Rejestr wniosków o informację publiczną i informację sektora publicznego

Wyszukiwanie
Data wpływu wniosku do UMP Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący Przedmiot wniosku Kategoria
2017-03-14 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopia projektu zagospodarowania terenu. urbanistyka i architektura
2017-03-14 GABINET PREZYDENTA Komunikacja samorządów ze społecznością lokalną. komunikacja
2017-03-14 WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA komunikacja władz Poznania z mieszkańcami konsultacje i projekty społeczne
2017-03-14 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Stan realizacji projektu w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 - "Rewitalizacja Fortu Ia - otwarcie na ruch turystyczny". gospodarka gruntami
2017-03-14 GABINET PREZYDENTA Stan realizacji projektu "Rewitalizacja Fortu Ia - otwarcie na ruch turystyczny". konsultacje i projekty społeczne
2017-03-13 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Uzyskanie oceny merytorycznej wszystkich ofert w konkursie. pomoc społeczna
2017-03-13 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Kserokopia dokumentacji dotycząca wypełniania warunków umowy z dnia 28.11.2016r. przez Automobilklub Wielkopolski oraz wydzielenia terenu nieobjętego umową. gospodarka gruntami
2017-03-13 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Dokumentacja dotycząca umowy dzierżawy Toru Poznań przez Stowarzyszenie Automobilklub Wielkopolski gospodarka gruntami
2017-03-13 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW dot. ul. Zakopiańskiej w związku z przedsięwzięciem "Budowa kanalizacji deszczowej" nieruchomości miejskie
2017-03-13 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Ułatwienia w komunikacji miejskiej dla osób z niepełnosprawnościami. pomoc społeczna
2017-03-10 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzji urbanistyczno-architektonicznych . urbanistyka i architektura
2017-03-10 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Dokumentacja związana z postępowaniem na wybór operatora tymczasowej przystani. gospodarka gruntami
2017-03-10 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Dokumenty dot. przebudowy ul. Świerzawskiej. transport
2017-03-09 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY System zabezpieczeń urządzeń wodociągowych i zbiorników. urbanistyka i architektura
2017-03-08 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzji urbanistyczno-architektonicznych. urbanistyka i architektura
2017-03-08 WYDZIAŁ OŚWIATY Zapytanie o inwestycję oświatową oraz inne na terenia miasta Poznania. gosp. komunalna i mieszkaniowa; gospodarka gruntami; konsultacje i projekty społeczne; nieruchomości miejskie; oświata; urbanistyka i architektura; zamówienia publiczne
2017-03-08 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Inwestycje na terenie Miasta Poznania. gospodarka gruntami
2017-03-07 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Stan prawny nieruchomości oznaczonej w KW pod nr PO1D/7879/3. gospodarka gruntami
2017-03-07 GABINET PREZYDENTA Ocena merytoryczna ofert za 2015 i 2016 r. finanse; stowarzyszenia i fundacje
2017-03-06 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Lista nazw ulic Poznania jednostki pomocnicze miasta
2017-03-06 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzji o warunkach zabudowy. urbanistyka i architektura
2017-03-06 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Decyzje lokalizacyjne -teren Północna,Garbary,Grochowe Łąki urbanistyka i architektura
2017-03-06 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Objęcie obszarem rewitalizacji nieruchomości w obrębie Junikowo. rewitalizacja
2017-03-06 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Umowa o oddaniu w użytkowanie wieczyste działki położonej w Poznaniu, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: obręb 38, ark. 02, dz. 1/132. gospodarka gruntami
2017-03-06 WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA Udostępnienie sprawozdania z planu wydatków Osiedla Ławica. finanse; jednostki pomocnicze miasta
2017-03-06 BIURO RADY MIASTA udostępnienie materiałów Komisji Ochrony Środowiska RMP organizacja pracy Urzędu i Rady Miasta
2017-03-03 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Objęcie obszarem rewitalizacji nieruchomości przy ul. Śniadeckich. rewitalizacja
2017-03-03 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA dotyczy liczy kamer i latarnii przyulicznych w mieście porządek i bezpieczeństwo
2017-03-03 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Ocena merytoryczna ofery konkursowej - Senior Fit. pomoc społeczna
2017-03-03 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Udostępnienie karty oceny merytorycznej oferty - Wolontariat Wielkopolski. pomoc społeczna
2017-03-03 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW dot. odszarów obiętych ochroną i opieką w związku z koncepcją "Usprawnienie szybkiej kolei miejskiej na obwodnicy towarowej Poznania" nieruchomości miejskie
2017-03-02 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW dot. nieruchomości przy ul. Drzymały nieruchomości miejskie
2017-03-01 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Zamierzenia budowlane dz.487/1 urbanistyka i architektura
2017-03-01 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Budowa drogi oraz linii tramwajowej wraz z pętlą przy ul. Unii Lubelskiej. gospodarka gruntami
2017-03-01 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Informacja na temat sposobu załatwienia sprawy przez ePUAP organizacja pracy Urzędu i Rady Miasta
2017-03-01 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW dot. przęseł mostu kolejowego na Starołęce nieruchomości miejskie
2017-03-01 WYDZIAŁ SPORTU dotyczy oceny oferty sport
2017-03-01 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Udostępnienie informacji w zakresie opiekunów dziennych w 2016 roku. pomoc społeczna
2017-02-28 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Decyzje urbanistyczno-architektoniczne dot.Drogi Dębińskiej . urbanistyka i architektura
2017-02-28 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie dec.o war.zabudowy ul.Maków Polnych urbanistyka i architektura
2017-02-28 WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA nieruchomości znajdujące się lub nie w obszarze zdegradowanym, obszarze rewitalizacji lub Specjalnej Strefie Rewitalizacji gosp. komunalna i mieszkaniowa; rewitalizacja; urbanistyka i architektura
2017-02-28 WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA dot. zezwolena na sprzedaz napojów alkoholowych działalność gospodarcza
2017-02-28 GABINET PREZYDENTA Udostępnienie do wglądu karty oceny projektu złożonego w konkursie ofert. finanse; stowarzyszenia i fundacje
2017-02-28 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Roszczenia i postępowania toczone w stosunku do nieruchomości położonych w Poznaniu, przy ul. Droga Dębińska 9, 11,13, 15 i ul. Piastowskiej 35. gospodarka gruntami
2017-02-28 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Objęcie obszarem rewitalizacji nieruchomości przy ul. Droga Dębińska. rewitalizacja
2017-02-28 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW dot. nieruchomości przy ul. Droga Dębińska 9 i 11 oraz ul. Piastowska 35 nieruchomości miejskie
2017-02-28 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Ustalone i wypłacone odszkodowania za grunty przejęte pod drogi w trybie art. 98 Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami za lata 2013-2017. gospodarka gruntami
2017-02-28 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot. inwestycji z zakresu komunalnej infrastruktury tecznicznej dla nieruchomości ul. Dębińska i Piastowska gosp. komunalna i mieszkaniowa
2017-02-27 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Ul.Maków Polnych - przedszkole - miejsca parkingowe. urbanistyka i architektura
2017-02-27 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Ul.Lubczykowa kserokopia decyzji o war.zabudowy. urbanistyka i architektura
2017-02-27 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Roszczenia reprywatyzacyjne oraz toczone postępowania administracyjne lub sądowe prowadzone wobec nieruchomości położonej w Poznaniu, przy ul. Michała Drzymały. gospodarka gruntami
2017-02-27 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Zmiany w organizacji ruchu na ul. Paderewskiego w Poznaniu. gospodarka gruntami
2017-02-26 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Zakres prac, uzbrojenie terenu, finansowanie budowy nawierzchni oraz odwodnienia drogi na ulicy Podmokłej. gospodarka gruntami
2017-02-25 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Zapytanie o urlop Prezydenta Miasta Poznania sprawy kadrowe
2017-02-24 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Ul.Michała Drzymały - informacja o terenie. urbanistyka i architektura
2017-02-24 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Budynek handlowo-usługowy ul.Książęca urbanistyka i architektura
2017-02-24 WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA czy wydane decyzje zezwalające na usunięcie drzew są prawomocne (dot wybranych nieruchomości) ochrona środowiska
2017-02-24 WYDZIAŁ OŚWIATY Edukacja przedszkolna na terenie miasta Poznania. oświata
2017-02-22 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Ul.Michała Drzymały kopie decyzji urbanistycznych. urbanistyka i architektura
2017-02-22 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Ilość oczyszczalni ścieków komunalnych, długość ścieżek rowerowych, dróg, linii kolejowych, udział terenów zielonych w powierzchni miasta ogółem znajdujących się na terenie miasta Poznania. gospodarka gruntami
2017-02-22 WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU planowane wydatki na rozwiazania informatyczne i teleinformatyczne informatyka; zamówienia publiczne
2017-02-22 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW dot. decyzji wpisu do rejestru zabytków "Zespołu urbanistyczno-architektonicznego centrum miasta z układem ulic i zabudową" w Poznaniu nieruchomości miejskie
2017-02-22 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Wniosek o udostępnienie zwycięskich ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacjom pożytku publicznego realizacji zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. konsultacje i projekty społeczne
2017-02-22 WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA Udostępnienie nagrań sesji RO Stary Grunwald (XXI z 10.01.2017, XXII z 14.,21.02.2017), protokołu z XII sesji oraz projektu uchwały w sprawie poparcia wniosku mieszkanki ul. Opalenickiej o zmianę MPZP Grunwald część A. jednostki pomocnicze miasta; urbanistyka i architektura
2017-02-22 WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA Udostępnienie oświadczenia radnej Rady Osiedla Stary Grunwald ogłoszonego na XXII sesji RO. jednostki pomocnicze miasta
2017-02-22 WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA liczba mieszkańców ewidencja mieszkańców
2017-02-22 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Udostępnienie harmonogramu kontroli żłobków. pomoc społeczna
2017-02-21 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Centrum Handlowe Posnania-kopie dokumentacji z postępowania administracyjnego. urbanistyka i architektura
2017-02-21 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Kopia ostatecznej decyzji podziałowej zatwierdzającej podział dz. nr 18/7 (obecnie 18/15 i 18/17), ark. 15, obręb Winiary. gospodarka gruntami
2017-02-21 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Wniosek o udostępnienie rejestru wniosków o informację publiczną za lata 2014 - 2016. organizacja pracy Urzędu i Rady Miasta
2017-02-21 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Udostępnienie informacji w zakresie konkursu ofert w postaci kart oceny merytorycznej. pomoc społeczna
2017-02-21 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Wniosek konkursowy oferenta "Tarionus - Centrum Edukacji i Rozwoju Rynku Pracy sc". pomoc społeczna
2017-02-21 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Objęcie nieruchomości obszarem rewitalizacji. rewitalizacja
2017-02-20 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Ul.Michała Drzymały- decyzje urbanistyczne. urbanistyka i architektura
2017-02-20 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Udostępnienie ofert konkursowych. pomoc społeczna
2017-02-20 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Udostępnienie oferty konkursowej. pomoc społeczna
2017-02-20 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Dotyczy wniosku kopii konkursowego. pomoc społeczna
2017-02-20 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Udostępnienie oferty konkursowej. pomoc społeczna
2017-02-20 WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA Udostępnienie oświadczenia ZO Świerczewo złożonego na XXII sesji RO. jednostki pomocnicze miasta
2017-02-20 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Dotyczy udostępnienia indywidualnych kart oceny merytorycznej ofert konkursowych. pomoc społeczna
2017-02-20 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Dokumentacja dot. inwestycji w ramach Programu Centrum. projekty unijne; rewitalizacja
2017-02-17 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Ul.Michała Drzymały - decyzje urbanistyczne. urbanistyka i architektura
2017-02-17 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie pozwolenia na budowę - obręb Morasko / Umultowo urbanistyka i architektura
2017-02-17 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzji o warunkach zabudowy - obr.Morasko/Umultowo. urbanistyka i architektura
2017-02-17 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzji o warunkach zabudowy- obręb Morasko / Umultowo urbanistyka i architektura
2017-02-17 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Czy nieruchomość położona w Poznaniu, przy ul. Michała Drzymały, stanowi nieruchomość rolną w rozumieniu przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz czy znajduje się w terenie zurbanizowanym. gospodarka gruntami
2017-02-17 WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA dot. rodzaju nieruchomości gospodarka gruntami
2017-02-17 WYDZIAŁ OŚWIATY Liczba miejsc w przedszkolach w stosunku do których toczy się postępowanie o udzielenie zezwolenia na założnie przedszkola publicznego. oświata
2017-02-17 WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA Udostępnienie informacji w zakresie przyjmowania przez zarządy osiedli projektów uchwał rad osiedli. jednostki pomocnicze miasta
2017-02-17 WYDZIAŁ OŚWIATY Liczba dzieci z niepełnosprawnością niesłyszący oraz słabosłyszący w przedszkolach. oświata
2017-02-16 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Park Gagarina- decyzje urbanistyczno-architektoniczne. urbanistyka i architektura
2017-02-16 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Os.Nowe Winogrady przy ul.Hawelańskiej 6 -parametry zabudowy. urbanistyka i architektura
2017-02-15 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Budynek mieszkalno-usługowy - Na Miasteczku 12 urbanistyka i architektura
2017-02-15 WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA informacja w jakich przypadkach, chcąc wyciać drzewo należy wystąpić o zgodę do Wójta lub Prezydenta ochrona środowiska
2017-02-15 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Udostępnienie wyników punktacji w konkursie. pomoc społeczna
2017-02-15 WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU plan zamówień publicznych na 2017 r. zamówienia publiczne
2017-02-15 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Kopia umowy z dnia 2.10.1992r. Rep. A 739/1992 o oddaniu Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w użytkowanie wieczyste gruntu stanowiącego działkę ewidencyjną nr 228/13, obręb Umultowo. gospodarka gruntami
2017-02-15 BIURO RADY MIASTA udostępnienie materiałów Komisji Rewizyjnej dotyczących Zakładu Zagospodarowania Odpadów organizacja pracy Urzędu i Rady Miasta
2017-02-14 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY prośba o informacje o toczacych się obecnie lub w przeszłości spraw dla dz. 33/108,33/120 ark. 14 obr. Winiary urbanistyka i architektura
2017-02-14 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Toczące się postępowania administracyjne w stosunku do Fundacji Pomocy Samotnej Matce "PRO-VITA". gospodarka gruntami