Oferta: ds. świadczeń

Data publikacji: 2017-07-14
Nr ref.: PCŚ-VI.11200.5.2017
Jednostka: Poznańskie Centrum Świadczeń
Stanowisko: ds. świadczeń
Informacje dodatkowe: pełen etat, umowa o pracę, pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym

Data rozstrzygnięcia oferty

2017-08-04

Zakres podstawowych czynności

-    Prowadzenie spraw związanych z postępowaniami o przyznanie świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń związanych z niepełnosprawnością, a także przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji
w tym zakresie.

-    Przeprowadzanie wywiadów w ramach prowadzonych postępowań.

-    Obsługa spraw klientów oraz udzielanie klientom informacji na temat świadczeń i procedur ich pozyskiwania w zakresie realizowanych zadań.

-    Przygotowanie danych do sprawozdań w części dotyczącej realizowanych przez zespół zadań.

-    Uzupełnianie bazy danych w zakresie realizowanych zadań.

Wymagania obowiązkowe

-    Wykształcenie średnie.

-    Doświadczenie zawodowe związane z obsługą dokumentacji - praca biurowa (minimum 12 miesięcy).

-    Biegła umiejętność obsługi komputera i pakietu biurowego.

-    Umiejętność efektywnej organizacji pracy własnej i współpracy w Zespole.

-    Dobra umiejętność obsługi klienta i rozwiązywania problemów.

-    Umiejętność pracy pod presją czasu i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.

-    Otwartość, komunikatywność, zdolności analityczne.

-    Znajomość przepisów prawa oraz umiejętność ich zastosowania w praktyce:

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
  • Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.
  • Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".
  • Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
  • Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

oraz akty wykonawcze do wyżej wskazanych ustaw.

-       Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych oraz brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe

-    Wykształcenie wyższe na jednym z kierunków: prawo, administracja, ekonomia, politologia, polityka społeczna, socjologia lub pokrewne.

-    Doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z interpretacją przepisów prawa (minimum 6 miesięcy).

-    Doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej  (minimum 6 miesięcy).

-    Szkolenia/ kursy w zakresie: doskonalenia umiejętności pracy biurowej, zarządzania własnym czasem pracy, stosowanie przepisów przewidzianych w  kodeksie postępowania administracyjnego.

-    Umiejętność pracy w ramach procedur i zgodnie z wyznaczonymi standardami.

-    Sumienność, otwartość na zmiany, identyfikacja z celami jednostki oraz pełne zaangażowanie w wykonywanie zadań.

-    Znajomość wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009.

-    Znajomość przepisów prawa oraz umiejętność ich zastosowania w praktyce:

  • Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.
  • Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

Wymagane dokumenty

-    Życiorys (CV).

-    List motywacyjny.

-    Dokumenty poświadczające wykształcenie (kopie).

-    Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kopie).

-    Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

-    Kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza korzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 nr 0 poz. 902).

Inne informacje:

Proces rekrutacji obejmuje:

I etap: Analizę dokumentów aplikacyjnych pod względem zgodności profilu kandydata z wymaganiami niezbędnymi określonymi w ogłoszeniu o naborze.

II etap: Test kwalifikacyjny dotyczący znajomości przepisów wskazanych  w wymaganiach niezbędnych.

III etap: Rozmowę kwalifikacyjną przed komisją ds. naboru oraz test umiejętności obsługi komputera i pakietu biurowego.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

-    Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo (podjazd do budynku, w budynku znajduje się winda).

-    Praca z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych.

-    Praca na stanowisku związana jest z obsługą klienta, przeprowadzaniem wywiadów oraz wyjściami służbowymi do innych instytucji (np. miejsce zamieszkania klienta, instytucje i podmioty współpracujące z MOPR).

-    Pracodawca realizuje wewnętrzny projekt "Poznańskie Centrum Świadczeń - Pracodawca przyjazny niepełnosprawnym" zgodny z Poznańskim Programem Integracji i Aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami na lata 2016-2020.

-    Pracodawca przyjazny rodzinie.

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych):   W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wynosił co najmniej 6%.

Informacja o wyniku naboru

wyniki_naboru_ds_swiadczen_08_2017.pdf format PDF

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Agnieszka Suszek
ostatnia zmiana w dniu 2017-08-04 14:10 - informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. świadczeń (Aktualizacja)