Oferta: Specjalista ds. fizjoterapii

Data publikacji: 2019-01-11
Nr ref.: 5/2019
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Stanowisko: Specjalista ds. fizjoterapii
Informacje dodatkowe: praca na 0,5 etatu, miejsce pracy : Zespół Dziennych Domów Pomocy Filia nr 4 Klub Starówka, ul. Wielka 1

Data rozstrzygnięcia oferty

2019-02-04

Zakres podstawowych czynności

 1. Aktywizowanie uczestników poprzez prowadzenie zajęć z zakresu fizjoterapii, takich jak: masaże lecznicze, zabiegi fizykalne, gimnastyka, relaksacja, ćwiczenia z użyciem sprzętu,
 2. Systematyczne prowadzenie pogadanek dotyczących zdrowia i higieny,
 3. Udzielanie wsparcia osobom chorym, prowadzenie rozmów indywidualnych, motywowanie do udziału w leczeniu i rehabilitacji,
 4. Planowanie i organizacja imprez o charakterze sportowym, jak turnieje, zawody, spartakiady,
 5. Organizowanie zajęć kulturalnych i edukacyjnych, w tym udział w zajęciach i imprezach zewnętrznych oraz organizowanie wycieczek i wyjazdów,
 6. Współorganizowanie imprez okolicznościowych, spotkań tematycznych, występów itp.,
 7. Pomoc w organizacji czasu wolnego, dbanie o rozwój indywidualnych zainteresowań uczestników,
 8. Prowadzenie stosownej dokumentacji z realizacji zajęć.

Wymagania obowiązkowe

- Wykształcenie wyższe zawodowe na kierunku rehabilitacja, fizjoterapia,

- Kursy doskonalące w zawodzie fizjoterapeuty,

- Znajomość systemu Windows oraz pakietu Office.

Wymagania dodatkowe

1. Wykształcenie wyższe podyplomowe, studia medyczne kierunek : rehabilitacja, fizjoterapia,

2. Kursy, egzaminy, uprawnienia:

- z zakresu geriatrii, andragogiki,

- z zakresu opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi,

- z zakresu komunikacji interpersonalnej, asertywności,

- z zakresu udzielania pierwszej pomocy,

- z zakresu nordic walking,

3. Doświadczenie w pracy z osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

Wymagane dokumenty

 • CV,
 • List motywacyjny,
 • Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych,
 • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

Wybrani kandydaci na rozmowę kwalifikacyjną będą zobowiązani dostarczyć świadectwa pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje (oryginały do wglądu)

Inne informacje:

Praca wymaga bezpośredniego kontaktu z podopiecznymi.

Miejsce pracy - ZDDP Filia Nr 4 Klub Starówka, ul. Wielka 1

Stanowisko nie jest przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie był niższy niż 6%.

Prosimy o wysyłanie ofert z dopiskiem "Specjalista ds. fizjoterapii ZDDP" na adres mailowy : cuw@m.poznan.pl lub o składanie ofert pisemnych.

Lista kandydatów spełniających kryteria formalne

Protokół z naboru 5.2019.docx

Informacja o wyniku naboru

Protokół z naboru 5.2019.docx plik binarny

Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  uprzejmie informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Dziennych Domów Pomocy Filia nr 4 Klub Starówka z siedzibą w Poznaniu.
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: jan.lucinski@m.poznan.pl lub pisemnie na adres: ul. Rybaki 18a, Poznań.
 3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z art. 11-15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. - Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.), którym jest przeprowadzenie otwartego i konkurencyjnego naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze.
 4. Dane osób niezakwalifikowanych do rekrutacji będą usunięte po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane. Dane osób zakwalifikowanych do rekrutacji po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
 5. Ma Pani/Pan prawo do:

a)    dostępu do swoich danych osobowych,

b)    żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

c)     żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

d)    żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w rekrutacji, bądź skorzystania z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku informacji o niepełnosprawności.
 3. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Paula Antosik
ostatnia zmiana w dniu 2019-02-04 11:03 - Paula Antosik (Aktualizacja)