzania zespołem
 5. znajomości MS Office.
 6. czynne prawo jazdy kategorii "B"

Wymagania dodatkowe

 1. doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
 2. umiejętność  pracy pod presją czasu.
 3. wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty

 1. imię i nazwisko,
 2. data urodzenia,
 3. miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
 4. wykształcenie (informacja o ukończonych szkołach, studiach, przebytych szkoleniach i kursach),
 5. przebieg dotychczasowego zatrudnienia - informacja o poprzednich pracodawcach, zajmowanych stanowiskach oraz obowiązkach zawodowych,
 6. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe.

 Proszę również o podanie numeru referencyjnego rekrutacji oraz nazwy stanowiska o które   Pan/Pani się ubiega.

Inne informacje:

praca  przy komputerze, bezpośredni kontakt z klientami i instytucjami, wyjścia  poza miejsce pracy.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

Składanie ofert

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem: Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznań, Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (e-PUAP): /POSIR/SkrytkaESP w terminie do 2019-03-29.

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych są Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji z siedzibą w Poznaniu przy ul. Spychalskiego 34, kod pocztowy 61-553 Poznań (dalej: my).
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisemnie, kierując korespondencję na powyższy adres z dopiskiem "Inspektor ochrony danych" lub mailowo na adres: iod@posir.poznan.pl

2. Państwa dane osobowe wskazane w Kodeksie Pracy lub w innych ustawach szczegółowych będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).
Pozostałe dane osobowe (w przypadku ich przesłania do POSiR np. wizerunek) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. Państwa dobrowolnej zgody, którą wyraziliście Państwo wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne z tymi danymi - ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Mogą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie tych danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

3. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Państwa dane dalej (jeśli jest to konieczne)  abyśmy mogli wykonywać nasze usługi.
Możemy przekazywać Państwa dane w szczególności następującym odbiorcom:
- osobom upoważnionym przez nas - naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
- podmiotom przetwarzającym - którym zlecimy czynności przetwarzania danych.

4. Państwa dane po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była mowa wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi.

5. Mają Państwo prawo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do Państwa danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych - zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest wymogiem ustawowym. Jesteście Państwo zobowiązani do ich podania, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji. Konieczność podania danych wynika m.in z obowiązującej ustawy Kodeks Pracy. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne, a ich niepodanie nie ma wpływu na możliwość udziału w procesie rekrutacji.

 8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia w obiektach POSiR wprowadzono monitoring wizyjny.

*RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Katarzyna Kubala
ostatnia zmiana w dniu 2019-03-13 13:59 - korekta pisarska (Aktualizacja)