Rejestr wniosków o informację publiczną i informację sektora publicznego

Wyszukiwanie
Data wpływu wniosku do UMP Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący Przedmiot wniosku Kategoria
2017-09-18 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Objęcie obszarem rewitalizacji nieruchomości przy ul. Milczańskiej. rewitalizacja
2017-09-15 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Aktualnie obowiązująca tymczasowa organizacja ruchu na czas przebudowy ul. Św. Marcin. transport
2017-09-15 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Stawki opłat za użytkowanie wieczyste gruntu na os. Bolesława Chrobrego. gospodarka gruntami
2017-09-13 WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU informacja o zadaniach inwestycyjnych finanse
2017-09-12 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY ul.Świerzawska-pozwolenie na budowę dla działek 10/11,10/12,13/15,13/17 urbanistyka i architektura
2017-09-12 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopia decyzji o warunkach zabudowy- ul.Wołyńska 30. urbanistyka i architektura
2017-09-11 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Planowany budynek- plan zagospodarowania ,rzuty ,przekroje i elewacja. urbanistyka i architektura
2017-09-11 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Przesłanie szczegułów punktacji rozstrzygniętego konkursu żłobkowego. pomoc społeczna
2017-09-11 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Zdarzenie prawne, w oparciu o które działki oznaczone jako: wieś Suchy Las, arkusz mapy 2, działki 696, 697 i 698 przestały stanowić przedmiot własności Skarbu Państwa. gospodarka gruntami
2017-09-11 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Postępowanie w zakresie uchylenia decyzji Wojewody Wielkopolskiego stwierdzającej nabycie nieruchomości położonej przy ul. Stanisława Matyi 1 w Poznaniu. gospodarka gruntami
2017-09-11 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Inwestycja dotycząca rozbudowy ul. Kurpińskiego oraz ul. Obornickiej w Poznaniu transport
2017-09-10 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Samochody elektryczne oraz punkty ładowania. transport
2017-09-08 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Archiwizacja niezamówionych ofert. organizacja pracy Urzędu i Rady Miasta
2017-09-08 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Otoczenie lotniska Poznań - Kobylnica.Wydane decyzje urbanistyczne,oraz mpzp. urbanistyka i architektura
2017-09-08 WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU Udostępnienie informacji dotyczącej wysokości środków przeznaczonych na realizację zamówienia zamówienia publiczne
2017-09-07 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Zapytanie o oferty podmiotów, które wygrały otwarty konkurs na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Poznania w 2017 r. organizacja pracy Urzędu i Rady Miasta
2017-09-07 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzji . urbanistyka i architektura
2017-09-07 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Decyzje o pozwolenei na budowę - ul.Świerzawska . urbanistyka i architektura
2017-09-07 WYDZIAŁ OŚWIATY Dane dotyczące przedszkoli w rejonie Poznań - Nowe Miasto. oświata
2017-09-07 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Wypłacenie odszkodowania za nieruchomość wydzieloną pod drogę. gospodarka gruntami
2017-09-06 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kserokopia decyzji. urbanistyka i architektura
2017-09-06 WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU Udostępnienie informacji dotyczącej postępowania (interwencyjne porządkowanie terenów stanowiących własność miasta Poznania). zamówienia publiczne
2017-09-04 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Decyzje o warunkach zabudowy - Radojewo. urbanistyka i architektura
2017-09-03 WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU informacja o przekazaniu odpłatnym i nieodpłatnym mienia urzędu finanse
2017-09-01 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Wydane decyzje o warunkach zabudowy dla działek- ul.Żorska/Masztowa. urbanistyka i architektura
2017-09-01 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Realizacja przez Prezydenta Miasta Poznania wniosków i zaleceń pokontrolnych zawartych w protokole przyjętym Uchwałą Nr XLi/719/VII/2017 RMP z dn. 24.01.2017 r. gospodarka gruntami
2017-09-01 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Użytkowanie i administrowanie Torem Poznań przez Automobilklub Wielkopolski. gospodarka gruntami
2017-08-31 GABINET PREZYDENTA Ankieta dot. wzajemnych relacji administracji publicznej z obywatelami. konsultacje i projekty społeczne; organizacja pracy Urzędu i Rady Miasta
2017-08-31 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopia decyzji o warunkach zabudowy. urbanistyka i architektura
2017-08-31 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Wyniki kontroli w Domu Dziecka nr 3 oświata; pomoc społeczna
2017-08-30 WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA Udostępnienie wszelkich wniosków, planów wydatków, uchwał, opinii, zgłoszeń kandydatów, zgłoszeń propozycji i uwag do projektów dokumentacji technicznej, wszelkich pism RO lub ZO Sołacz jednostki pomocnicze miasta
2017-08-30 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Objęcie obszarem rewitalizacji nieruchomości przy ul. Garbary. rewitalizacja
2017-08-30 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot. firm asenizacyjne gosp. komunalna i mieszkaniowa
2017-08-29 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot. wniosku nt. odpadow komunalnych gospodarka odpadami
2017-08-29 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie kopii decyzji. urbanistyka i architektura
2017-08-28 WYDZIAŁ OŚWIATY Infoirmacje na temat p. Zofii Kokocińskiej - przebieg kariery zawodowej w placówkach oświatowych w Poznaniu (do publikacji). oświata
2017-08-28 BIURO RADY MIASTA wniosek o udostępnienie orotokołów i zapisu audio z posiedzeń KOiW z dnia 29.09.2016 i 13.10.2016 r. organizacja pracy Urzędu i Rady Miasta; oświata
2017-08-25 BIURO POZNAŃ KONTAKT Zapytanie o udostępnienie informacji publicznej dot projektu "Poznań 19115 Kontakt Mieszkańca" projekty unijne
2017-08-25 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Ul.Świerzawska-pozwolenie na budowe dla działek 10/11,10/12,13/15,13/7 urbanistyka i architektura
2017-08-24 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Umowa na "Odnowę Infrastrktury Torowo-Sieciowej - Projektowanie oraz realizacja modernizacji sieci i kabli trakcyjnych oraz infrastukry torowo-sieciowej i modernizacja infrastruktury autobusowej i dworcowej" zamówienia publiczne
2017-08-24 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Koncepcja przebudowy ul. Św. Marcin. projekty unijne; rewitalizacja
2017-08-24 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Caffe Bimba. urbanistyka i architektura
2017-08-23 GABINET PREZYDENTA Protokół z udzielenia zamówienia publicznego: "Arena Zawodów". zamówienia publiczne
2017-08-22 GABINET PREZYDENTA Sprawy sądowe przeprowadzane z udziałem osób niesłyszących. postępowanie przed sądami
2017-08-22 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Inwestycje w promieniu 1 km. urbanistyka i architektura
2017-08-21 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Pytanie o termin konkursu ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. zamówienia publiczne
2017-08-21 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Skan decyzji nr 449/2017 urbanistyka i architektura
2017-08-21 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Dotyczy terenu stadionu w Parku Kasprowicza. Czy teren ten może być wykorzystany na projekt z PBO oraz jakie fragmenty Parku Kasprowicza mogą byc na takie projekty wykorzystane. konsultacje i projekty społeczne
2017-08-18 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY PSM Winogrady- wnioski pod inwestycje drogowe. urbanistyka i architektura
2017-08-17 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Dane dot. umowy KPRM-XII.062.4.4.2016 i KPRM-XII.062.4.27.2016 projekty unijne; rewitalizacja
2017-08-14 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Teren przeznaczony do zalesienia. urbanistyka i architektura
2017-08-14 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Dane z ewidencji miejscowości, ulic i adresów, wykaz dróg gminnych, ulic, obiektów mostowych oraz pomników przyrody. gospodarka gruntami
2017-08-14 GABINET PREZYDENTA Umowa na monitoring mediów. finanse
2017-08-14 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Liczba przycisków i detektorów wywołujących zielone światło, przejść dla pieszych oraz przejazdów dla rowerzystów. gospodarka gruntami
2017-08-11 WYDZIAŁ OŚWIATY Sytuacja 3 i 4-latków względem miejsc przedszkolnych na terenie miasta Poznania. oświata
2017-08-11 WYDZIAŁ OŚWIATY Ustalenia pokontrolne za okres 2014-2017 roku. oświata
2017-08-10 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Udostępnienie zarządzenia Nr 15/82 Prezydenta Miasta Poznania. organizacja pracy Urzędu i Rady Miasta
2017-08-10 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Wydane decyzje urb-arch.rok 2016 budynki wioelorodzinne-terminy. urbanistyka i architektura
2017-08-10 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Teren w pobliżu pętli tramwajowej Połabska. urbanistyka i architektura
2017-08-10 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Ul.Solna 14-czynności formalno-prawne podejmowane przez dzierżawcę terenu. urbanistyka i architektura
2017-08-08 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Pozwolenia na budowę - ul.Dąbrowskiego 189 urbanistyka i architektura
2017-08-08 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Ul.Świerzawska-pozwolenie na budowę. urbanistyka i architektura
2017-08-08 WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU Dane dotyczące sprzętu komputerowego. informatyka; zamówienia publiczne
2017-08-08 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przez jednostki organizacyjne Skarbu Państwa na terenie Miasta Poznania. gospodarka gruntami
2017-08-08 WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA Dot. aktualnej liczby ludności osiedli jednostki pomocnicze miasta
2017-08-08 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Roszczenia w trybie ustawy Prawo ochrony środowiska zgłoszone wobec Portu Lotniczego Poznań-Ławica. gospodarka gruntami
2017-08-07 BIURO SPRAW LOKALOWYCH Zadłużenie najemców z tytułu nieuregulowanych należności z wynajmu komunalnego zasobu mieszkaniowego w l. 2007-2016, w tym odsetki; umożone należności z tego tytułu, oraz zadłużenie odpracowane przez najemców w ww. okresie gosp. komunalna i mieszkaniowa
2017-08-07 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot. nasadzeń realizowanych w ramach inwestycji kolektora Junikowskiego. gosp. komunalna i mieszkaniowa
2017-08-07 GABINET PREZYDENTA Protokół z konsultacji społecznych z mpzp Rab. konsultacje i projekty społeczne
2017-08-07 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Wykaz nieruchomości stanowiących współwłasność Miasta Poznania. gospodarka gruntami
2017-08-07 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Objęcie obszarem rewitalizacji nieruchomości przy Al. Solidarności. rewitalizacja
2017-08-07 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Dotyczy nieruchomości położonych w granicach Obszaru Ograniczonego Użytkowania dla lotniska wojskowego Poznań-Krzesiny. gospodarka gruntami
2017-08-07 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW DOT. NIERUCHOMOŚCI PRZY AL. SOLIDARNISCI 47 ORAZ UL. TRÓJPOLE nieruchomości miejskie
2017-08-07 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji wydanej w odniesieniu do prawa użytkowania wieczystego, o zwrot Nieruchomości, administracyjne lub sądowe prowadzone w stosunku do nieruchomości położonej przy ul. Stanisława Matyi 1. gospodarka gruntami
2017-08-07 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA dotyczy strefy rewitalizacji konsultacje i projekty społeczne
2017-08-07 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA dotyczy drogi npojazdowej konsultacje i projekty społeczne; transport
2017-08-07 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA dotyczy przeznaczenia nieruchomości na cele świadczeń rzeczowych porządek i bezpieczeństwo
2017-08-04 WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU Informacje dotyczące stosowania klauzul społecznych. zamówienia publiczne
2017-08-04 BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO obszar ograniczonego użytkowania Portu Lotniczego Poznań Ławica gosp. komunalna i mieszkaniowa
2017-08-04 BIURO RADY MIASTA wnosek o udostępnienie uzasadnień do uchwał nazewniczych (ulice). nieruchomości miejskie
2017-08-03 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Umowy dotyczące usług doradztwa podatkowego. organizacja pracy Urzędu i Rady Miasta
2017-08-02 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Strefa OOU-Krzesiny. urbanistyka i architektura
2017-08-02 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Cyfrowe kopie baz danych i nazwy aplikacji tematycznych gospodarka gruntami
2017-08-02 WYDZIAŁ OŚWIATY Rozliczenie dotacji oswiatowej przekazanej Delta Edukacja Sp. z o.o. we Wrocławiu. oświata
2017-08-02 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot. udostepnienia dokumentacji, ktora byla podstawą do ustalenia wartości nakladow poczynionych przez spolke Universum. gosp. komunalna i mieszkaniowa
2017-08-02 BIURO RADY MIASTA działania podjęte w zw. z zagospodarowaniem nieużytku przy ul. Smardzewskiej i Babimojskiej nieruchomości miejskie; urbanistyka i architektura
2017-08-01 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Informacja PIT-R wystawiana członkom OKW. wybory
2017-08-01 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Dot.ul.Ikara 10-zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego. urbanistyka i architektura
2017-08-01 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Postępowanie administracyjne ul.Świerzawska. urbanistyka i architektura
2017-08-01 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Zapytanie ofertowe pt. "Inżynier Kontraktu dla zadania: "Rozbudowa ul. Unii Lubelskiej na odcinku od nowoprojektowanej pętli tramwajowo-autobusowej do połączenie z istniejącym układem drogowym ul. Unii Lubelskiej (odcinek IIIb)" transport
2017-08-01 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Udostępnienie treści ofert złozonych w konkursie na wybór realizatorów w latach 2017-2020 programu polityki zdrowotnej "Leczenie niepłodnosci metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Poznania w latach 2017-2020" zdrowie
2017-08-01 WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU dokumenty dot. dzierżawy i serwisu centrali finanse
2017-07-31 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Liczba wniosków o informację publiczną i decyzji administracyjnych z podstawą prawną atr. 3 ust. 1 pkt 1 u.d.i.p. organizacja pracy Urzędu i Rady Miasta
2017-07-31 GABINET PREZYDENTA Wydarzenia organizowane przez miasto Poznań w związku z obchodami 73. rocznicy Powstania Warszawskiego 1944. organizacja imprez, uroczystości i spotkań reprezent.
2017-07-31 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Dane GPS na podstawie aplikacji European Cycling Challenge oraz Poznańskiego Roweru Miejskiego. transport
2017-07-28 WYDZIAŁ OŚWIATY Informacje nt. liczby miejsc w przedszkolach. oświata
2017-07-28 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Kwestie dotyczące stanu prawnego, zgłoszenia zamierzenia budowlanego, zakłócania porządku i realizacji Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego na nieruchomości położonej przy ul. Jasna Rola w Poznaniu gospodarka gruntami
2017-07-28 URZĄD STANU CYWILNEGO Podanie liczby zywych urodzeń w I półroczu 2017 r. w odniesieniu do dzieci zameldowanych w Poznaniu. ewidencja mieszkańców
2017-07-28 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Postępowania w przedmiocie zwrotu prawa własności byłemu właścicielowi nieruchomości położonych w Poznaniu, przy ul. Szymanowskiego. gospodarka gruntami
2017-07-28 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzji urbanistyczo-arch. urbanistyka i architektura