Oferta: Insp.ds infrastruktury

Data publikacji: 2018-06-08
Nr ref.: PP/08/2018
Jednostka: Palmiarnia Poznańska
Stanowisko: Insp.ds infrastruktury
Informacje dodatkowe: 3/4 etatu umowa o pracę

Zakres podstawowych czynności

 • dokonywanie rozeznań cenowych
 • przygotowywanie umów oraz ich kontrola pod wzglendem zgodności z obowiazujacymi przepisami prawa ,przekazywanie umów do weryfikacji obsłudze prawnej Jednostki w sposób zapewniający odpowiednie zabezpieczenie interesu Jednostki
 • dokonywanie opisów faktur zgodnie z obowiązującym planem wydatków
 • prowadzenie rejestru umów i bieżąca kontrola ich realizacji
 • sporządzanie bieżacych sprawozdań do UMP, GUS-u oraz innych wynikających z przepisów prawa
 • rozliczanie paliwa samochodów słuzbowych i sprzetu ogrodniczego

Wymagania obowiązkowe

 • wyższe studia zapewniajace prawidłowe wykonywanie zadań
 • 3 -letni staż pracy  w obszarze pzp, obsługi prawnej
 • znajomość przepisów PZP, KC, oraz ustawy o samorządzie gminnym

Wymagania dodatkowe

 • ukończone studia: prawo, administracja
 • znajomość jezyków obcych
 • ukończone szkolenia i kursy z zakresu pzp

Wymagane dokumenty

 • Cv
 • list motywacyjny
 • kserokopie dokumentów poświadczających zdobyte wykształcenie i uprawnienia
 • kserokopie świadectw pracy

Inne informacje:

oferty mozna składać w siedzibie firmy Poznań 60 - 767, ul. Matejki 18, lub andre e-mail sekretariat@palmiarnia.poznan.pl

Składanie ofert

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem: Palmiarnia Poznańska, ul. Matejki 18, 60-767 Poznań w terminie do 2018-06-22.

Palmiarnia Poznańska zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

OSÓB ZATRUDNIONYCH W PALMIARNI POZNAŃSKIEJ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dnia 27 kwietnia 2016 r informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Palmiarnia Poznańska adres:
  ul. Matejki 18, 60-767 Poznań.
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: iod@palmiarnia.poznan.pl lub pisemnie na adres:
  ul. Matejki 18, 60-767 Poznań.
 3. Państwa dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 27 czerwca 1974r. - Kodeks pracy oraz przepisów innych ustaw i aktów wykonawczych powszechnie obowiązujących, jak również wydanych na ich podstawie przepisów wewnętrznych Palmiarni Poznańskiej z zakresu prawa pracy.
 4. Odbiorcami danych są podmioty realizujące usługi w imieniu i na rzecz Administratora.
 5. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
 6. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
 1. dostępu do swoich danych osobowych;
 2. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;
 3. żądania usunięcia danych (tzw. "prawo do bycia zapomnianym"), gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
 4. żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
 1. osoby te kwestionują prawidłowość danych,
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
 3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 1. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Administrator zapewnia realizację powyższych praw w zakresie wynikającym z art. 15-22 Rozporządzenia. Zgłoszenia żądania realizacji praw, o których mowa w pkt. 5 ppkt 1 - 4, powinno nastąpić poprzez wysłanie poczty elektronicznej na adres e-mail: iod@palmiarnia.poznan.pl lub pisemnie na adres: ul. Matejki 18, 60-767 Poznań.
 1. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do realizacji praw i obowiązków pracowników i pracodawcy związanych ze stosunkiem pracy.
 2. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Renata Jeske
ostatnia zmiana w dniu 2018-06-11 09:07 - PP/08/2018 (Aktualizacja)