Oferta: ds.zamówień publicznych

Data publikacji: 2018-07-02
Nr ref.: DO.1100.19.2018
Jednostka: Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Stanowisko: ds.zamówień publicznych
Informacje dodatkowe: pełen etat

Data rozstrzygnięcia oferty

2018-12-05

Zakres podstawowych czynności

 1. Przygotowanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień   publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
 2. Sporządzanie dokumentacji postępowań, projektów umów oraz publikacja ogłoszeń.
 3. Udział w pracach komisji przetargowych i odwoławczych.
 4. Zapewnienie prawnej i formalnej poprawności w zakresie stosowania procedur w ramach postępowań o zamówienia publiczne.
 5. Opracowywanie  wewnętrznych procedur w zakresie udzielenia zamówień publicznych.
 6. Prowadzenie rejestru  postępowań.
 7. Opracowywanie planów zamówień oraz sprawozdań rocznych.
 8. Archiwizacja dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych.

Wymagania obowiązkowe

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Minimum 3-letni staż pracy , w tym co najmniej 2-letnie doświadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu, po stronie Zamawiającego, postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
 3. Znajomość:

- ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych do tej ustawy,

- ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

- ustawy o finansach publicznych.

4.Biegła obsługa komputera,  pakietu Ms Office.

5.Zdolność analitycznego myślenia oraz interpretacji przepisów.

6.Umiejętność redagowania pism.

7.Umiejętność sprawnej organizacji pracy.

8.Umiejętność pracy w zespole.

9.Umiejętność pracy pod presją czasu, dyspozycyjność.

10.Sumienność i dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków.   

Wymagania dodatkowe

 1. Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.
 2. Wykształcenie wyższe prawnicze lub ekonomiczne.
 3. Komunikatywność.
 4. Wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty

1. Imię (imiona) i nazwisko.
2. Datę urodzenia.
3. Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji).
4. wykształcenie;
5. przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Inne informacje:

Miejsce wykonywania pracy:

POSiR Poznań,  61-553 Poznań, ul. Jana Spychalskiego 34,

Warunki pracy: praca administracyjna z wykorzystaniem komputera z bezpośrednią obsługą klienta, miejsce pracy jest  przystosowane do potrzeb osób poruszającej się na wózku inwalidzkim.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

Pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się ona w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów wyłonionych przez komisję. Kandydat, który zamierza skorzystać z wyżej wymienionego uprawnienia, jest obowiązany do okazania na rozmowie kwalifikacyjnej dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru DO.1100.19.2018.docx plik binarny

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Katarzyna Kubala
ostatnia zmiana w dniu 2018-12-05 15:26 - informacja o naborze (Aktualizacja)