Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2018-01-02 XV Lieum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
TMP S.C.M.IDASZAK, T. STOCHNIAŁEK, UL. STAROWIEJSKA 8 POZNAŃ:

ŚWIADCZENIE USŁUGI ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

wartość: 1476,00 PLN
2018-01-02 XV Lieum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
PORADNIA MEDYCYNY PRACY STARE MIASTO, PL. KOLEGIACKI 12 61-841 POZNAŃ:

WYKONYWANIE BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH PRACOWNIKÓW I KANDYDATÓW DO PRACY

wartość: 0,00 PLN
2018-01-02 XV Lieum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
FIRMA KALEM KINGA CHUDOBIECKA UL. LITERACKA 171, 60-461 POZNAŃ:

OPIEKA SERWISOWA NAD SPRZĘTEM KOMPUTEROWYM I NAD SIECIĄ KOMPUTEROWĄ

wartość: 13200,00 PLN
2018-01-02 XV Lieum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
P.H.U. ADI-POŻ, UL. KRĘTA 8 62-023 GĄDKI:

ŚWIADCZENIE WYSZCZEGÓLNIONYCH W UMOWIE USŁUG BHP I PPOŻ

wartość: 738,00 PLN
2018-01-01 XV Lieum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
MIASTO POZNAŃ ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH:

ODPROWADZANIE WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ MIASTA POZNANIA

wartość: 0,00 PLN
2018-01-01 XV Lieum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
SOLID-GROUP SP. Z O.O.SP.K. UL. POSTĘPU 17, 02-676 WARSZAWA:

MONITOROWANIE SYGNAŁÓW LOKALNEGO SYSTEMU ALARMOWEGO

wartość: 590,40 PLN
2017-09-01 XV Lieum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
VULCAN SP. Z O.O UL. WOŁOWSKA6, 51-116 WROCŁAW:

KORZYSTANIA Z APLIKACJI - DZIENNIK ELEKTRONICZNY

wartość: 2600,00 PLN