Przedszkole Nr 129 im. Małych Przyjaciół

Kierownik/Dyrektor

Małgorzata Palicka
os. Przyjaźni 135, 61-689 Poznań
61 820-06-72
p129@poznan.interklasa.pl
www.przedszkole129.pl

Kompetencje i zadania

1. Przedszkole wspomaga i ukierunkowuje indywidualny rozwój dziecka poprzez dostosowanie treści, metod i organizacji pracy dziecka poprzez dostosowanie treści, metod i organizacji pracy wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńczej do potrzeb i mozliwości rozwojowych dziecka w relacjach ze środowiskiem społeczno - kulturowym i przyrodniczym poprzez:

- zapewnienie opieki, wychowania i uczenia się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa

- tworzenie warunków, umożliwiajacych dziecku osiągnięcie "gotowości szkolnej"

- pełnienie wobec rodziców funkcji doradczej i wspierającej działania wychowawcze.

2. Przedszkole wspomaga wychowawczą rolę rodziny:

- pomaga w rozpoznawaniu mozliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej

- informuje na bieżąco o postepach dziecka

- uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu i poszczególnych oddziałach

3. Zadania wynikajace z celu przedszkola, dostosowane do potrzeb i mozliwości dziecka, realizuje się nastepujaco:

- działalność nauczycieli w ramach okreslonych obszarów edukacyjnych z wykorzystaniem ustalonych w oddziale koncepcji pedagogicznych: poznawanie i rozumienie siebie i swiata, nabywanie umiejetności poprzez działanie, odnajdywanie swego miejsca w grupie rówieśniczej i wspólnocie, budowanie systemu wartości;

-organizowanie zajęć dodatkowych na życzenie rodziców, uczestnictwa w przedstawieniach teatralnych w przedszkolu i poza nim

- prowadzenie pracy indywidualnej o charakterze profilaktycznym, stymulujacym, korekcyjnym i kompensacyjnym z dziecmi, u których w wyniku obserwacji ujawniono taką potrzebę oraz dokumentowanie jej przebiegu w dzienniku zajęć pozalekcyjnych

-różnorodne formy współpracy z rodzicami

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

Statut Przedszkola 129 im."Małych Przyjaciół" - tekst jednolity - zatwierdzony Uchwałą Rady pedagogicznej nr 1/04 dnia 31.08.2004r.

Ustawa o systemie oświaty - z dnia 7.09.1991r z późniejszymi zmianami

Karta Nauczyciela - Ustawa z dnia 26.01.1982r. z późniejszymi zmianami

Kodeks Pracy - ustawa z dnia 26.06.1974r z późniejszymi zmianami

Konwencja o Prawach Dziecka - Dz.U. nr 120 z 1991r

Budżet jednostki na bieżący rok

Plan finansowy na dzień  01.01.2018 r.

Rozdział 80104 - 1477 374,00

Rozdział 80146 -    24 948,00

Rozdział 80195 -      4 357,00

Informacja o stanie mienia

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Małgorzata Palicka
ostatnia zmiana w dniu 2018-05-23 08:17 - plan na 2018 (Aktualizacja)