Oferta: PRACOWNIK SOCJALNY

Data publikacji: 2018-09-12
Nr ref.: MOPR/58/2018
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Stanowisko: PRACOWNIK SOCJALNY
Informacje dodatkowe: FILIA MOPR / UMOWA O PRACĘ / UMOWA O PRACĘ W ZASTĘPSTWIE

Data rozstrzygnięcia oferty

2018-11-15

Zakres podstawowych czynności

- diagnozowanie i analizowanie potrzeb osób i rodzin zamieszkałych w rejonie działania,

- udział w prowadzeniu postępowań administracyjnych w sprawach związanych z realizacją świadczeń, skierowaniem do środowiskowych domów samopomocy, centrów integracji społecznej, udzielania pomocy uchodźcom,

- przeprowadzanie wywiadów rodzinnych (środowiskowych) na potrzeby prowadzonych przez MOPR postępowań administracyjnych oraz na rzecz zewnętrznych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,

- wprowadzanie danych do TT Pomoc,

- prowadzenie pracy socjalnej z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia i wzmocnienia ich aktywności i samodzielności, w tym stosowanie narzędzi aktywizacyjnych, a w szczególności kontraktu socjalnego,

- inicjowanie sposobów rozwiązywania problemów społecznych w rejonie działania i prowadzenie pracy socjalnej ze społecznością lokalną,

- inicjowanie i podejmowanie działań służących wzmacnianiu potencjału społeczności lokalnej poprzez zwiększanie uczestnictwa jednostek i grup w rozwiązywaniu własnych problemów,

- prowadzenie dokumentacji rozpatrywanych środowisk,

- przygotowanie danych do sprawozdań z wykonania powierzonych zadań,

- ocena skuteczności podjętych działań i zastosowanych form pomocy,

- reprezentowania interesów klientów z rejonu działania,

- dokonywanie działań w ramach Instrukcji dotyczącej trybu postępowania w zakresie windykacji należności klientów MOPR,

- udział w superwizji grupowej organizowanej przez pracodawcę.

Wymagania obowiązkowe

- wykształcenie w zawodzie pracownika socjalnego zgodne z wymogami prawnymi do wykonywania zawodu pracownika socjalnego,

- wysoki poziom umiejętności zastosowania i interpretacji przepisów z zakresu ustawy o pomocy społecznej i KPA,

- dobra umiejętność obsługi programów Word,

- wiedza i umiejętność właściwego traktowania informacji służbowych,

- wysoki poziom umiejętności obsługi klienta,

- umiejętność dostosowania zachowań do konkretnej sytuacji w celu sprostowania wymaganiom w zmieniającym się otoczeniu w stopniu dobrym,

- umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy,

- umiejętność pracy w zespole,

- wysoki poziom umiejętności angażowania się w tworzenie pozytywnego wizerunku MOPR,

- wysokie poczucie odpowiedzialności,

- wysoki poziom zaangażowania oraz umiejętności obsługo klienta,

- sumienność oraz otwartość na nowe rozwiązania,

- komunikatywność.

Wymagania dodatkowe

- ukończony kurs profesjonalnej obsługi klienta oraz kurs obsługi komputera,

- doświadczenie w pracy w zespole,

- doświadczenie w pracy jako wolontariusz,

- doświadczenie w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,

- odbyte praktyki zawodowe w ośrodku pomocy społecznej,

- ogólna wiedza z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego,

- dobra umiejętność projektowania działań socjalnych oraz aktywizacji społeczności lokalnej,

- umiejętność prowadzenia mediacji i negocjacji

- gotowość do podnoszenia kwalifikacji, empatia, asertywność.

Wymagane dokumenty

- Podpisany życiorys (CV)

- Podpisany list motywacyjny

- Dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie dyplomów oraz suplementy do dyplomów)

- Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie)

- Podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

- Podpisane oświadczenie o posiadaniu polskiego obywatelstwa

- Podpisana zgoda na przetwarzanie przez Administratora - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu z siedzibą przy ul. Cześnikowskiej 18, 60-330 Poznań - danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu aktualnej rekrutacji.

- Podpisana zgoda na przetwarzanie przez Administratora - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu z siedzibą przy ul. Cześnikowskiej 18, 60-330 Poznań - danych osobowych zawartych w formularzu dla późniejszych procesów rekrutacji.

Inne informacje:

Informacja o warunkach pracy:

- praca biurowa na miejscu w siedzibie Filii oraz w środowisku zamieszkanie klienta MOPR,

- praca wymaga częstego przemieszczania się w terenie niezależnie od warunków atmosferycznych.

Informacje dodatkowe:

- Informujemy, iż w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.

- Istnieje możliwość zmniejszenia etatu.

Informacja o wyniku naboru

MOPR-58-2018.doc format DOC

Przetwarzanie danych osobowych

MOPR w Poznaniu, w związku z wejściem w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), uprzejmie informuje, iż:

1) Pani /Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia skutecznej procedury naboru pracowników do MOPR w Poznaniu, na podstawie przepisów prawa:

- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy,

- ustawy z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych,

- ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

2) Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych, których podanie jest obowiązkowe tj.

- imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z art. 221 § 1 Kodeksu pracy, którym jest przeprowadzenie procesu rekrutacji.

- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe wynikające z art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych,

- oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie była mu zawieszona ani ograniczona oraz oświadczenie kandydata o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego wynikające z art. 12 i 78 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

- W tym samym celu przetwarzana będzie informacja o niepełnosprawności. Jej podanie jest jednak nieobowiązkowe ale konieczne, aby skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (pierwszeństwo w zatrudnieniu).

3) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MOPR w Poznaniu, ul. Cześnikowska 18, 60-330 Poznań, tel. 61 860 99 01

4) Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod.mopr.poznan.pl lub pisemnie na adres: ul. Cześnikowska 18, 60-330 Poznań

5) Dane osób, niezakwalifikowanych do rekrutacji, będą usunięte po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane. Dane osób zakwalifikowanych, po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora, tj. od 3 m-cy do 2 lat

6) Ma Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych osobowych; żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe; żądania usunięcia danych, gdy: dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych, dane przetwarzane są niezgodnie z prawem; żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: Pani/Pan kwestionuje prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych, Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

7) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w rekrutacji w MOPR w Poznaniu

9) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

10) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Martyna Materna
ostatnia zmiana w dniu 2018-11-15 12:41 - Informacja o wynikach naboru (Aktualizacja)