Oferta: ds. pomocy dla uczniów i kart dla rodzin wielodzietnych

Data publikacji: 2018-01-09
Nr ref.: PCŚ-VI.11200.1.2018
Jednostka: Poznańskie Centrum Świadczeń
Stanowisko: ds. pomocy dla uczniów i kart dla rodzin wielodzietnych
Informacje dodatkowe: pełen etat, umowa o pracę, pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym

Data rozstrzygnięcia oferty

2018-02-06

Zakres podstawowych czynności

-    Prowadzenie akt sprawy oraz sporządzanie projektów decyzji administracyjnych i korespondencji  z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i procesami.

-    Współudział w ustaleniu osób uprawnionych do Kart dla rodzin wielodzietnych, a także przygotowywanie oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.

-    Współudział w ustaleniu zasad realizacji programu rządowego - Wyprawka szkolna i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.

-    Współudział w ustaleniu osób uprawnionych do stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.

-    Udzielanie klientom informacji w zakresie realizowanych zadań.

-    Uzupełnianie bazy danych w zakresie realizowanych zadań.

Wymagania obowiązkowe

-    Wykształcenie średnie.

-    Doświadczenie zawodowe w pracy biurowej lub administracyjnej  (minimum 6 miesięcy).

-    Znajomość przepisów prawa:

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego,
  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
  • Uchwała Nr XLIX/863/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Poznania.

-    Umiejętność obsługi klienta i rozwiązywania problemów.

-    Umiejętność efektywnego zarządzania czasem.

-    Umiejętność pracy w zespole i budowania dobrych relacji z innymi współpracownikami.

-    Bardzo dobra umiejętność obsługi komputera i pakietu biurowego.

-    Umiejętność pracy pod presją czasu.

-    Otwartość, komunikatywność, zdolności analityczne.

-    Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych oraz brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe

-    Wyższe na jednym z kierunków: prawo, administracja, komunikacja społeczna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub pokrewne.

-    Doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku pracownika samorządowego  (minimum 6 miesięcy).

-    Znajomość wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009.

-    Znajomość przepisów prawa oraz umiejętność ich zastosowania w praktyce:

  • Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.
  • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych.
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

Wymagane dokumenty

-    Życiorys (CV).

-    List motywacyjny.

-    Dokumenty poświadczające wykształcenie (kopie).

-    Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kopie).

-    Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

-    Kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza korzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 poz.902).

Inne informacje:

Proces rekrutacji obejmuje:

I etap: Analizę dokumentów aplikacyjnych pod względem zgodności profilu kandydata z wymaganiami niezbędnymi określonymi w ogłoszeniu o naborze.

II etap: Test kwalifikacyjny dotyczący znajomości przepisów wskazanych w wymaganiach niezbędnych oraz test umiejętności obsługi komputera i pakietu biurowego.

III etap: Rozmowę kwalifikacyjną przed komisją ds. naboru.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

-    Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo (podjazd do budynku, w budynku znajduje się winda).

-    Praca z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych.

-    Praca na stanowisku związana jest z obsługą klienta.

-    Pracodawca realizuje wewnętrzny projekt "Poznańskie Centrum Świadczeń - Pracodawca przyjazny niepełnosprawnym" zgodny z Poznańskim Programem Integracji i Aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami na lata 2016-2020.

-    Pracodawca przyjazny rodzinie.

Informacja dotycząca wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych):

-    W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%.

Informacja o wyniku naboru

wyniki_naboru_pu.pdf format PDF

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Agnieszka Suszek
ostatnia zmiana w dniu 2018-02-06 07:54 - wyniki_naboru_pu (Aktualizacja)