Oferta: sekretarz szkoły

Data publikacji: 2019-02-22
Nr ref.: 1/2019
Jednostka: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu (CKU, CKP, Szkoła Podstawowa dla Dorosłych, LOD, Technikum Elektroniczno-Mechaniczne, Branżowa Szkoła I stopnia nr 1)
Stanowisko: sekretarz szkoły
Informacje dodatkowe: 1 etat

Data rozstrzygnięcia oferty

2019-03-22

Zakres podstawowych czynności

- pełna obsługa kancelaryjno- biurowa

- znajomość, stosowanie i monitorowanie zagadnień prawnych

zwiazanych ze stanowiskiem pracy

- obsługa sekretarska zarządu szkoły, klientów szkoły

- obłsuga sprzetu biurowego

Wymagania obowiązkowe

-doświadczenie w prowadzeniu dokumentacji szkolnej

-wykształcenie minimum średnie

-praktyczna znajomość zagadnień związanych z pracą  w sekretariacie szkoły

Wymagania dodatkowe

-komunikatywność

-sumienność

-obowiązkowość

-umiejętności interpersonalne

Wymagane dokumenty

list motywacyjny, CV

Inne informacje:

Kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe - do przedstawienia podczas rozmowy kwalifikacyjnej

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty

Informacja o wyniku naboru

wyniki.doc format DOC

Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  uprzejmie informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: jan.lucinski@m.poznan.pl lub pisemnie na adres: ul. Rybaki 18a, Poznań.
 3.  Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z art. 11-15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. - Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.), którym jest przeprowadzenie otwartego i konkurencyjnego naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze.
 4. Dane osób niezakwalifikowanych do rekrutacji będą usunięte po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane. Dane osób zakwalifikowanych do rekrutacji po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
 5. Ma Pani/Pan prawo do:

a)    dostępu do swoich danych osobowych,

b)    żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

c)     żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

d)    żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w rekrutacji, bądź skorzystania z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku informacji o niepełnosprawności.
 3. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Barbara Jujeczka
ostatnia zmiana w dniu 2019-03-22 07:18 - wyniki (Aktualizacja)