Technikum nr 19 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Kierownik/Dyrektor

Beata Lisińska
ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 352/360, 61-441 Poznań
61 832-00-33
godziny urzędowania: 7.30 - 15.30
sekretariat@zslt.edu.pl
www.zslt.edu.pl

Kompetencje i zadania

1.  Zespół Szkół realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty Podstawowymi celami
i zadaniami Zespołu Szkół realizowanymi przy współpracy z  rodzicami  lub opiekunami prawnymi są:

a)  kształcenie i wychowanie młodzieży, a także jej przygotowanie do nauki w szkołach wyższych oraz do życia we współczesnym świecie,

b)  dążenie do zapewnienia każdemu uczniowi niezbędnych warunków do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, duchowego i fizycznego,

c)   rozwijanie u wychowanków poczucia odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny, poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, kształcenie i wychowanie w duchu tolerancji,  humanizmu i patriotyzmu przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i Świata.

2.   Szczegółowe cele i sposoby ich realizacji zawarte są w programie wychowawczym i  programie profilaktyki Zespołu Szkół, uchwalonych przez Rade Pedagogiczną po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

3.   Cele, o których mowa w ust. 1 osiągane są poprzez:

a)   umożliwienie uczniom zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, przystąpienia do egzaminu maturalnego  oraz egzaminu z przygotowania zawodowego,

b)   umożliwienie absolwentom świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu,

c)    przygotowanie uczniów do właściwego kształtowania stosunków z otoczeniem oraz świadomego samodzielnego, aktywnego i odpowiedzialnego wykonywania zadań w życiu rodzinnym i społecznym,

d)    wyrabianie wrażliwości społecznej, emocjonalnej i estetycznej oraz umiejętności niesienia pomocy słabszym.

4.    Cele i zadania Zespół Szkół realizuje na podstawie uniwersalnych zasad etyki, w szczególności: solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

Akt założycielski szkoły publicznej:uchwała Rady Miasta Poznania nr XXXII/311/V/2008 z dnia 12 lutego 2008 r.

Akt założycielski szkoły publicznej: uchwała Rady Miasta Poznania nr XLII/448/IV/2004 z dnia 20 kwietnia 2004 r.

Akt założycielski szkoły publicznej:uchwała Rady Miasta Poznania nr LXXIX/915/III/2002 z dnia 12 lutego 2002 r.

Akt założycielski szkoły Publicznej:uchwała Rady miasta Poznania nr LXXIX/917/III/2002 z dnia 12 lutego 2002 r.

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Beata Skrzypczak
ostatnia zmiana w dniu 2018-06-21 14:35 - zmiana kategorii organizacyjnej (Aktualizacja)