Szkoła Podstawowa Nr 54 im. Jana Kasprowicza

Kierownik/Dyrektor

Elżbieta Czapracka
ul. Małoszyńska 38, 60-176 Poznań
61 868-96-92 faks 61 868-96-92
godziny urzędowania: sekretariat 7.30 - 15.30
sekretariat@sp54.poznan.pl
www.sp54.poznan.pl

Kompetencje i zadania

Określa Statut Szkoły Podstawowej nr 54 w Poznaniu

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

Umowa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 265, poz 2572 ze zm.)

  1. Regulamin pracy.
  2. Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych.
  3. Regulamin ZFŚS.
  4. Regulamin"Kontroli zarządczej".
  5. Dokumentacja Ochrony Danych Osobowych.

Budżet jednostki na bieżący rok

dochody- 277

wpływy z usług-146 331

Dotacja podmiotowa z budżetu- 2 402 128

Wartość posiadanego mienia

Budynek wartość- 3 128 305

Środki trwałe ogółem- 4 781 628

Pozostałe środki trwałe w uzyciu powyżej 300zł- 617 881 

Zbiory biblioteczne- 157 416

Wartości niematerialne i prawne- 8  921

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

- Ewidencja uczniów,

- Ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły,

- Rejestr wydanych legitymacji szkolnych, pracowniczych,

- Ewidencja akt osobowych pracowników,

- Ksiega kontroli zewnetrzynych,

- Księga protokołów R.P.,

- Ksiega arkuszy ocen,

- Księgi inwentarzowe,

- Księga kontroli sanitarnej,

- Księga druków ścisłego zarachowania,

- Ksiega urządzeń wewnętrznych,

- Rejestr wypadków uczniów i pracowników,

- Rejestr wniosków, aktów nadania i zaświadczeń- awans zawodowy nauczycieli,

- Rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej,

- Archiwum dokumentacji szkoły.

_ Rejestr skarg i wniosków

Regulamin

Oświadczenia majątkowe

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Robert Laskowski
ostatnia zmiana w dniu 2018-05-16 11:50 - AKTUALIZACJA rOBERT lASKOWSKI (Aktualizacja)