Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZP.240.36.2019 - przetarg nieograniczony na:

Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji dotyczącej budowy obiektów małej architektury w ramach zadania "Modernizacja skateparku" w Oddziale Rataje POSiR, os. Piastowskie 106a, 61-164 Poznań

25/04/2019

Symbol: ZP.240.37.2019 - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie modernizacji Stadionu lekkoatletycznego przy ul. Warmińskiej 1 w Poznaniu

29/04/2019

Symbol: ZP.240.38.2019 - przetarg nieograniczony na:

Modernizacja drogi wewnętrznej i placu przystadionowego w POSiR O/Golęcin, ul. Warmińska 1 w Poznaniu,

07/05/2019