Pierwszy Zastępca Prezydenta Mariusz Wiśniewski

Mariusz Wiśniewski - fotografia

Kadencja Prezydenta Miasta Poznania

2018-2023

Kontakt

I piętro, sekretariat pokój 116 tel. 61 878 53 17, email: sekretariat_m.wisniewski@um.poznan.pl

Nadzoruje

1. Pan Mariusz Wiśniewski nadzoruje:

1) Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta;

2) Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków;

3) Wydział Oświaty;

4) Wydział Transportu i Zieleni;

5) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa.

2. Pan Mariusz Wiśniewski nadzoruje:

1) przy pomocy Wydziału Oświaty:

a) przedszkola,

b) szkoły,

c) miejskie szkoły artystyczne,

d) młodzieżowe domy kultury,

e) pozostałe miejskie jednostki wymienione w obwieszczeniu Prezydenta Miasta Poznania, o których mowa w ustawie o systemie oświaty;

2) przy pomocy Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta - Centrum Turystyki Kulturowej "Trakt" - z wyłączeniem nadzoru właścicielskiego w zakresie opiniowania rocznych sprawozdań finansowych;

3) przy pomocy Wydziału Transportu i Zieleni:

a) Zarząd Dróg Miejskich,

b) Zakład Robót Drogowych,

c) Zarząd Transportu Miejskiego,

d) Zarząd Zieleni Miejskiej,

e) Zakład Lasów Poznańskich;

4) przy pomocy Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa - Straż Miejską Miasta Poznania.

3. Pan Mariusz Wiśniewski zapewnia realizację uprawnień Miasta wobec Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu i Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Zakres zadań

Do zakresu zadań Zastępcy Prezydenta do spraw rewitalizacji Miasta, funduszy europejskich, bezpieczeństwa publicznego, turystyki, oświaty i transportu - pana Mariusza Wiśniewskiego należy prowadzenie spraw dotyczących:

1) koordynacji i monitorowania realizacji zadań ujętych w Gminnym Programie Rewitalizacji oraz w Zintegrowanym Programie Odnowy i Rozwoju Śródmieścia na lata 2014-2030;

2) inicjowania i wspierania pozyskiwania funduszy strukturalnych z programów operacyjnych na poziomie regionalnym i krajowym oraz z instytucji wspólnotowych Unii Europejskiej;

3) wspomagania zarządzania projektami w zakresie koordynowania i monitorowania;

4) bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz współpracy z policją i strażą pożarną na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

5) zgromadzeń, obrony cywilnej, spraw obronnych (w tym powszechnego obowiązku obrony) i zagrożeń nadzwyczajnych;

6) promocji Miasta w zakresie rozwoju turystyki miejskiej, kulturowej i kongresowej;

7) oświaty oraz wychowania dzieci i młodzieży;

8) funkcjonowania wymienionych w obwieszczeniu Prezydenta miejskich placówek, o których mowa w ustawie o systemie oświaty;

9) komunikacji drogowej i ścieżek rowerowych;

10) utrzymania zieleni miejskiej;

11) gospodarki leśnej;

12) opracowywania programów rozwoju infrastruktury technicznej Miasta, szczególnie w zakresie dróg miejskich i transportu publicznego oraz ich realizacji;

13) nadzoru nad realizacją programów zgodnie z odrębnym zarządzeniem regulującym strategiczne zarządzanie rozwojem Miasta.

Życiorys

Urodzony w Poznaniu 7 maja 1978 r., mieszkaniec Rataj. W 2002 r. ukończył studia magisterskie na kierunku politologia na UAM w Poznaniu oraz prawo na UAM w 2007 r., a także studia podyplomowe "Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej" na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Jest absolwentem Szkoły dla Młodych Liderów Społecznych i Politycznych w Warszawie (1999). W 2014 r. pracował  jako wiceprezes Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A.; w l. 2012-14 był wykładowcą na Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, a od 2017 roku  prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Ponadto w l.2008-14 pracował w Zespole Doradców Wojewody Wielkopolskiego - Piotra Florka, gdzie był m.in. zaangażowany w organizację Konferencji Klimatycznej ONZ w Poznaniu w 2008 r. oraz spotkań w ramach polskiej Prezydencji w UE, które odbywały się w Poznaniu (2011 r.). Od września 2006 r. do lutego 2008 r. był asystentem Posła do Parlamentu Europejskiego Filipa Kaczmarka w poznańskim biurze poselskim. Od 2003 do 2006 r. pracował w Urzędzie Miasta Poznania, gdzie był organizatorem pierwszego w Polsce miejskiego programu staży studenckich, wcześniej m.in. w l. 1998-2000 dziennikarz działu sportowego "Gazety Poznańskiej".

Działalność publiczna:

 • w 2018 r. wybrany po raz czwarty przez mieszkańców Rataj, Żegrza, Starołęki, Głuszyny, Pokrzywna, Krzesin, a także Dębca i Świerczewa na radnego miejskiego - uzyskując 8120 głosów (trzeci wynik w Poznaniu); w związku jednak z dalszym powierzeniem przez Prezydenta J.Jaśkowiaka funkcji Z-cy Prezydenta Miasta Poznania złożył mandat radnego w kadencji 2018-2023
 • w 2014 r. wybrany po raz trzeci przez mieszkańców na radnego Miasta Poznania (drugi najlepszy wynik w skali miasta). 10.12.2014 w związku z objęciem funkcji Z-cy Prezydenta Miasta złożył mandat radnego w kadencji 2014-2018
 • 2010-2014 Radny Miasta Poznania: był przewod. Komisji Rewitalizacji, wiceprzew. Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publ., pracował także w Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki; Komisji Samorządowej oraz pełnił funkcję wiceprzew. Klubu Radnych PO
 • w kadencji 2006-2010 Radny Miasta Poznania: był wiceprzew. Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, przewodniczył Doraźnej Komisji ds. reformy jednostek pomocniczych, pracował także w Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki; Komisji Ochrony Środowiska i Rewitalizacji oraz Doraźnej Komisji Statutowo-Regulaminowej oraz pełnił funkcję sekretarza Klubu Radnych PO
 • od 2001 do 2010 r. był przez trzy kadencje radnym osiedla samorządowego ,,Żegrze"
 • w l. 2004 - 2006 współpracownik społeczny Posła do Parlamentu Europejskiego - dra Filipa Kaczmarka od 2005/2006 do 2014 r. prowadził Biuro Porad Obywatelskich przy Parafii na Os.Stare Żegrze
 • w 2004 r. współzałożyciel Poznańskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości (członkostwo do 2013 r.).

Inne ważniejsze doświadczenia społeczne:

 • w l. 2001-03 - przewod. Zarządu Krajowego Niezależnego Zrzeszenia Studentów
 • w l. 1997-2001 - przewod. NZS na UAM (reaktywował NZS na uczelni po 4 l. przerwy w działalności)
 • w l. 2002-05 - członek Polsko-Niemieckiej Rady Współpracy Młodzieży - powołany przez Radę Ministrów
 • w l. 2001-02 - członek Senatu Akademickiego UAM - przedstawiciel studentów
 • w l. 2000-02- członek Rady Wydziału Nauk Społecznych UAM - przedstawiciel studentów
 • w l. 1999-2001 - współzałożyciel i wiceprzew. Młodzieżowej Rady Miasta Poznania
 • w I poł. l.90-tych -  Towarzystwo Gimnastyczne  ,,Sokół" - Gniazdo Rataje
 • w l. 1989-1994 w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Beata Skrzypczak
ostatnia zmiana w dniu 2018-12-10 10:53 - aktualizacja życiorysu (Aktualizacja)