Oferta: PRACOWNIK SOCJALNY

Data publikacji: 2018-09-12
Nr ref.: MOPR/58/2018
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Stanowisko: PRACOWNIK SOCJALNY
Informacje dodatkowe: FILIA MOPR / UMOWA O PRACĘ / UMOWA O PRACĘ W ZASTĘPSTWIE

Data rozstrzygnięcia oferty

2018-11-15

Zakres podstawowych czynności

- diagnozowanie i analizowanie potrzeb osób i rodzin zamieszkałych w rejonie działania,

- udział w prowadzeniu postępowań administracyjnych w sprawach związanych z realizacją świadczeń, skierowaniem do środowiskowych domów samopomocy, centrów integracji społecznej, udzielania pomocy uchodźcom,

- przeprowadzanie wywiadów rodzinnych (środowiskowych) na potrzeby prowadzonych przez MOPR postępowań administracyjnych oraz na rzecz zewnętrznych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,

- wprowadzanie danych do TT Pomoc,

- prowadzenie pracy socjalnej z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia i wzmocnienia ich aktywności i samodzielności, w tym stosowanie narzędzi aktywizacyjnych, a w szczególności kontraktu socjalnego,

- inicjowanie sposobów rozwiązywania problemów społecznych w rejonie działania i prowadzenie pracy socjalnej ze społecznością lokalną,

- inicjowanie i podejmowanie działań służących wzmacnianiu potencjału społeczności lokalnej poprzez zwiększanie uczestnictwa jednostek i grup w rozwiązywaniu własnych problemów,

- prowadzenie dokumentacji rozpatrywanych środowisk,

- przygotowanie danych do sprawozdań z wykonania powierzonych zadań,

- ocena skuteczności podjętych działań i zastosowanych form pomocy,

- reprezentowania interesów klientów z rejonu działania,

- dokonywanie działań w ramach Instrukcji dotyczącej trybu postępowania w zakresie windykacji należności klientów MOPR,

- udział w superwizji grupowej organizowanej przez pracodawcę.

Wymagania obowiązkowe

- wykształcenie w zawodzie pracownika socjalnego zgodne z wymogami prawnymi do wykonywania zawodu pracownika socjalnego,

- wysoki poziom umiejętności zastosowania i interpretacji przepisów z zakresu ustawy o pomocy społecznej i KPA,

- dobra umiejętność obsługi programów Word,

- wiedza i umiejętność właściwego traktowania informacji służbowych,

- wysoki poziom umiejętności obsługi klienta,

- umiejętność dostosowania zachowań do konkretnej sytuacji w celu sprostowania wymaganiom w zmieniającym się otoczeniu w stopniu dobrym,

- umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy,

- umiejętność pracy w zespole,

- wysoki poziom umiejętności angażowania się w tworzenie pozytywnego wizerunku MOPR,

- wysokie poczucie odpowiedzialności,

- wysoki poziom zaangażowania oraz umiejętności obsługo klienta,

- sumienność oraz otwartość na nowe rozwiązania,

- komunikatywność.

Wymagania dodatkowe

- ukończony kurs profesjonalnej obsługi klienta oraz kurs obsługi komputera,

- doświadczenie w pracy w zespole,

- doświadczenie w pracy jako wolontariusz,

- doświadczenie w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,

- odbyte praktyki zawodowe w ośrodku pomocy społecznej,

- ogólna wiedza z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego,

- dobra umiejętność projektowania działań socjalnych oraz aktywizacji społeczności lokalnej,

- umiejętność prowadzenia mediacji i negocjacji

- gotowość do podnoszenia kwalifikacji, empatia, asertywność.

Wymagane dokumenty

- Podpisany życiorys (CV)

- Podpisany list motywacyjny

- Dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie dyplomów oraz suplementy do dyplomów)

- Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie)

- Podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

- Podpisane oświadczenie o posiadaniu polskiego obywatelstwa

- Podpisana zgoda na przetwarzanie przez Administratora - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu z siedzibą przy ul. Cześnikowskiej 18, 60-330 Poznań - danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu aktualnej rekrutacji.

- Podpisana zgoda na przetwarzanie przez Administratora - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu z siedzibą przy ul. Cześnikowskiej 18, 60-330 Poznań - danych osobowych zawartych w formularzu dla późniejszych procesów rekrutacji.

Inne informacje:

Informacja o warunkach pracy:

- praca biurowa na miejscu w siedzibie Filii oraz w środowisku zamieszkanie klienta MOPR,

- praca wymaga częstego przemieszczania się w terenie niezależnie od warunków atmosferycznych.

Informacje dodatkowe:

- Informujemy, iż w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.

- Istnieje możliwość zmniejszenia etatu.

Informacja o wyniku naboru

MOPR-58-2018.doc format DOC

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Martyna Materna
ostatnia zmiana w dniu 2018-11-15 12:41 - Informacja o wynikach naboru (Aktualizacja)