Oferta: ds. gospodarki wodnej i ochrony środowiska

Data publikacji: 2019-07-26
Nr ref.: DO.110.30.2019
Jednostka: Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Stanowisko: ds. gospodarki wodnej i ochrony środowiska
Informacje dodatkowe: umowa o pracę, pełen etat

Data rozstrzygnięcia oferty

2019-10-01

Zakres podstawowych czynności

 1. Wykonywanie zadań z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska na potrzeby Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji, w tym w szczególności:
 • pozyskiwanie operatów wodnoprawnych i decyzji administracyjnych dotyczących pozwoleń wodnoprawnych, dokonywanie zgłoszeń wodnoprawnych oraz ich realizacja;
 • współpraca z Oddziałem Malta w realizacji zadań związanych z monitoringiem i utrzymaniem czystości wód zbiornika Malta;
 • prowadzenie spraw związanych z opłatami za korzystanie ze środowiska oraz gospodarowaniem odpadami;
 • pozyskiwanie ekspertyz dendrologicznych i decyzji administracyjnych dotyczących usuwania zieleni oraz ich realizacja;
 • pozyskiwanie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację wykonywanych zadań.
 1. Wykonywanie zadań wynikających z przepisów Prawa wodnego przypisanych organizatorowi kąpieliska.
 2. Pomocniczo wykonywanie zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami na potrzeby Działu Gospodarowania Nieruchomościami, w tym w szczególności:
 • sporządzanie umów najmu i dzierżawy nieruchomości;
 • prowadzenie książek obiektów budowlanych;
 • inwentaryzacja oraz identyfikacja środków trwałych;
 • kontrola nieruchomości (w tym wizje terenowe).

Wymagania obowiązkowe

 1. Wykształcenie wyższe,
 2. Minimum 3 lata stażu pracy;
 3. Znajomość przepisów prawnych związanych z zakresem wykonywanych zadań, w tym w szczególności: ustawy Prawo wodne i aktów wykonawczych do tej ustawy, ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
 4. Biegła obsługa komputera i pakietu MS Office;
 5. Prawo jazdy kategorii B;
 6. Możliwość korzystania z samochodu prywatnego do celów służbowych.

Wymagania dodatkowe

 1. umiejętność pracy w zespole,

Wymagane dokumenty

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie zobowiązana jest o przedstawienie danych osobowych:

 1. imię (imiona) i nazwisko,
 2. data urodzenia,
 3. dane kontaktowe,
 4. wykształcenie,
 5. kwalifikacje zawodowe,
 6. przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 7. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe,

Inne informacje:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.Pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się ona w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów wyłonionych przez komisję. Kandydat, który zamierza skorzystać z wyżej wymienionego uprawnienia, jest obowiązany do okazania na rozmowie kwalifikacyjnej dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 • praca  przy komputerze
 • bezpośredni kontakt z klientami i instytucjami
 • wyjścia poza miejsce pracy

Informacja o wyniku naboru

informacja o wyniku naboru DO.1100.30.2019.docx plik binarny

Przetwarzanie danych osobowych

1. Informacje dotyczące administratora danych oraz inspektora ochrony danychAdministratorem Państwa danych osobowych są Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji z siedzibą w Poznaniu przy ul. Spychalskiego 34, kod pocztowy 61-553 Poznań, tel. 61 835 79 01,   e-mail: sekretariat@posir.poznan.pl (dalej: my).Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisemnie, kierując korespondencję na powyższy adres z dopiskiem "Inspektor ochrony danych", telefonicznie pod numerem 61 835 79 17 lub mailowo na adres: iod@posir.poznan.pl2. Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawneBędziemy przetwarzali Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.Państwa dane osobowe wskazane w Kodeksie Pracy lub w innych ustawach szczegółowych będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).Pozostałe dane osobowe (w przypadku ich przesłania do POSiR np. wizerunek) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. Państwa dobrowolnej zgody, którą wyraziliście Państwo wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne z tymi danymi - ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Mogą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie tych danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.3. Komu przekazujemy Państwa dane? W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Państwa dane dalej (jeśli jest to konieczne) abyśmy mogli wykonywać nasze usługi.Możemy przekazywać Państwa dane podmiotom przetwarzającym z którymi zawarliśmy umowy w szczególności:- na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych przez nas systemów informatycznych,- na korzystanie z serwerów poczty elektronicznej i jej archiwizacji (tzw. hosting poczty elektronicznej).  Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.Odbiorcami Państwa danych może być także firma (podmiot przetwarzający) z którą zawrzemy umowę na niszczenie dokumentów archiwalnych.Odbiorców wymienionych powyżej obowiązuje klauzula poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.Ponadto odbiorcą Państwa danych mogą być podmioty publiczne, które wykonują zadania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.4. Od kogo możemy otrzymywać Państwa dane?Możemy otrzymywać Państwa dane za pośrednictwem internetowych portali rekrutacyjnych, jeżeli zdecydowali się Państwo na ich wykorzystanie w celu złożenia do nas dokumentów rekrutacyjnych.5. Okres przechowywania danychPaństwa dane po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była mowa wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi.6. Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowychMają Państwo prawo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych - zgodnie z obowiązującymi przepisami.Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.7. Obowiązek podania danychPodanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest wymogiem ustawowym. Jesteście Państwo zobowiązani do ich podania, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne, a ich niepodanie nie ma wpływu na możliwość udziału w procesie rekrutacji.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Katarzyna Kubala
ostatnia zmiana w dniu 2019-10-01 09:11 - informacja o wyniku naboru (Aktualizacja)