Przedszkole Nr 4 "Antoninkowe Skrzaty"

Kierownik/Dyrektor

Jolanta Raczyńska
ul. Św. Kingi 1a, 61-055 Poznań
tel: 61 87-09-223
godziny urzędowania: Codziennie do godz 12.00 oraz na telefoniczne umówienie się
przedszkole4poznan@wp.pl
www.przedszkole4poznan.eu

Kompetencje i zadania

  1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:
    a) wspomaga indywidualny rozwój dziecka;
    b) sprawuje opiekę nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola;
    c) współdziała z rodziną pomagając jej w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej.
  2. Przedszkole realizuje zadania wynikające z ustawy, a także z wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych w poniższym zakresie:
    a) umożliwia dzieciom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez proces dydaktyczno-wychowawczy prowadzony w przedszkolu stosownie do wieku i możliwości dzieci i środowiska;
    b) na wniosek zainteresowanych rodziców/prawnych opiekunów przedszkole prowadzi dla dzieci religię;
    c) udziela dzieciom pomocy pedagogicznej i psychologicznej w ramach zajęć korekcyjno-kompensacyjnych prowadzonych przez nauczycieli, oraz współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. W ramach pomocy przedszkole może za dodatkową opłatą rodziców/prawnych opiekunów organizować zajęcia o charakterze terapeutycznym z udziałem specjalistów;
    d) na wniosek zainteresowanych rodziców/prawnych opiekunów przedszkole organizuje opłacane przez nich zajęcia dodatkowe. Warunki ich realizacji ustala dyrektor w porozumieniu z zainteresowanymi rodzicami.
  3. Przedszkole realizuje zadania opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczne odpowiednio do wieku i potrzeb dzieci z zachowaniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny:
    a) prowadząc pracę z wychowankami zgodną z podstawą programową i przyjętymi przez Radę Pedagogiczną programami pracy wychowawczo-dydaktycznymi;
    b) dostosowując zadania do zainteresowań, uzdolnień i możliwości rozwojowych wychowanków w celu osiągnięcia przez dzieci gotowości do podjęcia nauki w szkole;
    c) ujednolicając oddziaływania wychowawcze poprzez rozmowy, współpracę z rodzicami, spotkania okolicznościowe, organizację imprez przedszkolnych oraz włączenie rodziców/prawnych opiekunów w przebieg procesu dydaktyczno-wychowawczego.
  4. Przedszkole realizuje zadania opiekuńcze:
    a) sprawując opiekę nad dziećmi z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny, zgodnie z ramowymi rozkładami dnia poszczególnych oddziałów;
    b) w trakcie zajęć na terenie, jak również poza nim, pełną odpowiedzialność za dziecko ponosi nauczyciel, któremu powierzono oddział;
    c) za zapewnienie dzieciom podczas pobytu na terenie przedszkola i poza nim bezpiecznych i higienicznych warunków odpowiadają nauczyciele i pozostali pracownicy przedszkola;
    d) współodpowiedzialność za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci ponoszą wszyscy pracownicy pracujący w przedszkolu; e) w celu zapewnienia pomocy materialnej dzieciom, których sytuacja rodzinna lub losowa takiej pomocy wymaga, przedszkole współpracuje z ośrodkami świadczącymi.

         

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

  1. Statut Przedszkola.
  2. Regulamin wynagradzania pracowników zatrudnionych w przedszkolu wraz z wew. uregulowaniami.
  3. Regulamin działalności Rady Rodziców.
  4. Regulamin Rady Pedagogicznej.

Budżet jednostki na bieżący rok

Plan finansowy na rok 2011:

I. dochody:

- rozdział 801 04, paragraf 0830 - 105 200,00 zł

II. wydatki:

- rozdział 801 04 - 828 432,00 zł

- rozdział 801 46 - 17 250,00 zł

- rozdział 801 95 - 810,00 zł

Wartość posiadanego mienia

  1. Budynek (wartość) - 1 671 832,01 zł
  2. Środki trwałe - 103 796,27 zł

Informacja o stanie mienia

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

Rejestry prowadzone w Przedszkolu nr 4:

  1. Rejestr wychowanków przedszkola;
  2. Rejestr skarg i wniosków;
  3. Rejestr akt osobowych w archiwum przedszkola;
  4. Rejestr wpływających kart naboru.

Regulamin

Oświadczenia majątkowe

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Bogusław Konowalski
ostatnia zmiana w dniu 2017-12-12 15:09 - Statut Przedszkola nr 4 (Aktualizacja)