Oferta: Samodzielny referent

Data publikacji: 2019-02-08
Nr ref.: ZSP6/3/2019
Jednostka: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 (Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana III Sobieskiego;Przedszkole nr 191)
Stanowisko: Samodzielny referent
Informacje dodatkowe: Umowa na zastępstwo 1/1 etat

Zakres podstawowych czynności

 • prowadzenie i organizacja sekretariatu
 • rejestracja pism przychodzących i wychodzących zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną
 • obsługa oraz sporządzanie sprawozdań w systemach SIO, PABS, iPrzedszkole, Nabór oraz rzetelne przekazywanie danych
 • obsługa urządzeń biurowych
 • dbanie o terminowość powierzonych zadań
 • przestrzeganie zasad etyki zawodowej pracownika obowiązującej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Poznaniu
 • znajomość i przestrzeganie przepisów BHP, obowiązujących przepisów prawnych oraz regulaminów i procedur.

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie średnie lub wyższe;
 • niekaralność
 • umiejętność obsługi sprzętu biurowego;
 • znajomość programów pakietu Office;

Wymagania dodatkowe

 1. Sumienność.
 2. Samodzielność.
 3. Umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty

CV, dokumenty potwierdzające kwalifikacje, świadectwa pracy;

Inne informacje:

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 os. Jana III Sobieskiego 105; 60-688  Poznań z dopiskiem Samodzielny referent w terminie do 15.03.2019r

lub na adres mailowy: sp15@poznan.interklasa.pl

Prosimy też o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz. U. 2014 poz. 1182).

Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Poznaniu zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Składanie ofert

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 (Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana III Sobieskiego;Przedszkole nr 191), os. Jana III Sobieskiego 105, Poznań w terminie do 2019-03-15.

Przetwarzanie danych osobowych

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dnia 27 kwietnia 2016 r informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkono-Przedszkolny nr 6 adres:
  os. Jana II Sobieskiego 105; 60-688 Poznań.
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: iod@tmpsc.pl;
 3. Państwa dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 27 czerwca 1974r. - Kodeks pracy oraz przepisów innych ustaw i aktów wykonawczych powszechnie obowiązujących, jak również wydanych na ich podstawie przepisów wewnętrznych ZSP nr 6 z zakresu prawa pracy.
 4. Odbiorcami danych są podmioty realizujące usługi w imieniu i na rzecz Administratora.
 5. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
 6. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
 1. dostępu do swoich danych osobowych;
 2. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;
 3. żądania usunięcia danych (tzw. "prawo do bycia zapomnianym"), gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
 4. żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
 1. osoby te kwestionują prawidłowość danych,
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
 3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 1. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Administrator zapewnia realizację powyższych praw w zakresie wynikającym z art. 15-22 Rozporządzenia. Zgłoszenia żądania realizacji praw, o których mowa w pkt. 5 ppkt 1 - 4, powinno nastąpić poprzez wysłanie poczty elektronicznej na adres e-mail: iod@tmpsc.pl
 1. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do realizacji praw i obowiązków pracowników i pracodawcy związanych ze stosunkiem pracy.
 2. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 (Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana III Sobieskiego;Przedszkole nr 191) zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Małgorzata Halaburda
ostatnia zmiana w dniu 2019-02-08 11:14 - Małgorzata Halaburda (Wprowadzenie informacji)