Oferty pracy - Urząd Miasta Poznania

Znajdź oferty pracy

Oferty - Urząd Miasta Poznania

Stan oferty

oferty rozpatrywane

Oferowane stanowisko Data wprowadzenia Termin składania ofert
ds. rozliczeń podatkowych vat
Nr ref.: FN/172/2019
Wydział: Wydział Finansowy
2019-08-01 2019-08-19
ds. administrowania i utrzymania systemów teleinformatycznych
Nr ref.: ZKB/169/2019
Wydział: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
2019-07-30 2019-08-19
ds. administrowania i utrzymania infrastruktury technicznej
Nr ref.: ZKB/168/2019
Wydział: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
2019-07-30 2019-08-19
ds. jednostek pomocniczych
Nr ref.: WJPM/161/2019
Wydział: Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta
2019-07-25 2019-08-18
ds. analiz i budżetu
Nr ref.: GK/171/2019
Wydział: Wydział Gospodarki Komunalnej
2019-07-31 2019-08-16
ds. organizacji szkół i placówek oświatowych
Nr ref.: OW/167/2019
Wydział: Wydział Oświaty
2019-07-25 2019-08-15
ds. obsługi zamówień publicznych
Nr ref.: ZOU/160/2019
Wydział: Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
2019-07-22 2019-08-12
ds. analiz i wdrożeń
Nr ref.: IN/159/2019
Wydział: Wydział Informatyki
2019-07-19 2019-08-12
ds. obsługi projektu "azbest"
Nr ref.: KOS/170/2019
Wydział: Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
2019-07-31 2019-08-11
ds. ewidencji środków trwałych i fakturowania
Nr ref.: GN/163/2019
Wydział: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
2019-07-29 2019-08-11
ds. koordynacji skarg i udostępniania informacji publicznej
Nr ref.: . RM/165/2019
Wydział: Biuro Rady Miasta
2019-07-29 2019-08-09
ds. infrastruktury
Nr ref.: GN/164/2019
Wydział: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
2019-07-25 2019-08-09
ds. przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Nr ref.: GN/152/2019
Wydział: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
2019-07-19 2019-08-04
ds. eksploatacji i rozwoju infrastruktury informatycznej
Nr ref.: . ZKB/151/2019
Wydział: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
2019-07-15 2019-08-04
ds. nadzoru i monitorowania jednostek
Nr ref.: KOS/146/2019
Wydział: Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
2019-07-09 2019-08-04
ds. obsługi kancelarii
Nr ref.: UA/157/2019
Wydział: Wydział Urbanistyki i Architektury
2019-07-24 2019-08-03
ds. uprawnień komunikacyjnych
Nr ref.: SOUK/155/2019
Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych (połączony Wydział Spraw Obywatelskich i Wydział Komunikacji)
2019-07-24 2019-08-03
ds. doradztwa prawnego
Nr ref.: RM/145/2019
Wydział: Biuro Rady Miasta
2019-07-15 2019-08-02
ds. realizacji programów polityki rodzinnej
Nr ref.: ZSS/148/2019
Wydział: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
2019-07-18 2019-07-31
kierownik oddziału urbanistyki
Nr ref.: UA/137/2019
Wydział: Wydział Urbanistyki i Architektury
2019-07-11 2019-07-31

Komunikat dla osób ubiegających się o pracę na stanowiska urzędnicze w UMP i miejskich jednostkach organizacyjnych

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.


Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania i miejskich jednostkach organizacyjnych jest otwarty i konkurencyjny, dotyczy wszystkich stanowisk urzędniczych (zarówno kierowniczych, jak i niekierowniczych). Nabór przeprowadzany jest zgodnie z Ustawą z dn. 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).


Ustawa określa, że pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, może być osoba, która:
1) jest obywatelem polskim (z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 Ustawy o pracownikach samorządowych),
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Osoba wybrana spośród kandydatów biorących udział w rekrutacji, która będzie podejmować pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy - zobowiązana jest do odbycia służby przygotowawczej w czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony - zakończonej egzaminem.


Nabór pracowników na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania


Urząd Miasta Poznania (Wydział Organizacyjny) informuje, że oferty pracy na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta należy składać drogą elektroniczną. Przy ogłoszeniu znajduje się link do interaktywnego formularza, którego wypełnienie zastępuje CV i list motywacyjny. Pozostałe dokumenty określone w ogłoszeniu, np. kserokopie dyplomów, świadectw pracy, kursów i ewentualnie informacja o niepełnosprawności należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dopuszcza się możliwość składania ofert w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu.


Warunkiem udziału w rekrutacji jest podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. z art. 221 § 1 Kodeksu pracy: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (pierwszeństwo w zatrudnieniu) powinien dodatkowo przekazać informację o niepełnosprawności. Pozostałe informacje przekazywane są za zgodą osoby, której dane dotyczą.


Informacja dla osób ubiegających się o pracę w ZGiKM GEOPOZ.

Informujemy, że od dnia 1 maja 2008 roku nowe ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska pracy w ZGiKM GEOPOZ są dostępna na stronie: www.geopoz.pl

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.